Πειραιάς, 30-01-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 

Η Παράταξή μας, μετά την από 22/1/2014, απόφαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ για την συγκρότηση επιτροπής επεξεργασίας Προεδρικού Διατάγματος όπως αυτό προβλέπεται στην παρ.12 του άρθρου 62 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, καταθέτει για συζήτηση την ακόλουθη πρόταση.

Επισημαίνουμε ότι η πρότασή μας δεν περιλαμβάνει:

α. Στοχοθεσία, αφού οι γραμματείες δεν μπορούν να θέτουν αυτόνομα στόχους (πέραν πολύ περιορισμένων περιπτώσεων και μάλιστα δύσκολα μετρήσιμων).

β. Δυνατότητα πρότασης για <λήψη μέτρων> βελτίωσης της απόδοσης του αξιολογούμενου.

Επίσης αφήνουμε ανοιχτό για συζήτηση το θέμα της αξιολόγησης του άμεσα προϊστάμενου από τους υφισταμένους (δηλαδή οι υπηρετούντες στο τμήμα να αξιολογούν τον τμηματάρχη και οι τμηματάρχες τον διευθυντή) γιατί δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε σε ένα ασφαλές σύστημα που να επιτρέπει στον υφιστάμενο να αξιολογεί τον προϊστάμενο χωρίς δεύτερες σκέψεις για πιθανές συνέπειες. Πιθανώς να μπορεί να γίνει με ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών με κατάθεση ανωνύμων φακέλων ανά άτομο και τμήμα στην τριμελή επιτροπή εξέτασης των εκθέσεων. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτή η αξιολόγηση προϋποθέτει μια ιδιαίτερα ελαστική ερμηνεία του Κώδικα ή τροποποίηση του άρθρου 62 ώστε να την προβλέπει με συγκεκριμένο τρόπο.

 

«Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπ΄όψη:

1) Το Σύνταγμα (Τμήμα Ε΄, Κεφάλαιο Πρώτο, άρθρο 92 παρ. 1,2,3 και4) και

2) Τον Νόμο 2812/2000 (Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων) άρθρο 62 παρ.12 αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Η αξιολόγηση των υπηρετούντων υπαλλήλων που περιλαμβάνονται στις παραγράφους 1,2,3, και 4 του άρθρου 92 του Συντάγματος και διαλαμβάνονται από τις διατάξεις του ειδικού νόμου 2812/2000 γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 62 παρ.2 έως 11 με τις εκθέσεις αξιολόγησης του παρόντος και ο τύπος και το περιεχόμενό τους καθορίζονται στα υποδείγματα Α, Β, Γ, Δ και Ε τα οποία προσαρτώνται στο παρόν Προεδρικό Διάταγμα αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος του.

Για τους υπηρετούντες στα Υποθηκοφυλακεία ως Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων δεύτερος αξιολογητής ορίζεται ο Εποπτεύων Εισαγγελέας.(Για τους Διευθυντές ορίζεται ως μόνος αξιολογητής)

 

Άρθρο 2

Τύπος Έκθεσης Αξιολόγησης

Με τον τύπο εκθέσεως Α αξιολογούνται οι Διευθυντές, με τον τύπο εκθέσεως Β αξιολογούνται οι Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων (πλην Διευθύνσεων), με τον τύπο Γ οι Γραμματείς, με τον τύπο Δ οι Δακτυλογράφοι και με τον τύπο Ε οι Επιμελητές.

Στις πρώτες δύο σελίδες των εκθέσεων αναγράφονται:

Α) Τα στοιχεία του αξιολογουμένου. Ονοματεπώνυμο, Τομέας, Κατηγορία, Κλάδος, Βαθμός και ημερομηνία απόδοσής του από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ΦΕΚ Διορισμού. (Προτείνουμε τα στοιχεία να αναγράφονται από την υπηρεσία)

Β) Τυπικά προσόντα, Μελέτες που έχει εκπονήσει και καταθέσει, τυχόν βραβεύσεις, Πρόσθετα προσόντα (εφ΄όσον έχουν κατατεθεί στον υπηρεσιακό του φάκελο)

Γ) Υπηρεσιακή εξέλιξη.( Υπηρεσίες και Τμήματα στα οποία έχει υπηρετήσει, Περιγραφή αντικειμένου τρέχουσας θέσης. Τα στοιχεία συμπληρώνονται από τον αξιολογούμενο.)

Στις επόμενες σελίδες αναγράφονται  κάθε ομάδα κριτηρίων με  τρείς στήλες βαθμολόγησης. Στο τέλος κάθε σελίδας υπάρχει χώρος για την ειδική αιτιολόγηση τόσο του αυτοαξιολογουμένου όσο και των αξιολογητών.(στο έντυπο Α δεν υπάρχει στήλη Β΄αξιολογητή)

Η βαθμολογία των αξιολογητών καταχωρείται σε δύο παράλληλες στήλες. Η αυτοαξιολόγηση καταχωρείται σε στήλη πριν από αυτές για να λαμβάνεται υπ΄ όψη.

Στην τελευταία σελίδα γίνεται η συνολική άθροιση των βαθμολογήσεων και ο μέσος όρος ως τελική βαθμολογία. (Σημ.: Να συζητηθεί αν πρέπει να αναφέρονται από τους αξιολογητές τυχόν μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την βελτίωση του αξιολογουμένου και σε ειδικό χώρο να μπορεί και ο αξιολογούμενος να υποβάλλει σχετικές προτάσεις).

Η αυτοαξιολόγηση για τις εκθέσεις των τύπων Α και Β είναι υποχρεωτική.

 

Άρθρο 3

Κριτήρια αξιολόγησης

Τα κριτήρια αξιολόγησης διακρίνονται σε τέσσερεις (4) ομάδες.

Α) Γνώση αντικειμένου

Β) Ενδιαφέρον – Δημιουργικότητα – Αποτελεσματικότητα

Γ) Υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά

Δ) Διοικητικές ικανότητες

 

Κάθε ομάδα περιλαμβάνει τα ακόλουθα :

 

Ομάδα Α :

1.Επάρκεια γνώσης του αντικειμένου

2.Ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων και της εμπειρίας

3.Σφαιρική γνώση του αντικειμένου του Τομέα (όλων των Τομέων στον τύπο Α)

(Τα κριτήρια περιλαμβάνονται σε όλους τους τύπους εκθέσεων)

Ομάδα Β :

1.Ενδιαφέρον για το αντικείμενο

2.Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και αξιολόγησης προτεραιοτήτων

3.Ανάληψη ευθυνών

(Τα κριτήρια περιλαμβάνονται σε όλους τους τύπους εκθέσεων)

Ομάδα Γ :

1.Συμπεριφορά προς το κοινό

2.Συμπεριφορά προς τους συναδέλφους

3.Συμπεριφορά προς άλλες υπηρεσίες

(Τα κριτήρια 1, 2 και 3 αφορούν και τον τύπο εκθέσεων Ε. Το κριτήριο 2 αφορά και τον τύπο εκθέσεων Δ)

Ομάδα Δ :

1.Ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού και συντονισμού

2.Ικανότητα επικοινωνίας, ενημέρωσης και καθοδήγησης

3.Ικανότητα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (ανάθεση καθηκόντων ανάλογα με τις δυνατότητες)

4.Ικανότητα επικοινωνίας και συντονισμού με άλλες οργανικές μονάδες

5.Ικανότητα υποβολής πλήρως αιτιολογημένων εισηγήσεων για την λειτουργία της υπηρεσίας.

(Τα κριτήρια 3, 4 και 5 αφορούν μόνο τις εκθέσεις των τύπων Α και Β)

 

Άρθρο 4

Επιτροπές εξέτασης εκθέσεων

Μετά τον προκαταρκτικό έλεγχο, οι εκθέσεις παραπέμπονται σε τριμελή επιτροπή, που λειτουργεί σε κάθε δικαστήριο ή εισαγγελία, με εξαίρεση τα ειρηνοδικεία, και αποτελείται από ένα δικαστικό λειτουργό, ως πρόεδρο, και δύο δικαστικούς υπαλλήλους, ως μέλη. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των δικαστικών υπαλλήλων των ειρηνοδικείων παραπέμπονται στην επιτροπή του οικείου πρωτοδικείου. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής ορίζονται με αντίστοιχους αναπληρωτές, με κλήρωση. Ο πρόεδρος κληρώνεται μεταξύ όλων των δικαστικών λειτουργών του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας και τα μέλη μεταξύ όλων των υπαλλήλων του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας με Α' βαθμό. Αν δεν υπάρχουν δικαστικοί υπάλληλοι με Α' βαθμό ή αν ο αριθμός τους δεν είναι επαρκής, στην κλήρωση μετέχουν και οι υπάλληλοι με Β ' βαθμό. Η κλήρωση γίνεται την το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου.»

 

(Ακολουθούν οι τύποι των εκθέσεων)

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Β

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Γ

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Δ

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε