ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, 20/07/2017

Αρ. Πρωτ. 61

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους και τα φυσικά μέλη

Κοινοποίηση: Σε όλους τους Προϊσταμένους των Δικαστικών Υπηρεσιών

 

ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ/ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ/ΔΙΑΤΑΞΗ/ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ/ΗΜΕΡΩΝ/

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

1. ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΑΔΕΙΑ

Άρθρο 38 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων(Ν.2812/2000,

ΦΕΚ 67 Α΄/2000)

Αφορά όλους τους Δικαστικούς Υπαλλήλους/

25 εργάσιμες ημέρες με πλήρεις αποδοχές, ανά ημερολογιακό έτος, με την συμπλήρωση ενός έτους υπηρεσίας.

2. ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

Άρθρο 38 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων(Ν.2812/2000,

ΦΕΚ 67 Α΄/2000)

Αφορά όλους τους Δικαστικούς Υπαλλήλους  που υπηρετούν στις Γραμματείες των Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών/

10 εργάσιμες ημέρες με πλήρεις αποδοχές, που χορηγούνται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, κατά την περίοδο των δικαστικών διακοπών, δηλαδή από 1 Ιουλίου(μπορεί να είναι η 1η ημέρα της άδειας) έως και 15 Σεπτεμβρίου(μπορεί να είναι η τελευταία ημέρα της άδειας), κάθε έτους. Η άδεια αυτή χορηγείται, πλήρης 10 ημερών,  ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ(παλαιούς και νεοδιόριστους), που υπηρετούν  στις προαναφερόμενες υπηρεσίες.

Η άδεια αυτή δεν μπορεί να μεταφερθεί  στις δικαστικές διακοπές του επόμενου έτους, ούτε μπορεί να καταβληθεί πληρωμή της, αν ο υπάλληλος δεν έκανε χρήση.

3. ΑΔΕΙΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 40 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων(Ν.2812/2000,

ΦΕΚ 67 Α΄/2000), σε συνδυασμό με το άρθρο  52 παρ.1 του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων(Ν.3528/2007/

ΦΕΚ26Α΄/9-2-2007) και «…άρθρο 11 του Ν. 3060/02 (ΦΕΚ Α 242/11-10-02)

σύμφωνα με την με αριθμό 427/9-11-2007 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Χορηγείται στις μητέρες δικαστικούς υπαλλήλους. Σε όλες τις περιπτώσεις δίνεται με πλήρεις αποδοχές.

Παρ.1:

Στις υπαλλήλους χορηγείται άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν και τρεις (3) μήνες μετά τον τοκετό. Η άδεια λόγω κυοφορίας χορηγείται ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού για τον πιθανολογούμενο χρόνο τοκετού

Παρ.2:

Όταν ο τοκετός πραγματοποιείται σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που είχε πιθανολογηθεί αρχικά, η άδεια που έχει χορηγηθεί παρατείνεται μέχρι την πραγματική ημερομηνία του τοκετού, χωρίς αυτή η παράταση να συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση του χρόνου της άδειας που χορηγείται μετά τον τοκετό. Όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλιστεί συνολικός χρόνος πέντε (5) μηνών.

Παρ.3:

Σε περίπτωση ανάγκης ειδικής κατ΄ οίκον θεραπείας της κυοφορούσας  Δικαστικής Υπαλλήλου, χορηγείται αναρρωτική άδεια πέραν του ορίου, με γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού και διευθυντή γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής ή δημόσιου ιδρύματος.

Παρ.4:

Για πρόωρο τοκετό με νεκρό κύημα, δίνεται άδεια (20) ημερών με πλήρεις αποδοχές, εφόσον η υπάλληλος έχει εξαντλήσει τα χρονικά όρια της αναρρωτικής άδειας.

Παρ.5:

Στις υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές μέσα στο πρώτο εξάμηνο μετά την περάτωση της διαδικασίας της υιοθεσίας και εφόσον το υιοθετούμενο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών.

4. ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Άρθρο 41 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων(Ν.2812/2000,

ΦΕΚ 67 Α΄/2000), σε συνδυασμό με το άρθρο  52 παρ.1 του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων(Ν.3528/2007/ΦΕΚ26Α΄/9-2-2007), σύμφωνα με την με αριθμό 427/9-11-2007 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

 

Αφορά μητέρες και πατέρες Δικαστικούς Υπαλλήλους.

Παρ.1:

Στο γονέα Δικαστικό Υπάλληλο με τέκνο έως 6 ετών, χορηγείται, με απλή αίτησή του προς την υπηρεσία του, άδεια άνευ αποδοχών,

διάρκειας έως 2 έτη, για την ανατροφή του τέκνου. Η άδεια αυτή:

α)Δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας,

β)Χορηγείται  στον έναν από τους δύο γονείς, είτε εργάζεται είτε δεν εργάζεται ο άλλος γονέας,

γ)εφόσον χορηγηθεί στη μητέρα Δικαστικό Υπάλληλο, αυτή χορηγείται με την λήξη της άδειας μητρότητας ,

δ)3 μήνες από την άδεια αυτή χορηγείται με πλήρεις αποδοχές, όταν αφορά τη γέννηση του τρίτου παιδιού και άνω ,

ε)σε περίπτωση  διάστασης, η άδεια αυτή χορηγείται στον γονέα Δικαστικό Υπάλληλο , που έχει την επιμέλεια του τέκνου.

Παρ.2:

Ο δικαστικός υπάλληλος που έχει τέκνα που παρακολουθούν μαθήματα στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση δικαιούται να απουσιάσει από την υπηρεσία του, με πλήρεις αποδοχές, για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης, ως εξής:

Για 1 τέκνο: ως 4 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος.

Για 2 τέκνα: ως 5 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος.

Σε περίπτωση φοίτησης σε διαφορετική βαθμίδα εκπαίδευσης:Η ανωτέρω άδεια προσαυξάνεται κατά  1 ημέρα.

Η άδεια των προηγούμενων περιπτώσεων:

Α) Μπορεί να δίνεται σε ώρες ή σε μία ημέρα, ποτέ όμως πάνω από μία ημέρα συνεχώς,

Β) Μπορεί να χρησιμοποιείται και από τους δύο γονείς, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις,  όμως η συνολική διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβαίνει τα παραπάνω όρια, ενώ θα πρέπει ο κάθε γονέας να δηλώνει στην υπηρεσία του-εργασία του τι μέρος της άδειας αυτής έχει λάβει ο άλλος γονέας.

Γ) την δικαιούται ο γονέας δικαστικός υπάλληλος, ακόμα και αν δεν εργάζεται ο άλλος γονέας.

Δ) Σε περίπτωση διάστασης ή διάζευξης,  χορηγείται στον γονέα που έχει την επιμέλεια του τέκνου.

Ε) Δεν χορηγείται στις περιόδους των σχολικών διακοπών.

 

Άρθρο  52 παρ.1 του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων(Ν.3528/2007/ΦΕΚ26Α΄/9-2-2007), σύμφωνα με την με αριθμό 427/9-11-2007 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ.1,2 του Ν.4210/2013(ΦΕΚ 254Α΄/21-11-2013)

Αφορά μητέρες και πατέρες Δικαστικούς Υπαλλήλους:

Ο χρόνος εργασίας του γονέα Δικαστικού Υπαλλήλου μειώνεται: κατά (2) ώρες ημερησίως, αν έχει τέκνα ηλικίας ως 2 ετών και κατά (1) ώρα ημερησίως αν έχει τέκνα ηλικίας από 2 έως 4 ετών.

Εναλλακτικά, εφόσον ο υπάλληλος δεν κάνει χρήση του ανωτέρω μειωμένου ωραρίου, δικαιούται άδεια εννέα (9) μηνών με πλήρεις αποδοχές, για ανατροφή του τέκνου, ανεξάρτητα αν εργάζεται ο/η σύζυγος.

Χρήση της άδειας αυτής γίνεται μόνο από τον έναν γονέα ή μπορούν να κάνουν χρήση και οι δύο γονείς, εφόσον είναι δημόσιοι ή δικαστικοί υπάλληλοι, αρκεί να δηλώσουν στην υπηρεσία τους χρονική περίοδο που θα κάνει χρήση ο καθένας με απαραίτητες προϋποθέσεις, να μην συμπίπτουν οι χρονικές περίοδοι και αθροιστικά η χρήση και από τους δύο να είναι (9) μήνες.

5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Άρθρο 42 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων(Ν.2812/2000,

ΦΕΚ 67 Α΄/2000)

Αφορά όλους τους Δικαστικούς Υπαλλήλους:

 

Παρ.1:άδεια μετεκπαίδευσης (1) έτους, με παράταση άλλους (6) μήνες, με συγκεκριμένο πρόγραμμα σε δικαστήρια, υπηρεσίες ή εκπαιδευτικά ιδρύματα ή φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς σε Ελλάδα ή εξωτερικό.

Παρ.1:άδεια μεταπτυχιακών σπουδών σε Ελλάδα ή εξωτερικό με ανώτατη διάρκεια (2) έτη αν ο κύκλος σπουδών είναι ένα έτος και (3) έτη αν ο κύκλος σπουδών είναι δύο έτη.

