ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

 

Αθήνα, 21 Μαΐου 2021

Αρ.Πρωτ. 248

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

Θεμα: Υποβολή προτάσεων προς την Ο.Δ.Υ.Ε., για την ανακατανομή των οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων των δικαστηρίων και δικαστικών υπηρεσιών της χώρας.

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

 

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την ανακατανομή των οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων των δικαστηρίων και δικαστικών υπηρεσιών της χώρας, που συστάθηκε με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η Ο.Δ.Υ.Ε. εκπροσωπείται στην Ομάδα αυτή με (6) συναδέλφους που πρότεινε το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ (3 τακτικά μέλη της Ομάδας και 3 αναπληρωματικά).

 

Ήδη ο Πρόεδρος της Ομάδας κ. Ιωάννης Συμεωνίδης, μετά την πρώτη συνεδρίαση, απέστειλε δύο έγγραφα προς τις Διευθύνσεις όλων των Δικαστηρίων της χώρας, προκειμένου: α) να καταγράψουν την κατάσταση των υφιστάμενων οργανικών θέσεων (υπηρετούντες, αποσπασμένοι υπάλληλοι) και β) να συγκεντρώσουν και να αποστείλουν στην Ομάδα τα Στατιστικά Στοιχεία  της δικαστηριακής ύλης, που αφορούν τα έτη 2018, 2019, 2020.

 

Όμως, θεωρώντας, ότι οι Πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι, αλλά και οι συνάδελφοι φυσικά μέλη, έχουν πλήρη γνώση της υφιστάμενης κατάστασης στην κάθε υπηρεσία, σας καλούμε, λειτουργώντας επιβοηθητικά στο έργο της Ομάδας Εργασίας και ειδικότερα στο έργο των εκπροσώπων μας σ΄αυτήν, να καταθέσετε τις τυχόν προτάσεις, παρατηρήσεις και υποδείξεις σας, είτε ως Πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι, είτε ως φυσικά πρόσωπα.

 

Παρακαλούμε θερμά, οι προτάσεις αυτές να αποσταλούν το αργότερο έως 10 Ιουνίου 2021, προκειμένου να υπάρχει επαρκής χρόνος για την αξιοποίησή τους, δεδομένου ότι σύμφωνα με την απόφαση, το έργο της Ομάδας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 30/6/2021. Για λόγους δεοντολογίας οι προτάσεις να αποστέλλονται μόνο προς την ΟΔΥΕ, στο mail: info@madlink.gr , έτσι ώστε να συγκεντρωθούν και συνολικά να τεθούν στη διάθεση των εκπροσώπων μας στην Ομάδα Εργασίας.

 

Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

 

 Ο Πρόεδρος                     Η Γεν. Γραμματέας

 

Γιώργος Διαμάντης             Μαριάνθη Μισαηλίδου