ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΥΕ, της διαχειριστικής περιόδου 04/07/2012 - 31/10/2014

 

Αρ.Πρωτ. 131/27-09-2016 ...... Αριθμός απόφασης 11/27-09-2016

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΟΔΥΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ FACEBOOK.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 4ο χρονικά απόσπασμα πρακτικών που δημοσιεύτηκε καταρχάς στην Ομάδα Επικοινωνίας Δικαστικών Υπαλλήλων και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΟΔΥΕ.

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ απόφασης με αριθμό 09/26-09- 2016.
Από το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης της Επιτροπής που έγινε στις 27/09/2016.
Χρονική διάρκεια συνεδρίασης: 13:00 έως 19:00.
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ απόφασης
### Εναρξη εργασιών ελέγχου αποδείξεων. Και ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ/ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ, όπως έχουμε ήδη προαποφασίσει, με τον τυπικό και ουσιαστικό έλεγχο των αποδείξεων, από τον φάκελο/απόδειξη με α/α 197, για την οποία υπάρχει παρατήρηση στο "πόρισμα" του κ. Απ. Αλωνιάτη ###.

 

 

ΑΠΟ ΤΗΝ 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, 2ο θέμα, 2η σημερινή απόφαση. 
Στην Αθήνα και στο γραφείο της ΟΔΥΕ, κτ. 13, γραφείο 201 του Πρωτοδικείου Αθηνών, στην πρώην Σχολή Ευελπίδων, σήμερα Δευτέρα 26/09/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:45,
δηλαδή, αμέσως μόλις ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης της σημερινής συνεδρίασης,
και μετά από διαλογική συζήτηση,
ορίστηκε ως δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης
" Εναρξη εργασιών ελέγχου αποδείξεων "

 

Στη συνέχεια διαπιστώνεται ο αριθμός των παρόντων στο ως άνω 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης, με αλφαβητική σειρά, ως εξής:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Γ. Διαμάντης, Χρ. Καϋμενάκης, Χρ. Λυμπερόπουλος, Μ. Μισαηλίδου και Λ. Μπεζμέρτης.
 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΥΕ: Λ. Χανδρινός.
 

ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Βαρελάς, Μ. Βεντούρης (αναπληρωματικό μέλος), Δ. Λιάτσος (αναπληρωματικό μέλος).
 

ΑΠΟΝΤΑ ΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΥΕ (με αλφαβητική σειρά): Α. Πάσχος.

 

Στη συζήτηση επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης της σημερινής συνεδρίασης συνεχίζει να προεδρεύει η αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Μ. Μισαηλίδου.

 

Υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών ορίστηκε και σε αυτό το θέμα ο Χρ. Καϋμενάκης, Γραμματέας της Επιτροπής.

Αμέσως διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 5 τακτικών, 3 αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής και 2 λοιπών μελών του Προεδρείου (του Γ. Γραμματέα και του Αναπληρωτή Γ. Γραμματέα),
βρέθηκαν παρόντα 4 τακτικά μέλη, 1 αναπληρωματικό μέλος και 1 από τα λοιπά μέλη του προεδρείου της ΟΔΥΕ.
και συνεχίστηκε η συνεδρίαση επί του 2ου θέματος

 

--- Η προεδρεύουσα πρότεινε:
""" να πάρει το λόγο όποιο μέλος της Επιτροπής έχει μελετήσει το "πόρισμα" για να μας κάνει ενημέρωση και να προτείνει από ποιες αποδείξεις να αρχίσουμε τον έλεγχο, από εκείνες στις οποίες έκανε παρατηρήσεις ο οικονομικός πραγματογνώμονας που είχε ορίσει η ΟΔΥΕ."""

--- Ο Γ. Διαμάντης είπε:
""" Στο γραφείο της ΟΔΥΕ έχω αντίγραφα του "πορίσματος" του οικονομικού εμπειρογνώμονα που είχαμε ορίσει εμείς. Δεν το έχω παραλάβει μέχρι τώρα. Δεν το έχω διαβάσει, δεν ξέρω τι λέει. Το κάθε μέλος της Επιτροπής πρέπει να πάρει από ένα "πόρισμα", να το έχουμε μπροστά μας για να μπορούμε να συνεννοηθούμε."""

--- Ο Λ. Μπεζμέρτης είπε:
""" Πριν διαβάσω το "πόρισμα", δεν έχω να πω τίποτα για αυτό. Προφανώς το "πόρισμα" έχει κατηγοριοποιήσει ορισμένα πράγματα."""

--- Ο Λ. Χανδρινός είπε:
""" Το έχω διαβάσει το "πόρισμα". Όμως, δεν θυμάμαι από μνήμης πολλά. Όλα τα μέλη της Επιτροπής απαραιτήτως πρέπει να το έχουμε πάρει."""

--- Η προεδρεύουσα Μ. Μισαηλίδου ξαναπήρε τον λόγο και είπε:
""" Δεν το έχω πάρει ούτε εγώ στα χέρια μου το "πόρισμα". Δεν γνωρίζω τι γράφει. Παίρνω 1 αντίγραφο και αποχωρώ για προσωπικούς λόγους."""
>>> Στο σημείο αυτό ώρα 15:00, για προσωπικούς λόγους αποχώρησε η προεδρεύουσα Μ. Μισαηλίδου και τη συζήτηση διευθύνει ο πρόεδρος Γ. Διαμάντης.

--- Στις 15:00 προσήλθε ο Δ. Λιάτσος.

--- Στις 15:00, αποχώρησε ο Λ. Μπεζμέρτης για προσωπικούς λόγους.

--- Ο Χρ. Λυμπερόπουλος είπε:
""" Το έχω το "πόρισμα". Το έχω διαβάσει και αναλύσει. Γνωρίζω και τις παρατηρήσεις του πραγματογνώμονα που όρισε η ΟΔΥΕ. Είναι ανευθυνότητα των μελών που δεν έχουν διαβάσει το "πόρισμα"."""

--- Ο Χρ. Καϋμενάκης είπε:
""" Προτείνω να ξεκινήσουμε από μία απόδειξη επί της οποίας παρατήρηση ο κ. Απ. Αλωνιάτης. Έστω και με τυχαία σειρά, καταρχάς. Για να μπούμε σε ρυθμό."""

Στη συνέχεια η Επιτροπή,
αφού άκουσε τον πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις που κατατέθηκαν σήμερα, και μετά από διαλογική συζήτηση των παρόντων μελών της Επιτροπής και του προεδρείου της ΟΔΥΕ,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Δέχεται την πρόταση του Χρ. Καϋμενάκη. Και ξεκινάει η ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ/ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ, όπως έχουμε ήδη προαποφασίσει, με τον τυπικό και ουσιαστικό έλεγχο των αποδείξεων, από τον φάκελο/απόδειξη με α/α 197, για την οποία υπάρχει παρατήρηση στο "πόρισμα" του κ. Απ. Αλωνιάτη.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 11/27-.09.-2016

Στις 17:30 λύθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής και ορίστηκε νέα συνεδρίαση την επομένη, Τετάρτη 28/09/2016 και ώρα 13:00..

Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται:

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος και Υπεύθυνος: Γ. Διαμάντης
Ο Γραμματέας: Χρ. Καϋμενάκης
Τα παρόντα μέλη της Επιτροπής και του προεδρείου της ΟΔΥΕ: 
Δ. Λιάτσος, Χρ.Λυμπερόπουλος (και Μ.Μισαηλίδου, Λ. Μπεζμέρτης μέχρι το σημείο που αποχώρησαν και μνημονεύεται), Λ. Χανδρινός.