ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΥΕ, της διαχειριστικής περιόδου 04/07/2012 - 31/10/2014

 

Αρ.Πρωτ. 128/26-09-2016 ...... Αριθμός απόφασης 08/26-09-2016

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΟΔΥΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ FACEBOOK)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το απόσπασμα αυτό είναι επίσημο και το 1ο που δημοσιεύτηκε (καταρχάς στην Ομάδα Επικοινωνίας Δικαστικών Υπαλλήλων).

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ απόφασης με αριθμό: 8/26-09-2016

 

Από το πρακτικό της 2ης/26-09-2016 συνεδρίασης της Επιτροπής

Χρονική διάρκεια συνεδρίασης: 13:00 έως 17:30

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης
### Ορισμός Γραμματέα της ως άνω Επιτροπής για την τήρηση και δημοσίευση των πρακτικών ###.

 

Στην Αθήνα και στο γραφείο της ΟΔΥΕ, κτ. 13, γραφείο 201 του Πρωτοδικείου Αθηνών, στην πρώην Σχολή Ευελπίδων, σήμερα Δευτέρα 26/09/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ για τον έλεγχο του Ταμείου της ΟΔΥΕ της διαχειριστικής περιόδου 04/07/2012 έως 31/10/2014, ύστερα από πρόσκληση του υπευθύνου - προέδρου της Επιτροπής και προέδρου του ΔΣ της ΟΔΥΕ Γ. Διαμάντη (ο οποίος είχε οριστεί πρόεδρος/υπεύθυνος της Επιτροπής με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ της ΟΔΥΕ την 21/07/2016), η οποία πρόσκληση γνωστοποιήθηκε νόμιμα με SMS στα μέλη της Επιτροπής την Κυριακή 25/09//2016.

 

Στις 13:30, δηλαδή μετά την παρέλευση εύλογου χρόνου αναμονής από την ορισμένη ώρα 13:00, διαπιστώνεται ο αριθμός των παρόντων ως εξής:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (με αλφαβητική σειρά): Γ. Διαμάντης, Χρ. Καϋμενάκης, Δ. Λιάτσος (αναπληρωματικό μέλος), Μ. Μισαηλίδου, Λ. Μπεζμέρτης (αναπληρωματικό μέλος).

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΥΕ (με αλφαβητική σειρά): Λ. Χανδρινός.

 

ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (με αλφαβητική σειρά): Ι. Βαρελάς, Μ. Βεντούρης (αναπληρωματικό μέλος), Χρ. Λυμπερόπουλος.

 

ΑΠΟΝΤΑ ΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΥΕ (με αλφαβητική σειρά): Α. Πάσχος.

 

Προσωρινά υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών ορίστηκε ο Χρ. Καϋμενάκης.

Αμέσως διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 5 τακτικών 3 αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα 3 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη, και επιπλέον 1 ακόμα μέλος του προεδρείου της ΟΔΥΕ.

Στο σημείο αυτό και πάντως πριν την έναρξη της συζήτησης, ο Γ. Γραμματέας της ΟΔΥΕ Λ. Χανδρινός ζήτησε ολιγόωρη διακοπή, λόγω της συνεδρίασης της παράταξης τους "ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ" την ίδια ώρα σε άλλο χώρο και αποχώρησε.
Το αίτημα του έγινε ομόφωνα αποδεκτό και διακόπηκε η συνεδρίαση στις 13:30.

Στις 14:30 και πάντως πριν την έναρξη της συζήτησης, ο Ταμίας και αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής Λ. Μπεζμέρτης αποχώρησε δηλώνοντας οτι δεν μπορεί να παραμείνει άλλο.

Στις 15:30 και πάντως πριν την έναρξη της συζήτησης, το αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής Δ. Λιάτσος αποχώρησε για προσωπικούς λόγους.

Στις 15:45 προσήλθαν οι Χρ. Λυμπερόπουλος και Λ. Χανδρινός.
Η Επιτροπή εισέρχεται σε συζήτηση με ανοιχτή ημερήσια διάταξη, σε συνέχεια και της 1ης συνεδρίασης στην οποία είχαν καταγραφεί τα θέματα επί των οποίων χρειάζονταν αποφάσεις.
Μετά από διαλογική συζήτηση ορίστηκε ως πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης η επιλογή/εκλογή Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον Χρ. Καϋμενάκη ο οποίος ξεκίνησε από την ανάγνωση του πρακτικού της προηγούμενης 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής με ημ/νία 23/09/2016, σύμφωνα με το οποίο είχαν αποφασισθεί:

 

>>> 1η απόφαση/23-09-2016: Για να υπάρχει διαφάνεια, δημοσιότητα και ενημέρωση των συναδέλφων: Να τηρούνται με επιμέλεια τα πρακτικά της συνεδρίασης και να δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΟΔΥΕ ή και στην Ομάδα Επικοινωνίας Δικαστικών Υπαλλήλων, με τη μορφή αποσπάσματος αλλά και ολόκληρα. Με εξαίρεση το μέρος των πρακτικών στα οποία καταγράφεται ο λεπτομερής έλεγχος ανά απόδειξη, για το οποίο θα αποφασιστεί από το ΔΣ ο χρόνος δημοσίευσης αυτών των πρακτικών.

>>> 2η απόφαση/23-09-2016: Συνδικαλιστικά, ηθικά και για λόγους πρακτικούς και ουσίας, είναι υποχρεωτική η παρουσία στις συνεδριάσεις όλων των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής και των άλλων μελών του Προεδρείου της ΟΔΥΕ. Χωρίς να παρεμποδίζεται η συνεχής λειτουργία της ή να αναβάλλεται η συνεδρίαση λόγω τυχόν απουσιών.

>>> 5η απόφαση/23-09-2016: Η επιτροπή θα συνεδριάζει τακτικά καθημερινά σε όλες τις εργάσιμες μέρες, στις 13:00 αλλά και απογεύματα και βράδια αν χρειασθεί. Θα συνεδριάζει δε και Σάββατοκύριακα και Αργίες, πρωί, μεσημέρι ή βράδυ.

>>> 6η απόφαση/23-09-2016: Τον πρόεδρο/υπεύθυνο της Επιτροπής θα τον αναπληρώνει θεσμικά η Αντιπρόεδρος της ΟΔΥΕ Μ. Μισαηλίδου. Ο δε Γραμματέας της θα οριστεί στην επόμενη συνεδρίαση.

 

Μετά την ανάγνωση των αποφάσεων της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής ζήτησε να συμπεριληφθεί στα πρακτικά και ανέπτυξε τη με ημερομηνία 26/09/2016, παρακάτω δήλωση, η οποία έχει ως εξής:

 

ΠΡΟΤΑΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
"Η παράταξη μου (της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ), προτείνει για τη θέση του Γραμματέα της Επιτροπής ελέγχου του Ταμείου τον Χρ. Καϋμενάκη, παρά την απόφαση που έλαβε το ΔΣ της ΟΔΥΕ στη συνεδρίαση της 21/07/2016 οτι (ο Πρόεδρος) και ο Γραμματέας θα είναι από το προεδρείο της ΟΔΥΕ, και παρά το γεγονός οτι δεν είναι μέλος του προεδρείου.
Η προηγούμενη εμπειρία του και η εντιμότητα του είναι ουσιαστικοί παράγοντες για τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της Επιτροπής.
Επισημαίνω δε οτι κανένα μέλος της Επιτροπής και του προεδρείου της ΟΔΥΕ δεν δέχτηκε να αναλάβει αυτή την υποχρέωση"

 

ΠΡΟΤΑΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΧΡ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ
Ο Χρ. Λυμπερόπουλος, μέλος της Επιτροπής, κατέθεσε στα πρακτικά και ανέπτυξε τη σημερινή, με ημερομηνία 26/09/2016, παρακάτω δήλωση της παράταξης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ, η οποία έχει ως εξής:
"Παρά το γεγονός οτι δεν είναι μέλος του προεδρείου της ΟΔΥΕ, προτείνουμε για τη θέση του Γραμματέα της Επιτροπής τον συνάδελφο Χρ. Καϋμενάκη, για τυπικούς, λειτουργικούς και ουσιαστικούς λόγους και για διαφάνεια.
Εγγύηση γι αυτά αποτελούν η εμπειρία του στα οικονομικά θέματα της ΟΔΥΕ και το πρόσφατο άριστο παρελθόν του στη διαχείριση πότε από τη θέση του Ταμία και πότε από τη θέση του Προέδρου της ΟΔΥΕ.
Εξάλλου, δεν θέλει κανείς από το προεδρείο της ΟΔΥΕ και από την Επιτροπή να αναλάβει αυτή τη θέση και την ευθύνη."

 

ΠΡΟΤΑΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ Μ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΚΕ
Η Μ. Μισαηλίδου, κατέθεσε στα πρακτικά και ανέπτυξε τη σημερινή, με ημερομηνία 26/09/2016, παρακάτω δήλωση, η οποία έχει ως εξής:
"Εκ μέρους μου και εκ μέρους της ΔΑΚΕ προτείνω να είναι Γραμματέας της Επιτροπής ο Χρ. Καϋμενάκης, παρόλο που δεν είναι μέλος του προεδρείου της ΟΔΥΕ.
Διότι είναι οργανωτικός, λεπτολόγος, γνώστης των θεμάτων και μπορεί να ανταπεξέλθει όσο κανένας άλλος στη θέση αυτή.
Και επιπλέον είναι μια θέση που δεν θέλει κανείς να δεχθεί."

