ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΟΔΥΕ ΑΠΟ 21/01/2003 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ,

ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΔΥΕ

 

 

Προσοχή: 1. Οι εγγραφές με μαύρο και με μπλε χρώμα είναι οι αρχικές εγγραφές της Εισήγησης – Πρότασης της 21/01/2003 και σχετικής Απόφασης του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ με την ίδια ημερομηνία.

2. Οι εγγραφές με κόκκινο χρώμα είναι οι εγγραφές, που προστέθηκαν μετά το 2004 στην Επικαιροποίηση ανά διετία της ως άνω Απόφασης του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ.

 

  

Γενικές διευκρινίσεις και αποφάσεις συνεδρίων και Δ.Σ. ΟΔΥΕ για τη λειτουργία του Ταμείου της ΟΔΥΕ και επεξήγηση κωδικών Ταμείου κατά δραστηριότητα – σκοπό και κατά είδος εξόδου

 

 

 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΟΔΥΕ

μετά από ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ του Χρήστου Καϋμενάκη προς το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα στη συνεδρίαση της 21-01-2003.

 ΘΕΜΑ: Εφαρμογή και εξειδίκευση των ομόφωνων αποφάσεων των Συνεδρίων της Χίου και της Ναυπάκτου, σύμφωνα με τις οποίες

«για κάθε πληρωμή πρέπει να υπάρχει και να προσκομίζεται στον Ταμία και στο αρχείο της ΟΔΥΕ αντίστοιχο παραστατικό - απόδειξη.»

Σχετικές διατάξεις του καταστατικού της ΟΔΥΕ:

§ 3 του άρθρου 4,

άρθρο 10,

§§ 2,3,4 και 9 του άρθρου 12,

§ 3 του άρθρου 19,

§ 3 του άρθρου 20,

§§ 2, 3 και 4 του άρθρου 22,

εδάφια β και γ του άρθρου 24,

άρθρα 25, 26, 27 και 30,

§ 4 του άρθρου 31,

άρθρα 32, 33, 38 και 39,

οι οποίες διατάξεις αναφέρονται στη γενική λειτουργία του Ταμείου της ΟΔΥΕ (ακολουθεί πλήρης αντιγραφή των ως άνω διατάξεων).

ΑΡΘΡΟ 4 - ΠΟΡΟΙ

§ 3) Τα έσοδα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ διατίθενται για μισθούς υπαλληλικού προσωπικού που απασχολείται στα γραφεία της, για έξοδα των γραφείων της, για εκδόσεις, για έξοδα κίνησης, παράστασης και αποστολών και για την κάλυψη κάθε άλλης δαπάνης της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 10 - ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

§ 1) Όργανα Διοίκησης και Ελέγχου της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ είναι:

α) Το Συνέδριο των αντιπροσώπων των μελών της Ομοσπονδίας,

β) το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας,

γ) η Ελεγκτική Επιτροπή της Ομοσπονδίας.

 

ΑΡΘΡΟ 12 - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

      § 1. Το συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ που αποφασίζει και καθορίζει τους στόχους του συνδικαλιστικού κινήματος των Δικαστικών Υπαλλήλων.

§ 2. Διενεργεί έλεγχο των Διοικητικών και Οικονομικών πράξεων του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

§ 3. Αποφασίζει για τον Διοικητικό και Οικονομικό απολογισμό της προηγούμενης θητείας του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και ψηφίζει τον προϋπολογισμό της επόμενης.

§ 4. Εκλέγει το Δ.Σ., την Ελεγκτική Επιτροπή και τους αντιπροσώπους της Ομοσπονδίας στην Τριτοβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση, σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Νόμους.

§ 5. Τροποποιεί, σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους, το παρόν καταστατικό

§ 6. Συζητά και αποφασίζει για τα προβλήματα του Κλάδου και για το πρόγραμμα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.

      § 7. Αποφασίζει οριστικά και αμετάκλητα για την εγγραφή και διαγραφή μελών στην ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο.

§ 8. Αποφασίζει σε θέματα μομφής, σύμφωνα με το νόμο.

§ 9. Συζητά και αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα.

 ΑΡΘΡΟ 19 – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

§  1) Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ διοικείται απο το Δ.Σ. που αποτελείται από δεκαεπτά (17) μέλη, που εκλέγονται σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο από τακτικό Συνέδριο ή έκτακτο εφόσον παραιτηθούν όλα τα μέλη του ή ανακληθούν με πρόταση μομφής ή άρση εμπιστοσύνης.

§  2)  Η θητεία του Δ.Σ. της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ είναι 2ετής

§ 3) Η υπηρεσία των μελών όλων των οργάνων της Διοίκησης της Ομοσπονδίας είναι άμισθη. Τα έξοδα στα οποία υποβάλλονται τα μέλη του Δ.Σ. κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους καταβάλλονται από την Ομοσπονδία.

ΑΡΘΡΟ 20 – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ

§  1) Μέσα σε οκτώ (8) μέρες από την εκλογή τους τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ καλούνται σε πρώτη συνεδρίαση από το σύμβουλο που συγκέντρωσε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης στο συνδυασμό που πλειοψήφησε, ο οποίος προεδρεύει της συνεδρίασης αυτής και με μυστική ψηφοφορία εκλέγουν χωριστά: τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα, τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τον Οργανωτικό Γραμματέα, τον Υπεύθυνο Σύμβουλο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων και τον Ταμία.

§  2) Αν ο Σύμβουλος που πλειοψήφισε δεν καλέσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία τα μέλη σε πρώτη συνεδρίαση, την υποχρέωση αυτή αναλαμβάνει ο δεύτερος κατά σειρά εκλεγείς σύμβουλος κ.ο.κ. σε τρεις (3) μέρες.

§ 3) Από τη συγκρότηση σε Σώμα το Δ.Σ. αναλαμβάνει αμέσως τα καθήκοντά του παραλαμβάνοντας από το απερχόμενο Δ.Σ. την σφραγίδα της Ομοσπονδίας, το Ταμείο της, τα βιβλία και όλο το αρχείο της με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.

 

ΑΡΘΡΟ 22 – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.

Το Διοικητικό της Ομοσπονδίας:

       § 1) Εκπροσωπεί την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ σε όλες τις δικαστικές και εξώδικες σχέσεις της.

      § 2) Εφαρμόζει το καταστατικό, εκτελεί τις αποφάσεις των οργάνων της Ομοσπονδίας και προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμο ενέργεια που συμβάλει στην υλοποίηση τους.

§ 3) Μεριμνά για την είσπραξη των εσόδων της Ομοσπονδίας, συντάσσει δε τον προϋπολογισμό καθώς και τον ισολογισμό και απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης, των οποίων υποβάλει υποχρεωτικά μέσα σε τρεις μήνες από την λήξη κάθε οικονομικού έτους στην Ελεγκτική Επιτροπή για έγκριση, με τη λήξη δε της οικονομικής περιόδου υποβάλει αυτόν για έγκριση στο Συνέδριο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εγκρίνει τις αναγκαίες αναμορφώσεις του προϋπολογισμού και αποφασίζει για έκτακτες δαπάνες, απρόβλεπτες από τον προϋπολογισμό.

§ 4) Φροντίζει για την οργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας της Ομοσπονδίας και αποφασίζει τη διάθεση των πόρων και προσόδων της για την πραγματοποίηση των σκοπών της, δύναται δε να προσλαμβάνει και το αναγκαίο προσωπικό.

 ΑΡΘΡΟ 24 – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος: α) Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, την οποία καταρτίζει μαζί με το Γενικό Γραμματέα και διευθύνει τη συζήτηση.

β) Φροντίζει μαζί με το Γενικό Γραμματέα για την εφαρμογή και την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.

γ) Εκπροσωπεί με αυτόν την Ομοσπονδία ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής και υπογράφει με αυτόν όλα τα έγγραφα της Ομοσπονδίας. Σε περίπτωση χρηματικών ενταλμάτων προσυπογράφει και ο Ταμίας.

ΑΡΘΡΟ 25 – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ

Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνουν σε όλα τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του οι αντιπρόεδροι κατά σειρά εκλογή τους. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και των αντιπροέδρων η αναπλήρωση μπορεί να γίνει από τους υπόλοιπους συμβούλους κατά σειρά εκλογής τους, εφόσον δεν έχουν άλλο αξίωμα.

ΑΡΘΡΟ 26 – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, φυλάσσει το αρχείο, τη σφραγίδα και επιμελείται για τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και των τρεχουσών υπηρεσιών της Ομοσπονδίας, ασκεί τη διεύθυνση και την εποπτεία της Ομοσπονδίας και του προσωπικού, εφόσον υπάρχει σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις του Δ.Σ.

Συνυπογράφει όλα τα έγγραφα μαζί με τον Πρόεδρο και εκπροσωπεί με αυτόν την Ομοσπονδία.

ΑΡΘΡΟ 27 – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλες του τις αρμοδιότητες. 

ΑΡΘΡΟ 30 – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ

1)   Ο Ταμίας τηρεί το Ταμείο, ενεργεί τις εισπράξεις με διπλότυπα είσπραξης και τις πληρωμές με εντάλματα πληρωμής, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

2)    Τηρεί όλα τα διαχειριστικά βιβλία, αριθμημένα και υπογραμμένα στην τελευταία σελίδα από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

3)    Επιμελείται για την φύλαξη και διαχείριση της περιουσίας της Ομοσπονδίας και είναι ατομικά υπεύθυνος για κάθε λογιστική ανωμαλία.

4)    Συντάσσει και υποβάλλει εγκαίρως στην κρίση του Δ.Σ. τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό και τον απολογισμό.

5)    Ενημερώνει με έκθεσή του κάθε εξάμηνο το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή για την ταμειακή κατάσταση της Ομοσπονδίας και είναι υποχρεωμένος να θέσει στη διάθεσή τους τα βιβλία και τους λογαριασμούς του οποτεδήποτε του το ζητήσουν.

6)    Παρακολουθεί την κανονική αποστολή από όλα τα μέλη της Ομοσπονδίας των οφειλόμενων εισφορών τους και αναφέρει στο Δ.Σ. κάθε καθυστέρηση. Ο Ταμίας δεν μπορεί να κρατήσει στα χέρια του χρήματα περισσότερα απ’ όσα χρειάζονται για έξοδα του μήνα, εκτός από ένα ποσό που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Κάθε ποσό πέραν από αυτό το καταθέτει σε μια από τις αναγνωρισμένες Ελληνικές Τράπεζες ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Οι αναλήψεις των αναγκαίων κάθε φορά ποσών γίνεται από τον Ταμία ύστερα από έγγραφη εντολή που υπογράφει ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας.

7)    Τον Ταμία αν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ένα από τα μέλη του Δ.Σ. που υποδεικνύει ο ίδιος. Αν η απουσία του Ταμία παρατείνεται περισσότερο από τρεις (3) μήνες τότε το Δ.Σ. εκλέγει οριστικά νέο Ταμία από τα μέλη του.

 

ΑΡΘΡΟ 31 – ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1)      Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη τα οποία εκλέγονται από το Συνέδριο με μυστική ψηφοφορία ταυτόχρονα με την εκλογή του Δ.Σ., η δε θητεία της συμπίπτει απόλυτα με τη θητεία του Δ.Σ. Συγχρόνως με τα τακτικά εκλέγονται και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη τα οποία αναπληρώνουν κατά τη σειρά της εκλογής τους τα τακτικά μέλη που αποχωρούν κατά οποιοδήποτε τρόπο.

2)      Μέσα σε οκτώ (8) μέρες από την εκλογή τους τα τακτικά μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής συνέρχονται ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε σε πρώτη συνεδρίαση και εκλέγουν τον Πρόεδρό τους.

3)    Η Ελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε εξάμηνο, έκτακτα δε όταν παρίσταται ανάγκη και βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται δύο (2) μέλη της. Τηρεί βιβλίο ιδιαίτερο πρακτικών.

4)      Η υπηρεσία των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι άμισθη. Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού, ισχύει και στην περίπτωση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 32 – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1)    Η Ελεγκτική Επιτροπή παρακολουθεί τη διαχείριση της περιουσίας της Ομοσπονδίας και ελέγχει αν οι διαχειριστικές πράξεις του Δ.Σ. και του Ταμία είναι σύμφωνες με το νόμο, το καταστατικό και τις αποφάσεις του Συνεδρίου.

2)    Εξετάζει τα έγγραφα και τα λογιστικά βιβλία, τα οποία ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος να θέσει υπόψη της σε τρεις (3) μέρες όταν του ζητήσουν.

3)    Ελέγχει τον ετήσιο ισολογισμό και οικονομικό απολογισμό, υποβάλει δε ολοκληρωμένη έκθεση στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας.

4)     Για κάθε παρατήρησή της η Ελεγκτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 33 – ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Για την απόκτηση ακινήτου περιουσίας της Ομοσπονδίας, χρειάζεται απόφαση του Συνεδρίου της. Η εκμετάλλευση αυτής γίνεται με απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 38 – ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Το πολύ μέσα σε ένα χρόνο από την έγκριση του παρόντος καταστατικού, τα μέλη της Ομοσπονδίας είναι υποχρεωμένα να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στις διατάξεις του καταστατικού της Ομοσπονδίας, το οποίο σε κάθε περίπτωση υπερισχύει των Συλλογικών Καταστατικών.

 

ΑΡΘΡΟ 39 – ΕΦΑΡΓΜΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό ρυθμίζεται από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας σύμφωνα με κείμενους νόμους.

 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ  ΠΡΟΤΑΣΗ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Α) Κάλυψη και τρόπος πληρωμής των εξόδων στα οποία υποβάλλονται τα μέλη των οργάνων της ΟΔΥΕ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, που ονομάζονται «οδοιπορικά και άλλα έξοδα».

1)      Μέλη των οργάνων της ΟΔΥΕ είναι τα μέλη του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής, οι αντιπρόσωποι στο Συνέδριο και κατ’ επέκταση τα μέλη των επιτροπών της ΟΔΥΕ και των Δ.Σ. των πρωτοβάθμιων συλλόγων αλλά και φυσικά μέλη τα οποία υποβάλλονται σε έξοδα με την κάλυψη της ΟΔΥΕ.

2)      Οδοιπορικά και άλλα έξοδα θεωρούνται:

α) τα έξοδα μετακίνησης και στάθμευσης για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και ειδικότερα για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις των οργάνων της ΟΔΥΕ, του Προεδρείου και των επιτροπών της ΟΔΥΕ, σε παραστάσεις, περιοδείες, αποστολές, συνδιασκέψεις, συγκεντρώσεις, κινητοποιήσεις, εκδηλώσεις και γενικά κάθε είδους συνδικαλιστική δραστηριότητα και καθήκον που προβλέπονται από το καταστατικό ή αποφασίζονται από τα όργανα της ΟΔΥΕ.

β) Τα έξοδα διαμονής – διανυκτέρευσης, διατροφής, επικοινωνίας, αλληλογραφίας, ενημέρωσης, δημοσίων σχέσεων κ.ά. στα οποία υποβάλλονται για τη συμμετοχή τους στις ως άνω συνδικαλιστικές δραστηριότητες και για την εκτέλεση των άλλων καθηκόντων τους.

3)      Όταν δεν αναφέρονται ρητά στο καταστατικό οι ως άνω δραστηριότητες, οι διαδικασίες με τις οποίες καθορίζονται, η συμμετοχή και τα εξειδικευμένα καθήκοντα των μελών και οι λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση, κάλυψη και πληρωμή των εξόδων τους, τότε όλα αυτά αποφασίζονται από το Δ.Σ. ή από το «Προεδρείο» ή από συγκεκριμένα μέλη του «Προεδρείου» μετά από σχετική γενική ή ειδική εξουσιοδότηση του Δ.Σ.

Η τήρηση των διαδικασιών αυτών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων αυτών, την συμμετοχή των

μελών σε αυτές και βέβαια για την πραγματοποίηση, την κάλυψη και τον τρόπο πληρωμής των εξόδων τους.

Οι αποφάσεις αυτές του Δ.Σ. επισυνάπτονται στο αρχείο του Ταμείου και της Ε.Ε. της ΟΔΥΕ και αναγράφονται στα εντάλματα – αποδείξεις πληρωμής εξόδων.

4)      Τα έξοδα αυτά και ο τρόπος με τον οποίο αποδεικνύονται και καταβάλλονται καθορίζονται ΕΝΙΑΙΑ για ΟΛΑ τα μέλη που αναφέρονται στην παράγραφο Α1 και για ΟΛΕΣ τις συνδικαλιστικές δραστηριότητες, καθήκοντα και σκοπούς της ΟΔΥΕ και της ως άνω παραγράφου Α2. Δεν γίνεται, δηλαδή, διάκριση μεταξύ των δραστηριοτήτων ή των καθηκόντων ή των σκοπών. Δεν είναι, δηλαδή, προσωποπαγείς – ονομαστικές ούτε κάνουν διάκριση μεταξύ των δραστηριοτήτων ή των καθηκόντων ή των σκοπών.

5)      Ειδικότερα δε, για τη συμμετοχή σε κάθε μία από τις προαναφερόμενες στην περίπτωση Α2 δραστηριότητες:

α) ως γενική αρχή, το κάθε μέλος μεμονωμένα ή μαζί με άλλα μπορούν να επιλέγουν οποιοδήποτε μέσον μεταφοράς και κατά προτίμηση το πιο σύντομο, εκτός και αν το Δ.Σ αποφασίσει διαφορετικά σε ειδική συνεδρίαση και για ειδική περίπτωση (π.χ. ομαδική μεταφορά κλπ).

β) Για την πληρωμή των εξόδων μετακίνησης με μέσο μαζικής μεταφοράς απαιτείται η προσκόμιση του πρωτοτύπου ή φωτοτυπίας του εισιτηρίου και η ΟΔΥΕ καλύπτει το σύνολο του αντιτίμου και επιπλέον πάγιο ποσό για κάθε μετακίνηση για την κάλυψη εξόδων ημιδιατροφής και μετακίνησης από και προς τους σταθμούς επιβίβασης, χωρίς άλλη απόδειξη.

Παράδειγμα: Για τους μετακινούμενους από και προς Αθήνα αεροπορικώς το πάγιο αυτό ποσό καθορίζεται σε 20 ευρώ και με κάθε άλλο μέσο μαζικής μεταφοράς (τρένο, πλοίο, λεωφορείο) σε 10 ευρώ, για κάθε μετακίνηση, επί δύο (2), δηλαδή με επιστροφή, ίσον 40 και 20 αντίστοιχα αναδρομικά από τον Απρίλιο του 2002.

γ) Για την μετακίνηση με Ι.Χ. αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα απαιτείται η προσκόμιση απόδειξης του πλησιέστερου προς τον τόπο μετάβασης σταθμού διοδίων και η ΟΔΥΕ καταβάλει από το 2003 έως 27/5/2010 ΔΕΚΑΕΠΤΑ (17) λεπτά ανά χιλιόμετρο, από 27/5/2010 έως περίπου το τέλος του 2010 ΕΙΚΟΣΙ (20) ΛΕΠΤΑ ΑΝΑ ΧΛΜ και από το τέλος περίπου του 2010  έως σήμερα ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ (25) ΛΕΠΤΑ ΑΝΑ ΧΛΜ επί δύο (2), δηλαδή με επιστροφή (με το ποσό αυτό καλύπτονται και τα έξοδα ημιδιατροφής, service, ανταλλακτικών, βενζίνης, διοδίων, ειδών κυλικείου και άλλα). Και επιπλέον καταβάλλεται το αντίτιμο του εισιτηρίου ferry boat (το οποίο προσκομίζεται) επί δύο (2), δηλαδή με επιστροφή για το ΙΧ και τον ίδιο.

Η παράγραφος αυτή ως προς το ύψος της αποζημίωσης εφαρμόζεται αναδρομικά από τον Απρίλιο 2002, και στην περίπτωση που δεν υπάρχουν παραστατικά για το διάστημα μέχρι σήμερα αποφασίζει το Δ.Σ., σύμφωνα με την παράγραφο «ζ», στην σημερινή του συνεδρίαση 21-1-2003, ομόφωνα.

δ) Για κάθε μέρα συνεδρίασης των οργάνων, του «Προεδρείου» και των επιτροπών της ΟΔΥΕ, παράστασης, περιοδείας, αποστολής, συνδιάσκεψης, συνεδρίου, εκδήλωσης, κινητοποίησης, συγκέντρωσης κλπ., το κάθε μέλος που μετακινείται με οποιοδήποτε μέσο εκτός των ορίων του Νομού που υπηρετεί, δικαιούται τουλάχιστον μιας διανυκτέρευσης την παραμονή ή την ίδια μέρα και μπορεί να διανυκτερεύσει την ίδια μέρα εκτός και αν αποφασίσει διαφορετικά το Δ.Σ., το Προεδρείο, η διαπαραταξιακή Επιτροπή.

ε) Για την κάλυψη των εξόδων διανυκτέρευσης απαιτείται η προσκόμιση απόδειξης ξενοδοχείου και η ΟΔΥΕ καταβάλλει το σύνολο του αντιτίμου και επιπλέον 20 ευρώ πάγιο ποσό, χωρίς άλλη απόδειξη, για την κάλυψη εξόδων κίνησης και διατροφής ανά ημέρα διανυκτέρευσης σε όσους έχουν μετακινηθεί με Ι.Χ. και 30 ευρώ σε όσους έχουν μετακινηθεί με μέσο μαζικής μεταφοράς.

Ο κανονισμός λειτουργίας ως προς τα πάγια ως άνω ποσά τροποποιήθηκε σε μεταγενέστερο χρόνο ως εξής: Η ΟΔΥΕ καταβάλει πάγια αποζημίωση, χωρίς προσκόμιση απόδειξης, αλλά με κατάσταση δαπάνης, €25,00 ανά διανυκτέρευση προστιθεμένης και της ημέρας αναχώρησης, δηλαδή €25,00 ανά διαφορετική ημέρα από την ημέρα της άφιξης έως και την ημέρα της αναχώρησης.

Σημ. Η ΟΔΥΕ μεριμνά για την υπογραφή σύμβασης με 2-3 ξενοδοχεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης για τον ως άνω σκοπό (και ίσως με ΟΣΕ, αεροπορικές εταιρείες, ακτοπλοϊκές και λεωφορείων). Σε όσους δεν προσκομίζουν απόδειξη διαμονής σε ξενοδοχείο, τότε καταβάλλεται το ως άνω ποσό, με απόφαση του Δ.Σ. την ίδια μέρα ή στην επόμενη συνεδρίαση, εάν από τα άλλα παραστατικά προκύπτει ότι μετακινήθηκε την προηγουμένη της συνεδρίασης.

Διευκρίνιση: Η εφαρμογή της παραγράφου αυτής, σε όσους δε προσκομίζουν απόδειξη διαμονής, γίνεται μόνο ΕΚΤΑΚΤΩΣ για τον κάθε μετακινούμενο ονομαστικά (και όχι παραπάνω από μία φορά καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής του στα Δ.Σ. της ΟΔΥΕ). Παράδειγμα: Εάν κάποιος μετακινείται και διανυκτερεύει σε «δικό του» σπίτι, δηλαδή εκτός ξενοδοχείου, και δεν υποβάλλεται σε δαπάνη και, βέβαια, δεν προσκομίζει απόδειξη είσπραξης από ξενοδοχείο, ΔΕΝ μπορεί να επικαλεστεί την εφαρμογή της προηγούμενης διάταξης του κανονισμού για καταβολή αντιτίμου διανυκτέρευσης με απόφαση του Δ.Σ.  

Στ) Σε κάθε παραστατικό – απόδειξη διοδίων, στάθμευσης, ferry boat και ταμειακής μηχανής, αναγράφεται από αυτόν που τις προσκομίζει (ή από τον Ταμία) το ονοματεπώνυμο, το είδος εξόδων, ο σκοπός, η ημερομηνία και ο αριθμός κυκλοφορίας Ι.Χ., κατά περίπτωση, εφόσον αυτά τα στοιχεία δεν αναγράφονται στις οικείες αποδείξεις. Το ίδιο ισχύει και για τις αποδείξεις ξενοδοχείων, τα εισιτήρια και κάθε άλλη τυχόν απόδειξη.

ζ) Σε κάθε περίπτωση που για έκτακτο λόγο δεν προσκομίζονται τα απαιτούμενα παραστατικά ή πραγματοποιούνται άλλου είδους έξοδα, οδοιπορικά κ.ά. χωρίς παραστατικά και δεν υπάρχει προέγκριση, αποφασίζει το Δ.Σ. και στην απόδειξη – ένταλμα πληρωμής της ΟΔΥΕ αναγράφεται η ημερομηνία συνεδρίασης του και προσκομίζεται – επισυνάπτεται το αντίστοιχο πρακτικό – απόφαση. Σε όσες περιπτώσεις δεν υπάρχουν τα προβλεπόμενα παραστατικά από τον Απρίλιο 2002 έως τον Ιανουάριο 2003, το Δ.Σ. στη σημερινή του συνεδρίαση 21-1-2003, αποδέχεται ομόφωνα την πληρωμή των εξόδων όπως έχουν γίνει μέχρι σήμερα.

η) Η ΟΔΥΕ αγοράζει μάρκες €100,00 κατά ανώτατο όριο το μήνα (με απόδειξη), για την κάλυψη των μηνιαίων εξόδων κυλικείου για την καθημερινή λειτουργία των γραφείων της ΟΔΥΕ, δημόσιες σχέσεις κλπ, (πέραν των εξόδων συνεδρίασης του Δ.Σ. και προμηθειών για τη λειτουργία του μπουφέ των γραφείων της ΟΔΥΕ, για τα οποία επίσης απαιτείται ξεχωριστή απόδειξη).

Επίσης, τα έξοδα δημοσίων σχέσεων κ.ά. στα οποία υποβάλλονται τα μέλη σε περιπτώσεις περιοδειών, παραστάσεων κλπ, καλύπτονται από το ταμείο της ΟΔΥΕ με την προσκόμιση σχετικής αναλυτικής απόδειξης και το ποσό κάθε φορά καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., του Προεδρείου, της διαπαραταξιακής Επιτροπής, εφόσον υπερβαίνει το ύψος τω €100,00 κατά περίπτωση.

θ) Για την εναρμόνιση με τις διατάξεις του καταστατικού της ΟΔΥΕ (παρ. γ του άρθρου 24 και παρ. 1 του άρθρου 30) συντάσσεται επίσημο ενιαίο αναλυτικό έντυπο εντάλματος και απόδειξης πληρωμής στο οποίο θα επισυνάπτονται τα ως άνω παραστατικά – αποδείξεις που αναφέρονται στην εισήγηση αυτή και θα συνυπογράφεται από τον Ταμία, τον Πρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα και τον λαβόντα, σχέδιο του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα εισήγηση. Στο ενιαίο έντυπο εντάλματος και απόδειξης πληρωμής αναγράφεται ως ημερομηνία πληρωμής αυτή κατά την οποία πλήρωσε ο Ταμίας της ΟΔΥΕ και στην ανάλυση – συμπλήρωση του εντύπου η ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε το κάθε έξοδο. Το ίδιο ισχύει και για την ενημέρωση του βιβλίου εξόδων του Ταμείου της ΟΔΥΕ.