Παρ.3:Προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών των παρ.1,2 είναι, ο δικαστικός υπάλληλος:

α) να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 3ετή υπηρεσία και β)να μην έχει υπερβεί το 50 έτος.

Παρ.4:Οι παραπάνω εκπαιδευτικές άδειες χορηγούνται με σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Δικ.Υπηρ.Συμβουλίου.

Παρ.5:εκπαιδευτική άδεια χορηγείται υποχρεωτικά αν χορηγηθεί υποτροφία του ΙΚΥ, ενώ για χορήγηση υποτροφίας από άλλο φορέα, συνεκτιμάται η χορήγηση της από το αρμόδιο Δικ.Υπηρ.Συμβούλιο.

6α. ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Άρθρο 43  του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων(Ν.2812/2000,

ΦΕΚ 67 Α΄/2000)

Παρ.1:Δικαιούμενος χρόνος αναρρωτικής άδειας, με πλήρεις αποδοχές:Είναι τόσοι μήνες, όσα τα έτη υπηρεσίας του δικ.υπαλλήλου, αφού αφαιρεθούν τυχόν αναρρωτικές άδεις που έχει λάβει την προηγούμενη πενταετία.

Για υπηρεσία μικρότερη των (3) ετών: η δικαιούμενη άδεια είναι (3) μήνες με πλήρεις αποδοχές.Για τον υπολογισμό αυτό θεωρείται ως πλήρες έτος υπηρεσία τουλάχιστον έξι μηνών.

Παρ.2:Αναρρωτική άδεια χωρίς διακοπή , δεν μπορεί να υπερβεί τους δώδεκα(12) μήνες.

Παρ.3:Σε περιπτώσεις δυσίατων νοσημάτων η αναρρωτική άδεια των παρ.1,2 έχει χρονική διάρκεια διπλάσια.

Παρ.4:Στο χρόνο της αναρρωτικής άδειας, συνυπολογίζονται και οι ημέρες απουσίας του δικ. υπαλλήλου, οι οποίες προηγήθηκαν της χορήγησης της άδειας.

Παρ.5:Για την διαδικασία  διαπίστωσης της ασθένειας, τον τρόπο χορήγησης της αναρρωτικής άδειας και τον καθορισμό των δυσίατων νοσημάτων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους δημόσιους διοικητικούς υπαλλήλους. 

6β. ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Παρ.5, άρθρου 43  του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων(Ν.2812/2000,

ΦΕΚ 67 Α΄/2000), σε συνδυασμό με άρθρα 54,55,56 του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων(Ν.3528/2007/

ΦΕΚ26Α΄/9-2-2007) , της παρ.1 του άρθρου 30του Ν.3731/2008/(ΦΕΚ263Α΄/

2008) και του Ν.4210/2013(ΦΕΚ254Α΄/21-11-2013).

Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες, χορηγούνται με γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, ως (8) ημέρες ανά έτος.

(2) από αυτές, αλλά όχι συνεχόμενες, χορηγούνται με υπεύθυνη δήλωση του δικ.υπαλλήλου.

Ο δικ. Υπάλληλος υποχρεούται να δεχθεί επίσκεψη ελεγκτή ιατρού, η οποία επίσκεψη είναι υποχρεωτική αν ο υπάλληλος κάνει κατ΄επανάληψη χρήση βραχυχρόνιων  αναρρωτικών αδειών, ενώ η τυχόν παράλειψη ενημέρωσης της υπηρεσίας του συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

6γ. ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ

ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΔΙΚ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Άρθρο 56 του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων(Ν.3528/2007/

ΦΕΚ26Α΄/9-2-2007), όπως τροποιήθηκε με το άρθρο 31 παρ.1 του Ν.4440/2016(ΦΕΚ224Α΄/2-12-2016) και σύμφωνα με την με αριθμό 427/9-11-2007 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

Δικαστικοί Υπάλληλοι με ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια με αποδοχές, έως (4) εργάσιμες ημέρες ανά ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των ανήλικων τέκνων τους.

Για τρίτεκνο ή πολύτεκνο Δικαστικό Υπάλληλο  η άδεια αυτή ανέρχεται σε (5) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος ενώ σε μονογονείς Δικαστικούς Υπαλλήλους η άδεια αυτή ανέρχεται σε (6) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος.

7. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Άρθρο  44  του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων(Ν.2812/2000,

ΦΕΚ 67 Α΄/2000) και ειδικά για την παρ.6 σε συνδυασμό με το άρθρο 50 του  Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων(Ν.3528/2007/ΦΕΚ26Α΄/9-2-2007).

Παρ.1: Σε δικαστικό υπάλληλο που φοιτά σε σχολείο ή εκπαιδευτικό ίδρυμα της δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  χορηγείται, ύστερα από αίτησή του άδεια με πλήρεις αποδοχές έως (20) εργάσιμες ημέρες ανά ημερολογιακό έτος , συνεχώς ή τμηματικά και για τρεις εξεταστικές περιόδους, για συμμετοχή σε εξετάσεις, για όσα έτη απαιτούνται για την αποφοίτηση από την σχολή που φοιτά ο δικ.υπάλληλος.

Παρ.2: Άδεια με πλήρεις αποδοχές έως (10) εργάσιμες ημέρες ανά διετία για διαγωνισμό ή εξετάσεις επιλογής για υποτροφία ή για μεταπτυχιακές σπουδές και για θέματα σχετιζόμενα με το αντικείμενο της υπηρεσίας ή για συμμετοχή σε συνέδρια ή σεμινάρια που κρίνονται επωφελή για την υπηρεσία.

Παρ.2:Χορηγείται στον δικ.υπάλληλο άδεια με πλήρεις αποδοχές έως:

(3) εργάσιμες ημέρες, όταν συνάπτει γάμο,

(2) εργάσιμες ημέρες, όταν αποκτά τέκνο και

(3) εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή συγγενούς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως και δεύτερου βαθμού.

Παρ.2:Χορηγείται άδεια απουσίας έως (20) εργασίμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, στον δικ. Υπάλληλο που πάσχει ο ίδιος  ή έχει σύζυγο ή τέκνο που πάσχουν από νόσημα για το οποίο απαιτούνται τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή αιμοκαθάρσεις.

Παρ.6:Χορηγείται στον δικ. υπάλληλο αιμοδοτική άδεια (2) ημερών σε περίπτωση πρόσκλησής του από υπηρεσία αιμοληψίας για έκτακτη μετάγγιση αίματος ή σε περίπτωση συμμετοχής του σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία.

8. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Άρθρο  45  του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων(Ν.2812/

2000,

ΦΕΚ 67 Α΄/2000) σε συνδυασμό με τον Ν.1264/1982/ΦΕΚ79 Α΄/1982),τον Ν.1400/1983(ΦΕΚ156Α΄/

1983) ,Ν.4472/2017(ΦΕΚ 74Α΄/2017),Ν.2224/1994

(ΦΕΚ 112Α΄/1994), Ν.2336/1995

(ΦΕΚ 189Α΄/1995) και τις εγκυκλίους ΔΙΔΑΔ/Φ.59/114/οικ.2149/28-1-2009 του Υφυπουργού Εσωτερικών κ.Χρήστου Ζώη,οικ.24135/458/25-5-2017 της Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.Ευτυχίας Αχτσιόγλου καθώς και της γνωμοδότησης με αριθμό 424/2001 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Ο δικαστικός υπάλληλος που συνδικαλίζεται δικαιούται τις παρακάτω άδειες με πλήρεις αποδοχές:

Α)Για Πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές Οργανώσεις: για

 Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο

και Γενικό Γραμματέα, άδεια απουσίας έως 3 ημέρες το μήνα με πλήρεις αποδοχές , αν τα μέλη τους είναι μέχρι 500 και

έως 5 ημέρες το μήνα με πλήρεις αποδοχές , αν τα μέλη τους είναι  περισσότερα από 500

Β)Για Δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές Οργανώσεις:

για Πρόεδρο,

15 ημέρες το μήνα , με πλήρεις αποδοχές, εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτές πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν μέχρι 1500 ψηφίσαντα μέλη

και για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους, με πλήρεις αποδοχές, εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτές πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν  από  1501 και άνω ψηφίσαντα μέλη για Γενικό Γραμματέα,

15 ημέρες το μήνα , με πλήρεις αποδοχές, εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτές πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν μέχρι 10.000 ψηφίσαντα μέλη

και για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους, με πλήρεις αποδοχές, εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτές συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν  άνω των 10.000

ψηφίσαντα μέλη

για Αντιπρόεδρο και Ταμία,

 έως 15 ημέρες το μήνα με πλήρεις αποδοχές, ανεξαρτήτως αριθμού μελών των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων που ανήκουν  σε αυτές για τα Μέλη του Δ.Σ. των Δευτεροβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων,

έως 9 ημέρες το μήνα με πλήρεις αποδοχές.

Γ)Στα μέλη της Διοίκησης της πλέον αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,

για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους.

Δ)Στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Γραμματείας της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων,

για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους.

Ε)Στους αντιπροσώπους στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, όταν συμμετέχουν σε συνέδρια των οργανώσεων αυτών, χορηγείται άδεια με πλήρεις αποδοχές για όλη τη διάρκεια των συνεδρίων που συμμετέχουν.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι ημέρες συνδικαλιστικής άδειας πρέπει να ληφθούν μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος και

ΔΕΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ.

9. ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Άρθρο  45  του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων(Ν.2812/

2000,

ΦΕΚ 67 Α΄/2000)

Παρ.1:Άδεια χωρίς αποδοχές έως (30) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος , εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν.

Παρ.2:Μπορεί να χορηγείται , για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους και μετά από αίτηση του δικ.υπαλλήλου και σύμφωνη γνώμη του Δικ.Υπηρ.Συμβουλίου, ΑΔΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ , συνεχής ή διακεκομμένη με συνολική διάρκεια έως (2) έτη.

Παρ.3: Άδεια χωρίς αποδοχές έως (6) έτη συνεχής ή διακεκομμένη , για Δικ. Υπάλληλο που έχει σύζυγο που υπηρετεί σε δημόσια  υπηρεσία ή οργανισμό, διεθνή ή ευρωπαϊκό στο εξωτερικό.

Παρ.4: Άδεια χωρίς αποδοχές έως (5) έτη με δυνατότητα παράτασης για άλλα (5) έτη , για Δικ. Υπάλληλο που έχει σύζυγο που αποδέχεται θέση σε δημόσια  υπηρεσία ή οργανισμό, διεθνή ή ευρωπαϊκό στο εξωτερικό.Η άδεια αυτή λήγει αυτοδίκαια αν ο δικ. Υπάλληλος αποχωρήσει από την θέση αυτή, ενώ αν δεν εμφανιστεί στην υπηρεσία του (2) μήνες από τη λήξη της άδειας, θεωρείται ότι παραιτήθηκε από την υπηρεσία.

Παρ.5:Αν η άδεια της παρ.4 χορηγηθεί πέραν της διετίας η θέση του υπαλλήλου θεωρείται κενή και συμπληρώνεται, ενώ όταν ο υπάλληλος επανέλθει στην υπηρεσία του, διατηρείται ως υπεράριθμός και καταλαμβάνει οργανικά την πρώτη θέση που θα κενωθεί.

Παρ.6:Ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών δεν θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας, εκτός από τις περιπτώσεις των παρ.1 και 4, όπου ο δικ.υπάλληλος υποχρεούται να καταβάλει τις κρατήσεις που αντιστοιχούν στις αποδοχές του.

ΝΟΜΟΙ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ pdf ή word για ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΝΟΜΟΣ/ΔΙΑΤΑΞΗ/ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΦΕΚ

ΑΡΧΕΙΟ

ΝΟΜΟΥ/ΔΙΑΤΑΞΗΣ/

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ν.2812/2000

67Α΄/2000

 κλικ εδώ

Ν.3528/2007

26Α΄/2007

 κλικ εδώ

Ν.1264/1982

79Α΄/1982

 κλικ εδώ

Ν.1400/1983

156Α΄/1983

 κλικ εδώ

Ν.2224/1994

112Α΄/1994

 κλικ εδώ

Ν.2336/1995

189Α΄/1995

 κλικ εδώ

Ν.3731/2008

263Α΄/2008

 κλικ εδώ

Ν.4210/2013

254΄/2013

 κλικ εδώ

Ν.4356/2015

181Α΄/2000

 κλικ εδώ

Ν.4440/2016

224Α΄/2000

 κλικ εδώ

Ν.4472/2017

74Α΄/2000

 κλικ εδώ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

424/2001

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

 

 κλικ εδώ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

427/2007

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

 

 κλικ εδώ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΔΙΔΑΔ/ Φ.51/538/12254/

14-5-2007

ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

 

 κλικ εδώ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΔΙΔΑΔ/Φ.59/114/οικ.2149/28-1-2009

ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 

 κλικ εδώ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

οικ.24135/25-5-2017

(ΑΔΑ:7ΓΥΩ465Θ1Ω-ΚΒΓ)

ΥΠΟΥΡΓΟΥ Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

 κλικ εδώ

 

Επιμέλεια Κωδικοποίησης

Μιχάλης Μαυρογένης, Αναπλ.Γεν.Γραμματέας της ΟΔΥΕ

 

Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.

 

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας 

ΜΙΛΤΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