ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362,

Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016, 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr email: info@odye.gr

 

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2022

Αρ. Πρωτ. 45

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


ΘΕΜΑ: Διαδικασία διεκπεραίωσης και αποστολής των δικαιολογητικών για την καταβολή των υπερωριών.


ΠΡΟΣ: Τους συναδέλφους εκκαθαριστές αποδοχών των Δικαστικών Υπηρεσιών όλης της χώρας

 

 Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

 

Προκειμένου να σας διευκολύνουμε στη συγκέντρωση των δικαιολογητικών που αφορούν στην πληρωμή των υπερωριών που εγκρίθηκαν, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

 

Α)ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την καταβολή των υπερωριών καθορίζονται με την με αριθμ. 2/1757/0026/10-1-2017/ΦΕΚ17Β΄Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (κλικ εδώ για την απόφαση)

 

Β)ΣΕΙΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

 

1) Αμέσως μόλις δημοσιευθεί το ΦΕΚ έγκρισης της υπερωριακής απασχόλησης, θα πρέπει να εκδοθεί Πράξη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας(Διευθύνοντος Δικαστικού Λειτουργού), περί συγκρότησης συνεργείου, η οποία απαιτείται να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ενδεικτικό σχέδιο κειμένου πράξης:

 

« Αφού λάβαμε υπόψη την υπ’ αριθ. 45229οικ./11.11.2022 (Α.Δ.Α.: Ψ03ΧΩ-ΨΘΔ) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης , η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5864/17.11.2022, τεύχος Β’

 

Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Ο Υ Μ Ε

 

συνεργείο υπερωριακής απασχόλησης κατά τις απογευματινές ώρες- και πέραν του κανονικού ωραρίου – από υπαλλήλους της Γραμματείας του …………………………. από ………………….. έως ……………….»

 

2) α)Συντάσσεται Κατάσταση Πληρωμής της δαπάνης (απαιτούνται 3 αντίτυπα για την ταχυδρομική αποστολή). Παρατίθεται ενδεικτικό σχέδιο

 


 

Η ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας και βεβαιώνεται σε αυτήν η εκτέλεση της εργασίας αυτής από τους υπαλλήλους για το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρεται η αποζημίωση, καθώς και το γνήσιο της υπογραφής των δικαιούχων.

 

3) Με βάση την ανωτέρω αναφερόμενη στο βήμα (2) διαδικασία, γίνεται καταχώριση των αντίστοιχων στοιχείων κάθε υπαλλήλου στην βάση δεδομένων των Καταστάσεων Πληρωμής (αφού κατεβάσουμε το σχετικό αρχείο από την Ε.Α.Π./Εργαλεία και το θέσουμε σε λειτουργία). Εδώ αποθηκεύουμε το σχετικό αρχείο xml, αλλά κάνουμε και εκτύπωση, ώστε να το έχουμε και σε έντυπη μορφή.

 

ΕΙΔΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ  ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
1ΤΠΔΥ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% Ν.3986/2011)40136051%
2Εισφορά (2%) για καταπολέμηση της ανεργίας 30828002%
3ΦΟΡΟΣ301130020% [επί του ποσού: Ακαθάριστα-Κρατήσεις(1+2)] 

 

Σημείωση: Ο κωδικός ΑΛΕ που αφορά τις υπερωρίες είναι: 2120201001

 


 

4) Συμπληρώνεται Υπεύθυνη Δήλωση (συγκεντρωτική για όλους τους Υπαλλήλους),

 


 

5) Αποστέλλουμε μέσω της ΗΔΔ σχετικά δικαιολογητικά και με διαβιβαστικό προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης (απευθυνόμενο ΠΡΟΣ: Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης).

 

Σημειώνουμε ότι απαιτείται η ψηφιακή υπογραφή όλων των δικαιολογητικών προκειμένου να αναρτηθούν στην πλατφόρμα ΗΔΔ.

 

Το xml αρχείο καθώς και ο αριθμός ηλεκτρονικού φακέλου υποβολής θα αποσταλεί στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: dpod-4@justice.gov.gr

 

Στο όνομα του αρχείου να αναγράφεται η υπηρεσία, π.χ.: ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ-2022_ΥΠΗΡΕΣΙΑ.xml

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:Παρατίθεται πίνακας με το ωρομίσθιο ανά κατηγορία εκπαίδευσης και Μ.Κ.(κλικ εδώ για τον Πίνακα).

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο
της
Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος(Ο.Δ.Υ.Ε.)

 

Επιμέλεια στοιχείων Ανακοίνωσης:
Ιωάννα Λαζογεώργου-Μιχάλης Μαυρογένης(μέλη του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ)