ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΙΔΡΥΣΗ – ΣΚΟΠΟΙ – ΜΕΣΑ

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Οργάνωση – Ομοσπονδία των Πρωτοβαθμιών συνδικαλιστικών οργανώσεων των Δικαστικών Υπαλλήλων με την επωνυμία “ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ” (Ο.Δ.Υ.Ε.) με έδρα την Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι:

 1. Ο συντονισμός, η σφυρηλάτηση και η διασφάλιση της ενότητας των μελών της και η ενιαία ανάπτυξη της δράσης τους για την προστασία, τη μελέτη και την προαγωγή των εργασιακών οικονομικών, ασφαλιστικών, συνδικαλιστικών, κοινωνικών και γενικότερων συμφερόντων των εργαζομένων.
 2. Η προάσπιση και διεύρυνση των δημοκρατικών ελευθεριών, η κατίσχυση των αρχών του συνδικαλισμού, ο σεβασμός των διεθνών συμβάσεων εργασίας, η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, η εμπέδωση της κοινωνικής δικαιοσύνης και ο αγώνας για τη δημοκρατία, την Εθνική ανεξαρτησία, τη Λαϊκή κυριαρχία και την Ειρήνη.
 3. Η προάσπιση και επέκταση του δικαιώματος για ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
 4. Η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, η κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και των πολιτικών δικαιωμάτων.
 5. Η ενότητα δράσης όλων των φορέων της Δικαιοσύνης για τον εκδημοκρατισμό, την αναβάθμιση και την ανεξαρτησία της για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του λαού στα πλαίσια του Συντάγματος και των Νόμων.
 6. Η ισότιμη μεταχείρηση της γυναίκας και η προστασία της μητρότητας.
 7. Η προάσπιση της ανεξαρτησίας του συνδικαλιστικού κινήματος από κάθε εξωσυνδικαλιστική παρέμβαση, καθώς και η διασφάλιση διαδικασιών που βασίζονται στις αρχές της Δημοκρατίας και αυτοτέλειας στη λειτουργία και δράση του.
 8. Η βελτίωση των συνθηκών δουλειάς και ζωής και η ενίσχυση της πολιτιστικής δραστηριότητας.

ΑΡΘΡΟ 3 ΜΕΣΑ

Οι σκοποί της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ προωθούνται με τα παρακάτω μέσα:

 1. Την εξασφάλιση ενεργού συμμετοχής στις λειτουργίες και τη δράση των μελών της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.
 2. Την οργάνωση, κατεύθυνση και συντονισμό των αγώνων όλων των εργαζομένων στον χώρο της Δικαιοσύνης, με διαμαρτυρίες, συγκεντρώσεις, πορείες, στάσεις εργασίας, απεργίες και όλα τα πρόσφορα μέσα.
 3. Τη συνεργασία με άλλες δημοσιοϋπαλληλικές-εργατοϋπαλληλικές οργανώσεις Ελληνικές και άλλων χωρών για τη μελέτη και προώθηση των συμφερόντων των εργαζομένων.
 4. Τη συστηματική ενημέρωση των μελών και όλων των εργαζομένων, την προβολή των αιτημάτων στο λαό, την Κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα, τους κοινωνικούς και άλλους φορείς, τη χρησιμοποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, την έκδοση και κυκλοφορία έντυπου υλικού, ανακοινώσεων, φυλλαδίων, εφημερίδων και βιβλίων.
 5. Τη δημιουργία επιτροπών μελέτης των προβλημάτων και επεξεργασίας θέσεων, τη δημιουργία αρχείου νόμων, βιβλιοθήκης και γενικά αρχείου τεκμηρίωσης και τη συγκρότηση επιτροπών για τη διοργάνωση πολιτιστικών αθλητικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.
 6. Την ουσιαστική συμμετοχή με αιρετούς και ανακλητούς εκπροσώπους στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, που άμεσα ή έμμεσα αφορούν εργαζομένους, τη συγκέντρωση και επεξεργασία των αποφάσεων και προτάσεων των μελών, την εισήγηση και συζήτησή τους στα όργανα, την οργάνωση συγκεντρώσεων, συνεδρίων, πανελλαδικών και περιφερειακών συνδιασκέψεων, διαλέξεων, σεμιναρίων συνδικαλιστικής επιμόρφωσης, περιοδειών και αποστολών στις έδρες των μελών της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ καθώς και άλλων εκδηλώσεων.
 7. Την ίδρυση Ταμείου Αλληλοβοηθείας με μορφή νομικού προσώπου για την ενίσχυση των σκοπών της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, που θα λειτουργεί σύμφωνα με κανονισμό που απαρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΔΥΕ και εγκρίνεται από το Συνέδριο.
 8. Την ίδρυση οικοδομικού συνεταιρισμού και καταναλωτικού συνεταιρισμού και εξοχικών κατασκηνώσεων με τη μορφή νομικών προσώπων που θα λειτουργούν σύμφωνα με κανονισμούς που καταρτίζονται από το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ και εγκρίνονται από το Συνέδριο.
 9. Την συμμετοχή σε συνεταιρισμούς της προηγουμένης παραγράφου, με σκοπό το όφελος των φυσικών μελών της ΟΔΥΕ.

ΑΡΘΡΟ 4 ΠΟΡΟΙ

 1. Τακτικά έσοδα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ είναι το δικαίωμα εγγραφής κάθε μέλους, που καθορίζεται στο ποσό των είκοσι ευρώ (20,00€) και η μηνιαία εισφορά, που υπολογίζεται με βάση τον συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων μελών – φυσικών προσώπων – κάθε μέλους της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, που καθορίζεται στο ποσό του ενός ευρώ (1,00€). Η εισφορά αυτή μπορεί να καταβάλλεται και συγκεντρωτικά το αργότερο κάθε έτος, και να αυξομειώνεται με απόφαση του συνεδρίου ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.
 2. Τα έκτακτα έσοδα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ είναι οι έκτακτες εισφορές των μελών της που αποφασίζονται από τα Δ.Σ. τους. Τα έσοδα από κληρονομιές, επώνυμες δωρεές, γιορτές, εκποίηση υλικών, τόκους κεφαλαίων και μερίσματα χρεωγράφων, λαχειοφόρους αγορές κ.α.
 3. Τα έσοδα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ διατίθενται για μισθούς υπαλληλικού προσωπικού που απασχολείται στα γραφεία της, για έξοδα των γραφείων της, για εκδόσεις, για έξοδα κίνησης, παράστασης και αποστολών και για κάλυψη κάθε άλλης δαπάνης της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΛΗ

 1. Μέλη της Ο.Δ.Υ.Ε. μπορούν να γίνουν:

Α) Οι Πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των υπαλλήλων της Γραμματείας των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων και Εισαγγελιών που λειτουργούν νόμιμα σε κάθε Πρωτοδικειακή περιφέρεια της χώρας.

Β) Οι Πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις που λειτουργούν νόμιμα σε πανελλαδικό ή περιφερειακό επίπεδο των υπαλλήλων της Γραμματείας των Διοικητικών Δικαστηρίων, του Συμβουλίου της Επικρατείας και όσων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία έχουν την ιδιότητα του Δικαστικού Υπαλλήλου.

2. Δεύτερη οργάνωση της ίδιας περιφέρειας ανά τομέα δεν μπορεί να γίνει μέλος της Ο.Δ.Υ.Ε.

ΑΡΘΡΟ 6 ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

1. Για να γίνει Πρωτοβάθμιο σωματείο μέλος της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ υποχρεούται να υποβάλει στο Δ.Σ. της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ:

Α) Σχετική αίτηση.

Β) Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εφόσον πρόκειται για Σύλλογο ή έγγραφη δήλωση των μελών, εφόσον πρόκειται για Ένωση, περί εγκρίσεως της υπαγωγής στην ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ.

Γ) Δήλωση ότι αποδέχονται το καταστατικό της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.

Δ) Αντίγραφο του καταστατικού, εφόσον πρόκειται για Σύλλογο ή της ιδρυτικής πράξης με συνημμένη βεβαίωση ότι έχει κατατεθεί στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, εφόσον πρόκειται για Ένωση.

Ε) Αντίγραφο Μητρώου ή κατάσταση μελών του Σωματείου.

Στ) Δήλωση ότι δεν ανήκει σε άλλη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση και

Ζ) Να καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής.

2. Η εγγραφή γίνεται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ στην πρώτη μετά την κατάθεση της αίτησης συνεδρίαση του, η δε απόφαση, πλήρως αιτιολογημένη και στα πλαίσια του καταστατικού, κοινοποιείται, το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από την έκδοσή της.

3. Αν δεν εκδοθεί απόφαση μέσα σε ένα (1) μήνα ή αν η αίτηση απορριφθεί, εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

4. Σε κάθε περίπτωση η προσφυγή στο αμέσως επόμενο Συνέδριο είναι επιτρεπτή. Η συζήτηση υποχρεωτική και είναι πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση θετικής απόφασης το μέλος που εγγράφεται, συμμετέχει στο Συνέδριο κανονικά και σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.

ΑΡΘΡΟ 7 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

  1. Κάθε μέλος της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ δικαιούται:

Α) Να παίρνει μέρος με αντιπροσώπους τους στις τακτικές και έκτακτες συνελεύσεις (Συνέδρια) της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.

Β) Να ελέγχει τη διοίκηση και να εκφέρει γνώμη για όλα τα ζητήματα που εμπίπτουν στους σκοπούς της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ και να αξιώνει την εφαρμογή των αποφάσεων των συνεδρίων για την υλοποίηση των στόχων της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.

Γ) Να ζητάει την υποστήριξη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ σε κάθε του προσπάθεια που αποβλέπει στο συμφέρον των μελών του και εμπίπτει στους καταστατικούς σκοπούς της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.

 1. Οι αντιπρόσωποι των μελών της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ έχουν το δικαίωμα να εκλεγούν και να εκλέγονται στα διοικητικά όργανα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού.
 2. Η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων, καθώς και εκείνων που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό, προϋποθέτει την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων των μελών προς την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ.

ΑΡΘΡΟ 8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ είναι υποχρεωμένα:

 1. Να τηρούν το Καταστατικό της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του σε ότι αφορά τις σχέσεις και τις υποχρεώσείς τους με την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ.
 2. Να εφαρμόζουν τις αποφάσεις των συνεδρίων και του Δ.Σ. της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των συμφερόντων των μελών τους και των εργαζομένων γενικότερα.
 3. Να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ έγκαιρα.
 4. Να υποβάλουν τουλάχιστον κάθε χρόνο στο Δ.Σ. της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ έκθεση με τις ενδεχόμενες μεταβολές στο Μητρώο των μελών τους, την αριθμητική δύναμη στα διοικητικά τους όργανα και τους αντιπροσώπους, τους οποίους και υποχρεούνται να εκλέγουν
 5. Να υποβάλουν στο Δ.Σ. της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ αμέσως μετά από κάθε εκλογή οργάνων και αντιπροσώπων για την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αντίγραφο εκλογής και ονομαστική κατάσταση ψηφισάντων, επικυρωμένα από την αρμόδια δικαστική υπηρεσία, ώστε να προκύπτει η σύμφωνα με τον Νόμο διεξαγωγή αρχαιρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 9 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

  1. Με απόφαση του Δ.Σ. της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, διαγράφεται κάθε μέλος που καθυστερεί αδικαιολόγητα τις εισφορές του περισσότερο από χρονικό διάστημα από το αντίστοιχο της θητείας του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ. Εγγράφεται δε και πάλι αυτοδίκαια μόλις καταβάλει τις οφειλόμενες εισφορές του.
  2. Α. Με απόφαση του Δ.Σ. της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, ύστερα από πρόταση του Προεδρείου ή του ενός τρίτου (1/3) των μελών του Δ.Σ. ή του ενός τρίτου (1/3) των μελών της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ – ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσής τους – διαγράφεται κάθε μέλος που αντιτίθεται στους σκοπούς της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ή παραβαίνει το καταστατικό ή της αποφάσεις των οργάνων της.

Β. Πριν από την απόφαση, ζητούνται σε συγκεκριμένο χρόνο εξηγήσεις από το μέλος που κατηγορείται. Αν το μέλος δεν προσέλθει το Δ.Σ. αποφασίζει ερήμην του.

Γ. Η απόφαση για την διαγραφή επικυρώνεται από το Συνέδριο στην πρώτη μέρα μετά την έκδοση της απόφασης συνεδρίασή του.

Δ. Επανεγραφή μπορεί να γίνει ύστερα από αίτηση του και απόφαση του Δ.Σ. της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ή με την ίδια διαδικασία διαγραφής, που επικυρώνεται με απόφαση του πρώτου Συνεδρίου.

  1. Η ιδιότητα του μέλους χάνεται σε κάθε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο παύει να υπάρχει σαν πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό σωματείο.
  2. Α) Κάθε μέλος της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ διαγράφεται από τη δύναμή της με αίτησή του, ύστερα και από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των μελών του.

Β) Η αίτηση διαγραφής πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει δε να καταβληθούν και οι οφειλόμενες εισφορές στην ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ μέχρι και την ημέρα υποβολής της αιτήσεως.

Γ) Η διαγραφή πραγματοποιείται με πράξη του Δ.Σ. της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ και γνωστοποιείται στο ενδιαφερόμενο μέλος μέσα σε ένα (1) μήνα.

Δ) Το μέλος που διαγράφεται ευθύνεται και μετά την διαγραφή του για όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ μέχρι την ημέρα που υπέβαλε την αίτηση της διαγραφής του.

 1. Κάθε μέλος της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ που αποχωρεί από την δύναμή της κατά οποιονδήποτε τρόπο δεν έχει κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Όργανα Διοίκησης και Ελέγχου της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ είναι:

 1. Το Συνέδριο των αντιπροσώπων των μελών της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.
 3. Η Ελεγκτική Επιτροπή της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.

ΑΡΘΡΟ 11ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 1. Το Συνέδριο συγκροτείται από τους αιρετούς αντιπροσώπους των μελών της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις μέχρι και το προηγούμενο από το Συνέδριο τρίμηνο.
 2. Τα μέλη αντιπροσωπεύονται στο Συνέδριο με βάση τον αριθμό των μελών τους που ψήφισαν για την εκλογή των αντιπροσώπων τους. Για κάθε είκοσι (20) ψηφίσαντα μέλη, εκλέγεται ένας (1) αντιπρόσωπος σύμφωνα με το σύστημα της απλής αναλογικής. Αν από την διαίρεση του αριθμού των ψηφισάντων με το εκλογικό είκοσι (20) προκύπτει κλάσμα μεγαλύτερο από το μισό του εκλογικού μέτρου, προστίθεται ένας (1) ακόμη αντιπρόσωπος. Με έναν αντιπρόσωπο αντιπροσωπεύονται και τα μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, που ο αριθμός των φυσικών μελών του που ψήφισαν είναι τουλάχιστον ίσος με το μισό του εκλογικού μέτρου.
 3. Για να γίνουν δεκτοί στο συνέδριο οι αντιπρόσωποι, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του πρακτικού εκλογής τους σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 5 και βεβαίωση – εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του μέλους που εκπροσωπούν. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται η παραπάνω βεβαίωση, ο αντιπρόσωπος μπορεί να προσφύγει στο συνέδριο που αποφασίζει πριν από την ημερήσια διάταξη. Η συμμετοχή του αποκλείεται όταν αποδειχθεί ότι έχει χάσει την ιδιότητά του αντιπροσώπου ή του μέλους του Συλλόγου από τον οποίο προέρχεται, ή όταν δεν προσκομισθεί το αντίγραφο ή απόσπασμα του πρακτικού εκλογής του, όπως αναφέρεται παραπάνω. Η θητεία των αντιπροσώπων είναι ίση με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.
 4. Κάθε μέλος θεωρείται παρόν οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των αντιπροσώπων του που παρίσταται στο Συνέδριο. Παράσταση και ψήφος στο συνέδριο με πληρεξούσιο απαγορεύεται.
 5. Παραίτηση αντιπροσώπου γίνεται προς το Συνέδριο και αντικαθίσταται από τον αμέσως επόμενο του ίδιου συνδυασμού.

ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 1. Το συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ που αποφασίζει και καθορίζει τους στόχους του συνδικαλιστικού κινήματος των Δικαστικών Υπαλλήλων.
 2. Διενεργεί έλεγχο των Διοικητικών και Οικονομικών πράξεων του Δ.Σ. της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.
 3. Αποφασίζει για τον Διοικητικό και Οικονομικό απολογισμό της προηγούμενης θητείας του Δ.Σ. της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ και ψηφίζει τον προϋπολογισμό της επόμενης.
 4. Εκλέγει το Δ.Σ., την Ελεγκτικήν Επιτροπήν και τους αντιπροσώπους της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική Οργάνωση, σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Νόμους.
 5. Τροποποιεί, σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους, το παρόν καταστατικό.
 6. Συζητά και αποφασίζει για τα προβλήματα του Κλάδου και για το πρόγραμμα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.
 7. Αποφασίζει οριστικά και αμετάκλητα για την εγγραφή και διαγραφή μελών στην ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο.
 8. Αποφασίζει σε θέματα μομφής, σύμφωνα με το νόμο.
 9. Συζητά και αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα.

ΑΡΘΡΟ 13 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 1. Το τακτικό Συνέδριο της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ συνέρχεται όταν λήγει η θητεία του Δ.Σ. Η πρόσκληση για την σύγκληση του Συνεδρίου κοινοποιείται στα μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ πριν από ένα (1) τουλάχιστον μήνα και περιλαμβάνει την ημερομηνία, τον τόπο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση αυτή στέλνεται με συστημένη επιστολή στους Προέδρους των μελών της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, περίληψή της δε δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας, τηρούμενης και κάθε άλλης διαδικασίας που προβλέπεται από το νόμο. Έγκαιρα κοινοποιείται από το Δ.Σ. της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ στα μέλη της ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός, η έκθεση της Ελ. Επ. και γραπτές εισηγήσεις για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 14 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 1. Χρέη προσωρινού Προεδρείου εκτελεί το Προεδρείο του απερχόμενου Δ.Σ. της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ μέχρι της εκλογής οριστικού Προεδρίου του Συνεδρίου.
 2. Καταρχήν με κοινή συμφωνία ή με μυστική ψηφοφορία, την οποία διεξάγει το προσωρινό προεδρείο, εκλέγεται πενταμελής (5) επιτροπη ελέγχου των νομιμοποιητικών στοιχείων των συνέδρων. Η επιτροπή αυτή υποβάλλει έκθεση για τον έλεγχο, την ύπαρξη ή μη της απαρτίας, αφού λάβει υπόψη την κατάσταση του Ταμία για τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη και συντάσσει κατάλογο των παρισταμένων και νομοποιημένων αντιπροσώπων. Η ίδια επιτροπή χρησιμοποιείται για όλες τις παρεπίμπτουσες ψηφοφορίες, εκτός από εκείνες που διεξάγονται ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής. Για τυχόν ενστάσεις που υποβάλλονται από τα μέλη ή τους αντιπροσώπους σχετικά με την νομιμοποίηση των συνέδρων αποφασίζει το Συνέδριο πριν από την εκλογή του οριστικού προεδρείου. Στην ψηφοφορία συμμετέχουν οι νομιμοποιηθέντες από την επιτροπή σύνεδροι. Μετά τη διαπίστωση της νομιμότητας και απαρτίας γίνεται με κοινή συμφωνία ή μυστική ψηφοφορία η εκλογή του οριστικού Προεδρείου του Συνεδρίου, το οποίο συγκροτείται από τον Πρόεδρο, δύο (2) Αντιπροέδρους και δύο (2) Γραμματείς.

ΑΡΘΡΟ 15 ΑΠΑΡΤΙΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΑΠΟΦΑΣΗ

 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου και του παρόντος καταστατικού που απαιτούν αυξημένη απαρτία, το Συνέδριο βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται σ’ αυτό το 1/3 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των δικαιουμένων να συμμετάσχουν αντιπροσώπων που εκπροσωπούν το 1/3 τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία το Συνέδριο συγκαλείται με τα ίδια ακριβώς θέματα την επόμενη μέρα και βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται το 1/4 τουλάχιστον των δικαιουμένων να συμμετάσχουν αντιπροσώπων που εκπροσωπούν το 1/4 τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών. Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία συγκαλείται απαρχής νέο συνέδριο. Η απαρτία κατά τις παραπάνω διακρίσεις πρέπει να υπάρχει τόσο κατά την έναρξη του συνεδρίου όσο και κατά τη συζήτηση και τη λήψη των αποφάσεων.
 2. Το Συνέδριο συζητάει και αποφασίζει για κάθε θέμα και με τη σειρά που γράφεται στην ημερήσια διάταξη. Ύστερα από πρόταση του ενός πέμπτου (1/5) των συνέδρων και μετά από απόφαση του Συνεδρίου μπορεί να αλλάξει η σειρά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ή να προστεθούν νέα για συζήτηση.
 3. Οι αντιπρόσωποι των μελών έχουν το δικαίωμα να παίρνουν το λόγο και να αναπτύσσουν ελεύθερα τις απόψεις του πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, να εκφέρουν γνώμη και να υποβάλλουν προτάσεις, να εκλέγουν και να εκλέγονται.
 4. Το Προεδρείο διευθύνει τις εργασίες του Συνεδρίου, σύμφωνα με την διαδικασία που αποφασίζει το ίδιο το Συνέδριο, ύστερα από εισήγηση του Προεδρείου. Διαδικαστικές προτάσεις μπορούν να κάνουν και οι σύνεδροι για τις οποίες αποφασίζει το Συνέδριο.
 5. Το Προεδρείο λειτουργεί συλλογικά και αποφασίζει κατά πλειοψηφία, σύμφωνα πάντα με τα άρθρα του παρόντος καταστατικού. Κάθε σύνεδρος παραπονούμενος κατά του διευθύνοντος στη συζήτηση, έχει δικαίωμα να αναφέρεται στο Προεδρείο και εντέλει στο Συνέδριο.
 6. Στις συζητήσεις και στις ψηφοφορίες που γίνονται στα Συνέδρια, παίρνουν μέρος και τα μέλη του Δ.Σ. της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ έστω και αν δεν έχουν την ιδιότητα του αντιπροσώπου, εκτός από τις περιπτώσεις που γίνεται ψηφοφορία επί προτάσεως μομφής ή για εκλογή νέου Δ.Σ.
 7. Οι αποφάσεις του Συνεδρίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων αντιπροσώπων, εκτός από τις περιπτώσεις που το καταστατικό και ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Οι αποφάσεις του Συνεδρίου που αφορούν τις αρχαιρεσίες, ψήφο εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα, προσχώρηση ή αποχώρηση σωματείου και εκλογή αντιπροσώπων για την ανώτερη συνδικαλιστική οργάνωση, παίρνονται με μυστική ψηφοφορία. Μυστική ψηφοφορία γίνεται ακόμη όταν το ζητήσει το 1/4 των αντιπροσώπων. Οι αποφάσεις που παίρνονται για τις παραπάνω περιπτώσεις χωρίς μυστική ψηφοφορία είναι άκυρες. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση της χειρός ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ποτέ όμως δια βοής.
 8. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Συνεδρίου τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από το Προεδρείο.

ΑΡΘΡΟ 16 ΕΚΤΑΚΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 1. Έκτακτο συνέδριο προκηρύσσεται και συγκαλείται όταν το κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ. της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ με απόφασή του ή μετά από αίτηση του ενός τετάρτου (1/4) των ταμειακώς εντάξει μελών της με έγγραφη αίτησή τους προς το Δ.Σ. που θα ορίζει και τα θέματα για συζήτηση. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει το συνέδριο μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή της αίτησης. Αν το Δ.Σ. δεν συγκαλέσει το συνέδριο στην παραπάνω προθεσμία, τότε αυτό συγκαλείται σύμφωνα με το νόμο. Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να προσθέσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναγράφονται στην αίτηση και άλλα θέματα, που όμως δεν συζητιούνται πριν από την εξάντληση των θεμάτων της αίτησης.
 2. Στην πρόσκληση η οποία κοινοποιείται στα μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ προ οκτώ (8) ημερών, αναγράφεται ο τόπος, ο χρόνος, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα τακτικά συνέδρια

ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

  1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ και των αντιπροσώπων της στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, διεξάγονται στο τέλος των εργασιών του Συνεδρίου και ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής.
  2. Η εκλογή όλων των οργάνων της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ εφόσον σε αυτήν συμμετέχουν περισσότεροι του ενός συνδυασμοί, γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής.
  3. Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο και τέσσερα (4) μέλη που εκλέγονται από το Συνέδριο με μυστική ψηφοφορία. Η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής γίνεται με την επίβλεψη του Δικαστικού Αντιπροσώπου και με τη βοήθεια της επιτροπής ελέγχου των πληρεξουσίων. Υποψήφιος για οποιοδήποτε όργανο της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ δεν μπορεί να είναι μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής.
  4. Η Εφορευτική Επιτροπή:

Α) Δέχεται τις αιτήσεις υποψηφιοτήτων, ανακηρύσσει τους υποψηφίους κατά συνδυασμό και συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο ανακοινώνει στο Συνέδριο και τοιχοκολλάει σε εμφανές σημείο στο χώρο του Συνεδρίου.

Β) Κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των αρχαιρεσιών.

Γ) Φροντίζει για τον εφοδιασμό του εκλογικού σώματος με επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων.

Δ) Εποπτεύει κατά τη διάρκεια των αρχαιρεσιών για την ομαλή, ανεπηρέαστη και σύμφωνη με το νόμο και το καταστατικό διεξαγωγής της ψηφοφορίας.

Ε) Δέχεται τις υποβαλλόμενες από τους εκπροσώπους των συνδυασμών ή και από τους μεμονωμένους υποψήφιους αιτήσεις και ενστάσεις και αποφασίζει σχετικά.

  1. Όσοι από τους αντιπροσώπους επιθυμούν να εκλεγούν μέλη στο Δ.Σ., την Ελεγκτική Επιτροπή ή ως αντιπρόσωποι της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση υποβάλλουν έγγραφη αίτηση στην Εφορευτική Επιτροπή. Στην αίτηση της υποψηφιότητας πρέπει να αναγράφονται: το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, το σωματείο από το οποίο προέρχεται, το όργανο για το οποίο ενδιαφέρεται να εκλεγεί, το όνομα του συνδυασμού στον οποίο ανήκει ή αν παίρνει μέρος στις αρχαιρεσίες ως μεμονωμένος. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή πέντε (5) ώρες πριν από την έναρξη των αρχαιρεσιών.
  2. Με βάση τις αιτήσεις των υποψηφίων η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει τα ψηφοδέλτια κατά συνδυασμό. Καταρτίζεται χωριστό ψηφοδέλτιο για το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ και χωριστό για τους αντιπροσώπους στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση. Τα ψηφοδέλτια είναι όμοια για όλους τους συνδιασμούς και μπορεί να είναι τυπωμένα ή πολυγραφημένα ή γραμμένα στη γραφομηχανή και φωτοτυπωμένα. Στο πάνω μέρος του ψηφοδελτίου αναγράφεται η επωνυμία της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, ο τόπος και η ημερομηνία των αρχαιρεσιών και ο τίτλος του συνδυασμού. Ακολουθούν τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων κατά αλφαβητικά σειρά.
  3. Οι φάκελοι που χρησιμοποιούνται είναι διαφορετικοί για το ψηφοδέλτιο του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής και διαφορετικοί για το ψηφοδέλτιο των αντιπροσώπων στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση. Μπορούν δε να φέρουν και τυπωμένη την αντίστοιχη ένδειξη. Όλοι οι φάκελλοι σφραγίζονται με την σφραγίδα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ και φέρουν την υπογραφή του Δικαστικού Αντιπροσώπου.
  4. Η ψηφοφορία γίνεται βάση τον κατάλογο των νομιμοποιηθέντων συνέδρων σε δύο χωριστές κάλπες. Μία για το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ και μία για τους αντιπροσώπους στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.
  5. Η αναγνώριση των συνέδρων γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας, της κάρτας αντιπροσώπου και του εκλογικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου ή του βιβλιαρίου υγείας, εφόσον δεν έχει εκδοθεί ακόμη συνδικαλιστικό εκλογικό βιβλιάριο. Κάθε αντιπρόσωπος που ψηφίζει διαγράφεται από τον κατάλογο των συνέδρων και ταυτόχρονα γράφεται στον κατάλογο των ψηφισάντων.
  6. Κάθε ψηφοφόρος δικαιούται να επιλέγει το ψηφοδέλτιο ενός συνδυασμού κατά περίπτωση, μπορεί δε να βάλει σταυρούς προτίμησης κατά το ανώτατο όριο όσα και τα εκλεγόμενα μέλη για κάθε όργανο της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο αριθμός των αντιπροσώπων που εκλέγονται για την τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση προσδιορίζεται σύμφωνα με το εκλογικό μέτρο που προβλέπεται από την τριτοβάθμια οργάνωση.

 1. Για τη διαλογή των ψηφοδελτίων, την εγκυρότητα ή την ακυρότητά τους και την σύνταξη των πρακτικών, εφαρμόζονται οι διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 18 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ

 1. Η εκλογή των οργάνων της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ και των αντιπροσώπων για την τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής.
 2. Οι έδρες του Δ.Σ. της Ελεγκτικής Επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων για την τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων, ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ. ή της Ελεγκτικής Επιτροπής ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων για την τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση που εκλέγονται. Το πηλίκον αυτής της διαίρεσης παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελέι το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ. ή την Ελ. Επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
 3. Χωριστός υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο έχει θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος για την τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή.
 4. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνον έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους για την τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, όσοι είναι οι υποψήφιοί του.
 5. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες, ή ο αριθμός των αντιπροσώπων στην τριτοβάθμια οργάνωση που δεν καλύπτεται, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μία έδρα ή έναν αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.
 6. Από τον κάθε συνδυασμό εκλέγονται για τις έδρες των οργάνων της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ή τους αντιπροσώπους για την τριτοβάμθια συνδικαλιστική οργάνωση, κατά σειρά επιτυχίας, όσοι έχουν πάρει τους περισσότερους σταυρούς προτιμήσεως.
 7. Όλοι οι υποψήφιοι που δεν εκλέγονται τακτικά θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη και καλούνται κατά σειρά των ψήφων προτίμησης που έλαβαν για την αναπλήρωση των τακτικών μελών που παραιτούνται ή που κατά οποιδήποτε τρόπο αποχωρούν από όργανα που έχουν εκλεγεί.
 8. Τα παραπάνω ισχύουν αν δεν ορίζει ο νόμος διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 19 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ διοικείται απο το Δ.Σ. που αποτελείται από δεκαεπτά (17) μέλη, που εκλέγονται σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο από τακτικό Συνέδριο ή έκτακτο εφόσον παραιτηθούν όλα τα μέλη του ή ανακληθούν με πρόταση μομφής ή άρση εμπιστοσύνης.
 2. Η θητεία του Δ.Σ. της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ είναι 2ετής.
 3. Η υπηρεσία των μελών όλων των οργάνων της Διοίκησης της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ είναι άμισθη. Τα έξοδα τα οποία υποβάλλονται τα μέλη του Δ.Σ. κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους καταβάλλονται από την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ.

ΑΡΘΡΟ 20 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ

 1. Μέσα σε οκτώ (8) μέρες από την εκλογή τους τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ καλούνται σε πρώτη συνεδρίαση από το σύμβουλο που συγκέντρωσε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης στο συνδυασμό που πλειοψήφησε, ο οποίος προεδρεύει της συνεδρίασης αυτής και με μυστική ψηφοφορία εκλέγουν χωριστά: τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα, τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τον Οργανωτικό Γραμματέα, τον Υπεύθυνο Σύμβουλο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων και τον Ταμία.
 2. Αν ο Σύμβουλος που πλειοψήφισε δεν καλέσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία τα μέλη σε πρώτη συνεδρίαση, την υποχρέωση αυτή αναλαμβάνει ο δεύτερος κατά σειρά εκλεγείς σύμβουλος κ.ο.κ. σε τρεις (3) μέρες.
 3. Από τη συγκρότηση σε σώμα το Δ.Σ. αναλαμβάνει αμέσως τα καθήκοντά του παραλαμβάνοντας από το απερχόμενο Δ.Σ. την σφραγίδα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, το Ταμείο της, τα βιβλία και όλο το Αρχείο της με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 21ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

1. Κάθε μέλος του Δ.Σ. θεωρείται παραιτούμενο:

Α) Αν υποβάλει εγγράφως την παραίτησή του.

Β) Αν απουσιάζει αδικαιολόγητα, κατά την κρίση του Δ.Σ. από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις.

Γ) Αν για οποιονδήποτε λόγο αποβάλει την ιδιότητα του υπαλλήλου.

 1. Κάθε μέλος για οποιοδήποτε από τους παραπάνω λόγους αποχωρεί από το Δ.Σ. της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, αντικαθίστανται από το αναπληρωματικό του αντίστοιχου συνδυασμού. Εάν ήταν μεμονωμένος υποψήφιος ή συνδυασμός που δεν έχει ή έχει εξαντλήσει τους αναπληρωματικούς, η αναπλήρωση γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την κατανομή των αδιάθετων εδρών (βλέπε σημείωση). Εάν παραιτηθούν μέλη ενός ή περισσοτέρων συνδυασμών ταυτόχρονα και δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί, ή οι υπάρχοντες του ίδιου ψηφοδελτίου αρνούνται να τους αναπληρώσουν, τότε η συμπλήρωση των θέσεων του Δ.Σ. γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την κατανομή των αδιάθετων εδρών.
 2. Εάν παραιτηθούν ή εκπέσουν της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ. τα μισά συν ένα μέλη ή ολιγότερα από αυτά, αλλά αρνούνται ισάριθμα μέλη να αναπληρώσουν, τότε συγκαλείται μέσα σε τρεις (3) μήνες έκτακτο Συνέδριο για να εκλέξει νέο Δ.Σ. Εάν παραιτηθεί ο Πρόεδρος από το Δ.Σ. γίνεται νέα συγκρότηση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 22 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ:

  1. Εκπροσωπεί την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ σε όλες τις δικαστικές και εξώδικες σχέσεις της.
  2. Εφαρμόζει το Καταστατικό, εκτελεί τις αποφάσεις των οργάνων της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ και προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμο ενέργεια που συμβάλει στην υλοποίησή τους.
  3. Μεριμνά για την είσπραξη των εσόδων της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, συντάσσει δε τον προϋπολογισμό καθώς και τον ισολογισμό και απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης τον οποίο υποβάλει υποχρεωτικά μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους στην Ελεγκτική Επιτροπή για έγκριση. Με τη λήξη δε της οικονομικής περιόδου υποβάλει αυτόν για έγκριση στο Συνέδριο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εγκρίνει τις αναγκαίες αναμορφώσεις του προϋπολογισμού και αποφασίζει για έκτακτες δαπάνες απρόβλεπτες από τον προϋπολογισμό.
  4. Φροντίζει για την οργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ και αποφασίζει για την διάθεση των πόρων και προσόδων της για την πραγματοποίηση των σκοπών της, δύναται δε να προσλαμβάνει και το αναγκαίο προσωπικό.
  5. Λογοδοτεί ενώπιον των συνεδρίων και εισηγείται την λήψη των αναγκαίων μέτρων και τη χάραξη της γενικής γραμμής της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ για την επίτευξη των σκοπών της.
  6. Α) Συντονίζει την οργάνωση συνδικαλιστικών και κάθε είδους μαζικών εκδηλώσεων των μελών της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.

Β) Ενημερώνει τα μέλη της για τη πορεία και την εξέλιξη οικονομικών και επαγγελματικών αιτημάτων του Δημοσιοϋπαλληλικού κόσμου και των εργαζομένων γενικότερα.

Γ) Κοινοποιεί με δελτίο τύπου προς όλα τα μαζικά μέσα ενημέρωσης τις αποφάσεις που παίρνει στις συνεδριάσεις του.

 1. Διατηρεί στενή συνεργασία και επαφή με τις άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις του ευρύτερου χώρου, ιδιαίτερα με τις συγγενείς προς τον κλάδο και συντονίζει μαζί με αυτές τις προσπάθειες για την ευόδωση των σκοπών της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, την εξυπηρέτηση των μελών της και την επίλυση προβλημάτων στο χώρο της Δικαιοσύνης.
 2. Συγκροτεί επιτροπές από πρόσωπα με ειδικές γνώσεις και πείρα για την μελέτη και παρακολούθηση ειδικών θεμάτων που έχουν σχέση με τα ζητήματα των εργαζομένων στο χώρο της Δικαιοσύνης.
 3. Αποφασίζει και ορίζει τον τόπο και το χρόνο για τη σύγκληση του επόμενου Συνεδρίου, εκτός εάν έχει ορισθεί από το προηγούμενο Συνέδριο.
 4. Εναρμονίζει τη δράση της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ με τις αποφάσεις της Τριτοβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης εφόσον έχει αποφασισθεί από το Συνέδριο η συμμετοχή της σε αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 23 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

1. Το Δ.Σ. της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο χρόνος και ο τόπος, συνεδριάζει:

Α) Τακτικά, τουλάχιστον κάθε σαρανταπέντε (45) μέρες.

Β) Έκτακτα, όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή όταν το ζητήσουν με έγγραφή αίτησή τους τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του. Στην αίτησή τους πρέπει να γράφονται οι λόγοι της έκτακτης συνεδρίασης και τα θέματα που θα συζητηθούν. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. μέσα σε επτά (7) μέρες από την ημέρα της υποβολής της σχετικής αίτησης, τότε καλούν το Δ.Σ. σε συνεδρίαση τα μέλη που υπέγραψαν την αίτηση αυτή.

1. Το Δ.Σ. σε κάθε περίπτωση συζητάει και αποφασίζει και επί θεμάτων που δεν αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη ύστερα από πρόταση οποιουδήποτε μέλους και απόφασή του. Η συζήτηση των θεμάτων αυτών γίνεται μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση για την σύγκληση του Δ.Σ. γνωστοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον δύο (2) μέρες πριν από την συνεδρίαση. Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναγράφονται στην πρόσκληση περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και θέματα που προτάθηκαν από το 1/3 των μελών του Δ.Σ.

2. Το Δ.Σ. της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον εννέα (9) μέλη, οι δε αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

3. Σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. (τακτικές ή έκτακτες) τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, τα οποία υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη την ίδια μέρα ή το αργότερο πριν την επομένη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 24 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος:

Α) Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ. της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, την οποία καταρτίζει μαζί με το Γενικό Γραμματέα και διευθύνει την συζήτηση.

Β) Φροντίζει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα για την εφαρμογή και την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.

Γ) Εκπροσωπεί με αυτόν την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε άλλης Αρχής και υπογράφει με αυτόν όλα τα έγγραφα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ. Σε περίπτωση χρηματικών ενταλμάτων προσυπογράφει και ο Ταμίας.

ΑΡΘΡΟ 25 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ

Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνουν σε όλα τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του οι Αντιπρόεδροι κατά σειρά εκλογής τους. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και των Αντιπροέδρων, η αναπλήρωση μπορεί να γίνει από τους υπόλοιπους σύμβουλους κατά σειρά της εκλογής τους, εφόσον δεν έχουν άλλο αξίωμα.

ΑΡΘΡΟ 26 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, φυλάσσει το αρχείο, τη σφραγίδα και επιμελείται για τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και των τρεχουσών υπηρεσιών της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, ασκεί την διεύθυνση και την εποπτεία της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ και του προσωπικού, εφόσον υπάρχει σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις του Δ.Σ. Συνυπογράφει όλα τα έγγραφα μαζί με τον Πρόεδρο και εκπροσωπεί με αυτόν την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ.

ΑΡΘΡΟ 27 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται σε όλες του τις αρμοδιότητες.

ΑΡΘΡΟ 28 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Οργανωτικός Γραμματέας είναι αρμόδιος και υπεύθυνος για την τήρηση του μητρώου των μελών, την ταξινόμηση της πάσης φύσεως εργατικής νομοθεσίας, την καλή και αποδοτική λειτουργία της βιβλιοθήκης καθώς και των εντευκτηρίων της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ. Μεριμνά για την οργανωτική ανάπτυξη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ και εισηγείται για την εγγραφή νέων μελών.

ΑΡΘΡΟ 29 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ο Σύμβουλος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων:

 1. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα για κάθε δημόσια εκδήλωση της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.
 2. Οργανώνει επαφές της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ με τις διάφορες αρχές, τα πολιτικά κόμματα, τους κοινωνικούς φορείς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τον τύπο, τις Ελληνικές και Διεθνείς συνδικαλιστικές οργανώσεις.
 3. Φροντίζει για την έγκαιρη αποστολή των ανακοινώσεων, τηλεγραφημάτων και άλλων εγγράφων της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ στους παραλήπτες τους.
 4. Φροντίζει για την εκτύπωση και κυκλοφορία των εντύπων της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ και γενικά εισηγείται τρόπους για την καλύτερη προβολή των θέσεων και αποφάσεών της.
 5. Παρακολουθεί τον ημερήσιο τύπο και ενημερώνει σχετικά τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.

ΑΡΘΡΟ 30 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ

 1. Ο Ταμίας τηρεί το Ταμείο, ενεργεί τις εισπράξεις με διπλότυπα είσπραξης και τις πληρωμές με εντάλματα πληρωμής, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
 2. Τηρεί όλα τα διαχειριστικά βιβλία, αριθμημένα και υπογραμμένα στην τελευταία σελίδα από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
 3. Επιμελείται για την φύλαξη και διαχείριση της περιουσίας της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ και είναι ατομικά υπεύθυνος για κάθε λογιστική ανωμαλία.
 4. Συντάσσει και υποβάλει εγκαίρως στην κρίση του Δ.Σ. τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό και τον απολογισμό.
 5. Ενημερώνει, με έκθεσή του κάθε εξάμηνο, το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή για την Ταμειακή κατάσταση της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ και είναι υποχρεωμένος να θέσει στη διάθεσή τους όλα τα βιβλία και τους λογαριασμούς του οποτεδήποτε του το ζητήσουν.
 6. Παρακολουθεί την κανονική αποστολή από τα μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ των οφειλομένων εισφορών τους και αναφέρει στο Δ.Σ. κάθε καθυστέρηση. Ο Ταμίας δεν μπορεί να κρατήσει στα χέρια του χρήματα περισσότερα από όσα χρειάζονται για τα έξοδα του μήνα, εκτός από ένα ποσό που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Κάθε ποσό πέραν από αυτό, το καταθέτει σε μία από της αναγνωρισμένες ελληνικές τράπεζες ή το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Οι αναλήψεις των αναγκαίων κάθε φορά ποσών γίνεται από τον Ταμία ύστερα από έγγραφη εντολή που υπογράφει ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας.
 7. Τον Ταμία, αν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ένα από τα μέλη του Δ.Σ. που υποδεικνύει ο ίδιος. Αν η απουσία του Ταμία παρατείνεται περισσότερο από τρεις (3) μήνες, τότε το Δ.Σ. εκλέγει οριστικά νέο Ταμία από τα μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 31ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία εκλέγονται από το Συνέδριο με μυστική ψηφοφορία ταυτόχρονα με την εκλογή του Δ.Σ. η δε θητεία της συμπίπτει απόλυτα με τη θητεία του Δ.Σ. Συγχρόνως με τα τακτικά εκλέγονται και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη τα οποία αναπληρώνουν κατά τη σειρά της εκλογής τους τα τακτικά μέλη που αποχωρούν κατά οποιοδήποτε τρόπο.
 2. Μέσα σε οκτώ (8) μέρες από την εκλογή τους τα τακτικά μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής συνέρχονται ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε σε πρώτη συνεδρίαση και εκλέγουν τον Πρόεδρο τους.
 3. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε εξάμηνο, έκτακτα δε όταν παρίσταται ανάγκη και βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται δύο (2) μέλη της. Τηρεί βιβλίο ιδιαίτερο πρακτικών.
 4. Η υπηρεσία των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι άμισθη. Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού ισχύει και στην περίπτωση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 32 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 1. Η Ελεγκτική Επιτροπή παρακολουθεί την διαχείριση της περιουσίας της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ και ελέγχει εάν οι διαχειριστικές πράξεις του Δ.Σ. και του ταμία είναι σύμφωνες με το Νόμο, το Καταστατικό και τις αποφάσεις του Συνεδρίου.
 2. Εξετάζει τα έγγραφα και τα λογιστικά βιβλία, τα οποία ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος να θέσει υπόψη της σε τρεις (3) μέρες όταν του το ζητήσουν.
 3. Ελέγχει τον ετήσιο ισολογισμό και οικονομικό απολογισμό, υποβάλλει δε ολοκληρωμένη έκθεση στο Συνέδριο της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.
 4. Για κάθε παρατήρησή της, η Ελεγκτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 33 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Για την απόκτηση ακινήτου περιουσίας της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, χρειάζεται απόφαση του Συνεδρίου της. Η εκμετάλλευση αυτής γίνεται με απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 34 ΒΙΒΛΙΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

1. Το Δ.Σ. της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ τηρεί τα παρακάτω βιβλία:

Α) Μητρώο των Σωματείων, μελών και αντιπροσώπων.

Β) Βιβλίο πρακτικών των Συνεδριών.

Γ) Βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

Δ) Βιβλίο πρωτόκολλο.

Ε) Βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών.

Στ) Βιβλίο περιουσίας της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.

Ζ) Βιβλίο πρακτικών της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Η) Κάθε άλλο βιβλίο που κρίνεται χρήσιμο και απαραίτητο από το Δ.Σ. της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.

2. Η σφραγίδα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ είναι στρογγυλή. Στην περιφέρεια του κύκλου γράφεται η επωνυμία “ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ”. Στη δε μέση του κύκλου υπάρχει παράσταση του ζυγού, τα αρχικά της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ και η χρονολογία ίδρυσής της.

ΑΡΘΡΟ 35 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

 1. Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ έχει δικό της δημοσιογραφικό όργανο με τον τίτλο “ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ” το οποίο διευθύνεται από πενταμελή συντακτική επιτροπή που ορίζεται από το Δ.Σ.
 2. Στη συντακτική επιτροπή μετέχει υποχρεωτικά και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ο οποίος είναι κατά Νόμο υπεύθυνος.
 3. Το ύψος της συνδρομής και οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετικά με την εφημερίδα ρυθμίζονται από το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 36 ΓΙΟΡΤΕΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 1. Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ γιορτάζει κάθε χρόνο 1η Μάη, μέρα πάλης και διεθνούς αλληλεγγύης των εργαζομένων, με απεργία και συγκεντρώσεις των μελών της στους τόπους δουλειάς.
 2. Οργανώνει και συμμετέχει σε εκδηλώσεις για την Ειρήνη, την Εθνική Ανεξαρτησία, τη Δημοκρατία και συμπαρίσταται με κάθε τρόπο σε λαούς που αγωνίζονται για τα ίδια ιδανικά.
 3. Οργανώνει και συμμετέχει σε εκδηλώσεις την 17η Νοέμβρη, μέρας εξέγερσης του Πολυτεχνείου, την 1η Σεπτέμβρη, μέρα πάλης του Συνδικαλιστικού Κινήματος για την Ειρήνη και την 8η Μάρτη, μέρα για τα δικαιώματα της γυναίκας.

ΑΡΘΡΟ 37 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

 1. Το Καταστατικό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση του Συνεδρίου, που συγκαλείται για αυτό το σκοπό.
 2. Για τη λήψη της απόφασης απαιτείται η παρουσία του μισού τουλάχιστο των μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων αντιπροσώπων.
 3. Η πρόταση για τη τροποποίηση του καταστατικού υποβάλλεται στο Συνέδριο από το Δ.Σ. ή ύστερα από αίτηση του ενός τετάρτου (1/4) των ταμειακώς εντάξει μελών.
 4. Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ διαλύεται σύμφωνα με το νόμο, η δε περιουσία της διατίθεται με απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 38 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Το πολύ μέσα σε ένα χρόνο από την έγκριση του παρόντος καταστατικού, τα μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ είναι υποχρεωμένα να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στις διατάξεις του καταστατικού της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ το οποίο σε κάθε περίπτωση υπερισχύει των Συλλογικών Καταστατικών.

ΑΡΘΡΟ 39 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται από το Δ.Σ. της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ σύμφωνα με τους κείμενους Νόμους.

ΑΡΘΡΟ 40 ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Το Καταστατικό αυτό, αποτελούμενο από 40 άρθρα, αποτελεί Κωδικοποιήση κατά κεφάλαιο και κατ’ άρθρο των διατάξεων που ψηφίστηκαν στο ειδικό καταστατικό συνέδριο της Ο.Δ.Υ.Ε. που έγινε στον Βόλο στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 1988.
 2. Η ισχύς του Καταστατικού αυτού θα αρχίσει από την έγκρισή του από το Δικαστήριο και την εγγραφή του στο οικείο βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών, με εξαίρεση τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 19, η ισχύς της οποία θα αρχίσει από την λήξη της θητείας του Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε. που υπάρχει κατά το χρόνο της ψήφισης και της έγκρισης του καταστατικού αυτού, του οποίου Δ.Σ. η θητεία παραμένει τριετής (3ετής)