ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΥΕ, της διαχειριστικής περιόδου 04/07/2012 - 31/10/2014

 

Αρ.Πρωτ. 130/27-09-2016 ...... Αριθμός απόφασης 10/27-09-2016

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΟΔΥΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ FACEBOOK.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 3ο χρονικά απόσπασμα πρακτικών που δημοσιεύτηκε καταρχάς στην Ομάδα Επικοινωνίας Δικαστικών Υπαλλήλων και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΟΔΥΕ.

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ απόφασης με αριθμό 10/26-09- 2016.
Από το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης της Επιτροπής που έγινε στις 27/09/2016.
Χρονική διάρκεια συνεδρίασης: 13:00 έως 17:30.
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ απόφασης
### 1. Επαναβεβαίωση της προηγούμενης/χθεσινής ομόφωνης απόφασης για την αναλυτική απεικόνιση και άρα αναγκαστικά για τον αναλυτικό τυπικό και ουσιαστικό έλεγχο και διαχωρισμό κατά είδος και σκοπό ΟΛΩΝ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ/ΦΑΚΕΛΩΝ.
2. Στην περίπτωση που υπάρχουν ψηφοφορίες για κρίσιμα θέματα, θα γίνεται ψηφοφορία μεταξύ των 5 μελών της, δηλαδή ενός εκ των τακτικού ή αναπληρωματικού που παρίστανται και εκπροσωπούν τις 5 παρατάξεις της ΟΔΥΕ.
3. Διαβούλευση και συνεννόηση και όχι πόλωση και ψηφοφορίες για τη λήψη αποφάσεων. Λοιπά διαδικαστικά ζητήματα και ΕΝΑΡΞΗ ΣΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση "1" ###.

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, 1ο θέμα, 1η σημερινή απόφαση.
Στην Αθήνα και στο γραφείο της ΟΔΥΕ, κτ. 13, γραφείο 201 του Πρωτοδικείου Αθηνών, στην πρώην Σχολή Ευελπίδων, σήμερα Τρίτη 27/09/2016 και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ για τον έλεγχο του Ταμείου της ΟΔΥΕ της διαχειριστικής περιόδου 04/07/2012 έως 31/10/2014, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του ΔΣ της ΟΔΥΕ Γ. Διαμάντη.
 

Στις 13:50, δηλαδή μετά την παρέλευση εύλογου χρόνου αναμονής από την ορισμένη ώρα 13:00, διαπιστώνεται ο αριθμός των παρόντων, με αλφαβητική σειρά, ως εξής:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Γ. Διαμάντης, Χρ. Καϋμενάκης, Χρ. Λυμπερόπουλος, Μ. Μισαηλίδου, Λ. Μπεζμέρτης (αναπληρωματικό μέλος).
 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΟΔΥΕ: Λ. Χανδρινός.
 

ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Ι. Βαρελάς, Μ. Βεντούρης (αναπληρωματικό μέλος), Δ. Λιάτσος (αναπληρωματικό μέλος).
 

ΑΠΟΝΤΑ ΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΥΕ: Α. Πάσχος.

Στη συζήτηση επί του θέματος αυτού προεδρεύει η αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Μ. Μισαηλίδου.

Υπεύθυνος για την τήρηση πρακτικών ορίστηκε ο Γραμματέας της Επιτροπής Χρ. Καϋμενάκης.

Αμέσως διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 5 τακτικών 3 αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα 4 τακτικά μέλη και 1 αναπληρωματικό μέλος, και επιπλέον 1 ακόμα μέλος του προεδρείου της ΟΔΥΕ.
 

Η Επιτροπή εισέρχεται σε συζήτηση με ανοιχτή ημερήσια διάταξη, σε συνέχεια της 1ης και της 2ης συνεδρίασης στην οποία είχαν καταγραφεί τα θέματα επί των οποίων χρειάζονταν αποφάσεις.

Μετά από διαλογική συζήτηση ορίστηκαν ως γενικά θέματα ημερήσιας διάταξης """ διαδικαστικά ζητήματα και έναρξη εργασιών ελέγχου των αποδείξεων """ .

--- Η Πρόεδρος προτείνει να γίνει πρώτα η ενημέρωση για τις μέχρι τώρα αποφάσεις της Επιτροπής από τον Γραμματέα της.

--- Ο Χρ. Καϋμενάκης είπε:
""" είναι ανάγκη να γίνουμε "ομάδα" - να λειτουργούμε ομαδικά και συλλογικά και να χρεωθούμε όλοι μέρος των εργασιών της επιτροπής, αν πράγματι θέλουμε να ολοκληρώσουμε έγκαιρα τον έλεγχο. Για να γίνουν αυτά πρέπει να αφομοιώσουμε όλοι μας τους όρους συγκρότησης της επιτροπής και της εκλογής μου ως Γραμματέα της. Καθώς και να συντονιστούμε στον ίδιο τρόπο και στην ίδια κατεύθυνση λειτουργία της, χρησιμοποιώντας τη διαβούλευση και τη συνεννόηση όταν υπάρχουν διαφωνίες.
Γι αυτό και ξεκινώ με την ανάγνωση των πρακτικών των προηγούμενων 1ης και 2ης συνεδριάσεων της Επιτροπής με ημερομηνίες 23 και 26/09/2016 και των 9 επιμέρους αποφάσεων που πήραμε μέχρι τώρα. """
--- Στο σημείο αυτό, ο Γραμματέας της Επιτροπής Χρ. Καϋμενάκης συνέχισε με την ανάγνωση των ομόφωνων διαπαραταξιακών αποφάσεων, λέγοντας οτι:
""" Επικεντρώνομαι στον καταμερισμό εργασίας σε όλα τα μέλη της Επιτροπής και του προεδρείου και στην αναλυτική απεικόνιση της κάθε απόδειξης, με την καταγραφή των συστατικών στοιχείων και τυχόν ελλείψεων της κάθε απόδειξης - όλων των αποδείξεων, καθώς και της ονομαστικοποίησης των δαπανών όπου αυτό είναι δυνατό.
Και προτείνω να αρχίσουμε αμέσως με τον αναλυτικό τυπικό και ουσιαστικό έλεγχο και διαχωρισμό κατά είδος και σκοπό ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΟΛΩΝ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ των αποδείξεων. Ξεκινώντας από εκείνες στις οποίες έκανε παρατηρήσεις ο πραγματογνώμονας που όρισε το ΔΣ της ΟΔΥΕ. Έστω και με τυχαία σειρά, καταρχάς, για να μπούμε στο ρυθμό. """

--- Ο Λ. Μπεζμέρτης είπε:
""" Υπενθυμίζω την απόφαση του ΔΣ για το ποια είναι τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, διευκρινίζοντας οτι τακτικά μέλη της είναι οι Διαμάντης από τη ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, Λυμπερόπουλος από την ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, Μ. Μισαηλίδου από τη ΔΑΚΕ, Βαρελάς από το ΑΣΚ και Χρήστος Καϋμενάκης από την ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ". Και όποιος απουσιάζει, θα αναπληρώνεται από μέλος της παράταξης του. Θα δούμε τι θα γίνει με το ΑΣΚ που δεν μπορεί να συμμετέχει. Βεβαίως, στις συνεδριάσεις της θα μπορούμε να συμμετέχουμε όλοι οι άλλοι καθώς και τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής ως παρατηρητές και με δικαίωμα λόγου. Άρα δεν παρακωλύονται ούτε οι εργασίες της ούτε η συνεργασία.
Στα δε θέματα που είναι κρίσιμα, όπως αυτά που ετέθησαν, πρέπει να ψηφίζουν τα 5 μέλη, δηλαδή μόνο ΕΝΑΣ από κάθε παράταξη. """

--- Η Μ. Μισαηλίδου είπε:
""" Καλά, όλες οι παρατάξεις έχουμε συνδικαλιστές για να μας αναπληρώνουν.
Τον Χρ. Καϋμενάκη, όμως, που είναι μοναχός του, ποιος θα τον αναπληρώνει?
Συμφωνώ με την πρόταση Χρ. Καϋμενάκη για την αναλυτική καταγραφή - απεικόνιση των αποδείξεων. """

--- Ο Χρ. Λυμπερόπουλος είπε:
""" Προτείνω κι εγώ να προχωρήσουμε στον έλεγχο των αποδείξεων εκείνων στις οποίες υπάρχουν παρατηρήσεις από τον πραγματογνώμονα που όρισε η ΟΔΥΕ"""

--- Ο Λ. Μπεζμέρτης ξαναπήρε τον λόγο και είπε:
""" Να αρχίσουμε και κρίνουμε καθ' οδόν τον έλεγχο των αποδείξεων, έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις του πραγματογνώμονα κ. Αλωνιάτη που ορίσαμε εμείς."""

Στη συνέχεια, η Επιτροπή,
αφού άκουσε την πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις της 1ης και της 2ης συνεδρίασης της Επιτροπής την 23/09/2016 και 26/09/2016, και τις προτάσεις που κατατέθηκαν σήμερα,
μετά από διαλογική συζήτηση των παρόντων μελών της Επιτροπής και του προεδρείου της ΟΔΥΕ,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Δέχεται την πρόταση του Γραμματέα της Επιτροπής Χρ. Καϋμενάκη να ξεκινήσουμε με την αναλυτική απεικόνιση και άρα αναγκαστικά με τον αναλυτικό τυπικό και ουσιαστικό έλεγχο και διαχωρισμό κατά είδος και σκοπό ΟΛΩΝ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ, όπως αποφασίσαμε κι εχθές.
2. Δέχεται την πρόταση του Λ. Μπεζμέρτη, και στην περίπτωση που υπάρχουν ψηφοφορίες για κρίσιμα θέματα, θα γίνεται ψηφοφορία μεταξύ των 5 μελών της που εκπροσωπούν τις 5 παρατάξεις της ΟΔΥΕ.
3. Δέχεται την πρόταση του Χρ. Καϋμενάκη να χρησιμοποιούμε τη διαβούλευση και τη συνεννόηση και όχι την πόλωση και τις ψηφοφορίες για τη λήψη αποφάσεων.

 

Η παρούσα πολλαπλή απόφαση πήρε αριθμό 10/27- 09 - 2016

Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται:

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος και Υπεύθυνος: Γ. Διαμάντης
Ο Γραμματέας: Χρ. Καϋμενάκης
Τα παρόντα μέλη της Επιτροπής και του προεδρείου της ΟΔΥΕ: 
Χρ.Λυμπερόπουλος, Μ.Μισαηλίδου, Λ. Μπεζμέρτης ,Λ. Χανδρινός.