ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΥΕ, της διαχειριστικής περιόδου 04/07/2012 - 31/10/2014

 

Αρ.Πρωτ. 129/26-09-2016 ...... Αριθμός απόφασης 09/26-09-2016

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΟΔΥΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ FACEBOOK)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το απόσπασμα αυτό είναι επίσημο και το 2ο χρονικά που δημοσιεύτηκε (καταρχάς στην Ομάδα Επικοινωνίας Δικαστικών Υπαλλήλων)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ απόφασης με αριθμό 09/26-09-2016.

Από το πρακτικό της 2ης/27-09-2016 συνεδρίασης της Επιτροπής
Χρονική διάρκεια συνεδρίασης: 13:00 έως 17:30.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης
### Τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής και άλλα οργανωτικά και διαδικαστικά ζητήματα ###.

 

Στην Αθήνα και στο γραφείο της ΟΔΥΕ, κτ. 13, γραφείο 201 του Πρωτοδικείου Αθηνών, στην πρώην Σχολή Ευελπίδων, σήμερα Δευτέρα 26/09/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:30,
δηλαδή, αμέσως μόλις ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί του 1ου θέματος με τον ορισμό του Χρ. Καϋμενάκη στη θέση του Γραμματέα της Επιτροπής,
και μετά από διαλογική συζήτηση,
ορίστηκε ως δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης
"ο τρόπος λειτουργίας της επιτροπής και οργανωτικά ζητήματα"

Στη συνέχεια διαπιστώνεται ο αριθμός των παρόντων στο ως άνω 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης, ως εξής:


ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (με αλφαβητική σειρά): Γ. Διαμάντης, Χρ. Καϋμενάκης, Χρ. Λυμπερόπουλος, Μ. Μισαηλίδου.
 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΥΕ: Κανένα.
 

ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (με αλφαβητική σειρά): Ι. Βαρελάς, Μ. Βεντούρης (αναπληρωματικό μέλος), Δ. Λιάτσος, Λ. Μπεζμέρτης (αναπληρωματικό μέλος)
 

ΑΠΟΝΤΑ ΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΥΕ (με αλφαβητική σειρά): Α. Πάσχος, Λ. Χανδρινός.

 

Υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών ο Χρ. Καϋμενάκης, Γραμματέας της Επιτροπής.

 

Αμέσως διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 5 τακτικών, 3 αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής και 2 λοιπών μελών του Προεδρείου (του Γ. Γραμματέα και του Αναπληρωτή Γ. Γραμματέα),
βρέθηκαν παρόντα 4 τακτικά μέλη και κανένας άλλος από τους ως άνω, και συνεχίστηκε η συνεδρίαση επί του 2ου θέματος

 

Ο πρόεδρος πρότεινε, σε πρώτη φάση και προκαταρκτικά, να βάλουμε όρους και προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις αποφάσεις συνδικαλιστικών οργάνων, το καταστατικό και το σωματειακό δίκαιο. 
 

Ο Χρ. Λυμπερόπουλος πρότεινε να κάνουμε πλήρη αποτύπωση και ονομαστικοποίηση των πάντων.
 

Η Μ. Μισαηλίδου πρότεινε να βάλουμε κανόνες.
 

Ο Χρ. Καϋμενάκης πρότεινε:
1. Να καταγράψουμε σταδιακά όλα τα έγγραφα του αρχείου της ΟΔΥΕ, τις αποδείξεις, τις αποφάσεις, τα πρακτικά συνεδρίασης του ΔΣ, τις ανακοινώσεις, τις δημοσιεύσεις, τις αναρτήσεις, τις επιστολές, τις αποδείξεις, τα DVD, το καταστατικό, τον κανονισμό λειτουργίας του Ταμείου, τους νόμους, το πόρισμα του οικονομικού εμπειρογνώμονα κ.ά. που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με το Ταμείο της περιόδου 04/07/2012 έως 31/10/2012.
2. Τα ως άνω έγγραφα κ.ά. θα είναι εκείνα τα οποία θα λαμβάνουμε υπόψη, τα "έχοντας υπόψη" της έκθεσης ελέγχου, και τα οποία θα μπορεί να επικαλείται ο καθένας.
3. Οι προτάσεις μας για τις οποίες κάνουμε οποιαδήποτε αναφορά ή επικαλούμαστε κάποιο έγγραφο, νόμο κ.ά θα πρέπει να συνοδεύονται και με την κατάθεση στα πρακτικά του εγγράφου αυτού. Για να λαμβάνουν γνώση όλοι και να γίνεται ισότιμα ο διάλογος επί της κάθε πρότασης. 
4. Να καταγράψουμε τα έγγραφα που παραδώσαμε στον ορισθέντα από τον Εισαγγελία οικονομικό πραγματογνώμονα και τα επέστρεψε.
5. Να επιμερίσουμε το ως άνω αρχείο καθώς και τον έλεγχο των αποδείξεων, σε όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής και στα λοιπά μέλη του προεδρείου.
6. Κατ' αρχάς, να ξεκινήσουμε από το "μηδέν" και να απεικονίσουμε αναλυτικά και να διαχωρίσουμε τις αποδείξεις ανά είδος, ανά σκοπό και ανά άτομο (ΝΕΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ), έτσι ώστε διαβάζοντας όλοι το βιβλίο του ταμείου να βλέπουν όλα τα συστατικά στοιχεία της κάθε δαπάνης, και των παραστατικών στοιχείων που υπάρχουν στον κάθε φάκελο.  
7. Μέχρι να τελειώσει το έργο της η Επιτροπή, να δεσμευτούμε ηθικά και συνδικαλιστικά, ως παρατάξεις και ως άτομα, οτι θα σταματήσουμε την αντιπαράθεση στο διαδίκτυο και αλλού για το ταμείο (επί της ουσίας), καθώς και τη δημοσίευση στοιχείων των αποδείξεων... Και να επιλαμβανόμαστε ως επιτροπή σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω κανόνων δεοντολογίας
 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή,
αφού άκουσε τον πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής η οποία συνεδρίασε την 23/09/2016, και τις προτάσεις που κατατέθηκαν σήμερα,
μετά από διαλογική συζήτηση των παρόντων μελών της Επιτροπής και του προεδρείου της ΟΔΥΕ,
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
 

Δέχεται όλες τις παραπάνω προτάσεις των παρόντων μελών.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 09/26-.09.-2016
Μετά από διαβούλευση, ορίστηκε ημερομηνία επόμενης συνεδρίασης η Τρίτη 27/09/2016, και στις 17:30 λύθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής.
Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται: 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος και Υπεύθυνος: Γ. Διαμάντης
Ο Γραμματέας: Χρ. Καϋμενάκης
Τα παρόντα μέλη της Επιτροπής: 
Χρ.Λυμπερόπουλος, Μ.Μισαηλίδου.