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Χρ. Καϋμενάκη, ο οποίος δήλωσε:

 

ΠΡΟΤΑΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΧΡ. ΚΑΫΜΕΝΑΚΗ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
"Σας ευχαριστώ...
Κατόπιν των περιγραφομένων ως άνω αποφάσεων 1, 2, 5 και 6 της επιτροπής στην προηγούμενη συνεδρίαση της την 23/09/2016 για διαφάνεια με τήρηση και δημοσίευση των πρακτικών, (αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν ομόφωνα ύστερα από προτάσεις που κατέθεσα εγγράφως και ανέπτυξα προφορικά),
αλλά και μετά από τις τιμητικές δηλώσεις και το αίτημα/πρόταση των τριών ως άνω παρατάξεων σας, και παρότι δεν γνωρίζουμε τη θέση και την πρόταση του Γιάννη Βαρελά εκ μέρους του ΑΣΚ,
αποδέχομαι την πρόταση/αίτημα σας.
Παρά το γεγονός οτι δεν είμαι μέλος του προεδρείου, από το οποίο είχα "αναγκαστεί" να παραιτηθώ τον Απρίλιο 2016 για τους λόγους που έχω διατυπώσει κατ' επανάληψη - όπως η μη δημοσίευση αποσπάσματος πρακτικών, η στοχοποίηση μου από συγκεκριμένους συνδικαλιστές από συγκεκριμένη πλευρά, τα κριτήρια ορισμού μελών στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τους κώδικες και μάλιστα χωρίς ποτέ να τεθούν σε συζήτηση και ψηφοφορία στο ΔΣ κ.ά.
Και παρά το γεγονός οτι είχα την άποψη οτι τις θέσεις ευθύνης της Επιτροπής ελέγχου του Ταμείου θα έπρεπε να τις έχουν τα μέλη του προεδρείου το οποίο συγκροτείται από τις 4 μεγάλες παρατάξεις, για να μπορούν να υποστηρίζονται και συνδικαλιστικά, λαμβάνοντας υπόψη τη μικρή αριθμητική δύναμη του συνδυασμού ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, η οποία έχει μόνο 1 μέλος (τον ομιλούντα) στο 17μελές προεδρείο και άρα καμιά άλλη συνδικαλιστική υποστήριξη.
Αποδέχομαι, ελπίζοντας στη στήριξη όλων
στην κατεύθυνση να καταλήξουμε σε αποφάσεις και πόρισμα έγκαιρα και να βγούμε από το αδιέξοδο με ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟ, ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ.
Εφόσον, βεβαίως, ανταποκριθούμε όλες οι παρατάξεις και οι συνδικαλιστές ισότιμα στα καθήκοντα μας ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής και ιδιαίτερα τα μέλη του προεδρείου της ΟΔΥΕ, οργανώσουμε και επιμερίσουμε το συλλογικό έργο."

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή,
αφού άκουσε τον πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής η οποία συνεδρίασε την 23/09/2016, και τις προτάσεις που κατατέθηκαν σήμερα,
μετά από διαλογική συζήτηση των παρόντων μελών της Επιτροπής και του προεδρείου της ΟΔΥΕ,

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
 

Δέχεται την κοινή πρόταση και ορίζει Γραμματέα της Επιτροπής για τον έλεγχο του Ταμείου της ΟΔΥΕ της διαχειριστικής περιόδου 04/07/2012 έως 31/10/2016 τον Χρ. Καϋμενάκη.

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 08/23-.09.-2016

Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται: 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος και Υπεύθυνος: Γ. Διαμάντης

Ο Γραμματέας: Χρ. Καϋμενάκης

 

Τα παρόντα μέλη της Επιτροπής και του προεδρείου της ΟΔΥΕ: 
Χρ.Λυμπερόπουλος, Μ.Μισαηλίδου, Λ. Χανδρινός.

 

 

Την Τρίτη το βράδυ 27/09/2016, ώρα 21:25, το τακτικό μέλος της Επιτροπής Γ. Βαρελάς, εκ μέρους του ΑΣΚ, μετά από συνεννόηση με τον πρόεδρο της Επιτροπής και της ΟΔΥΕ Γ. Διαμάντη, όπως με ενημέρωσε, ζήτησε να γραφτεί στα πρακτικά της συνεδρίασης αυτής η παρακάτω δήλωση:

 

ΠΡΟΤΑΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ Γ. ΒΑΡΕΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΚ
"Εκ μέρους του ΑΣΚ, προτείνουμε και εμπιστευόμαστε απόλυτα για τη θέση του Γραμματέα της Επιτροπής για τον έλεγχο του Ταμείου τον Χρ. Καϋμενάκη.
Παρότι δεν κατέχει θέση στο προεδρείο της ΟΔΥΕ.
Η εντιμότητα του, η συνδικαλιστική του πορεία, αλλά και η βοήθεια που έχει προσφέρει στο συνδικαλιστικό κίνημα όλα αυτά τα 30 χρόνια, τον καθιστούν απαραίτητο στην ΟΔΥΕ και την Επιτροπή, στη δύσκολη αυτή συγκυρία.
Ένας επιπλέον λόγος είναι η επί 2ετία συνεπής στάση και πρόταση του για έλεγχο του ταμείου από διαπαραταξιακή Επιτροπή.και όχι από οικονομικό πραγματογνώμονα - ορκωτό ή μη.
Έχω ενημερωθεί και οτι δεν ήθελε και δεν θέλει να αναλάβει κανείς αυτή τη θέση."

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος και Υπεύθυνος: Γ. Διαμάντης

Ο Γραμματέας: Χρ. Καϋμενάκης