ι) Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω, όπως εξειδικεύονται κατά περίπτωση, ισχύουν και επεκτείνονται σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. καθώς και των επιτροπών τους που υποβάλλονται σε αντίστοιχα έξοδα, καθώς επίσης και στους αντιπροσώπους των συλλόγων για τη συμμετοχή τους στα συνέδρια της ΟΔΥΕ και σε κάθε άλλη περίπτωση που το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ σε ειδική συνεδρίαση του αποφασίζει να καλύπτει τα έξοδα ή μέρος αυτών, π.χ. έξοδα μελών Δ.Σ., συλλόγων για τη συμμετοχή τους σε συνδιασκέψεις κλπ., ιδιαίτερα όταν δεν έχει αποδοθεί στους Συλλόγους το ποσοστό 50% των εσόδων της ΟΔΥΕ από τον Ειδικό Λογαριασμό («Πόρο»), όπως έχει αποφασιστεί στο Συνέδριο της Ναυπάκτου.

 

Διευκρίνιση: Σε όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις πραγματοποίησης εξόδων και κάλυψής τους από τα μέλη του Δ.Σ. και των άλλων Οργάνων της ΟΔΥΕ και των Συλλόγων, που μετακινούνται κατ’ εντολή της ΟΔΥΕ συμπληρώνεται ειδική έντυπη ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ στην οποία επισυνάπτονται όλα τα παραστατικά των εξόδων.

 

Β) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ακολουθούν αναλυτικές εισηγήσεις και για όλα τα άλλα ζητήματα που έχουν σχέση με το ταμείο της ΟΔΥΕ (για αρχείο, βιβλία, βιβλιάρια τραπεζών, άλλα έξοδα, έσοδα, απολογισμό – ισολογισμό, προϋπολογισμό, διαδικασία ελέγχου του ταμείου από το Δ.Σ. και στη συνέχεια από την Ε.Ε.), με τη διευκρίνιση ότι οι παράγραφοι 3,4,5στ και 5θ της παρούσας εισήγησης εφαρμόζονται ανάλογα και για την πραγματοποίηση, κάλυψη, απόδειξη και τρόπο πληρωμής όλων γενικά των εξόδων της ΟΔΥΕ.

 

Η ως άνω Εισήγηση – Πρόταση του Χρήστου Καϋμενάκη, μέλους του Δ.Σ., την οποία κατέθεσε και ανέπτυξε και προφορικά στη Συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ της 21/01/2003, εγκρίθηκε ομόφωνα.

ΑΘΗΝΑ, 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003

Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

 

Η Πρόεδρος

Ο Ταμίας

Ο Γεν. Γραμματέας

Ράνια Παπαϊωάννου

Χρήστος Λυμπερόπουλος

Δημήτρης Λιάτσος

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Επικαιροποίηση της ως άνω Εισήγησης – Πρότασης, και Απόφασης της 21 Ιανουαρίου 2003

 

ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004

 Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

 

Ο Πρόεδρος

Ο Ταμίας

Ο Γεν. Γραμματέας

ΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΤΣΟΣ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Επικαιροποίηση της ως άνω Εισήγησης – Πρότασης, και Απόφασης της 21 Ιανουαρίου 2003

 

ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2006

 Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

 

Ο Πρόεδρος

Ο Ταμίας

Ο Γεν. Γραμματέας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΫΜΕΝΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΤΣΟΣ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Επικαιροποίηση της ως άνω Εισήγησης – Πρότασης, και Απόφασης της 21 Ιανουαρίου 2003

 

ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2008

 Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

 

Ο Πρόεδρος

Ο Ταμίας

Ο Γεν. Γραμματέας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΫΜΕΝΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΤΣΟΣ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Επικαιροποίηση της ως άνω Εισήγησης – Πρότασης, και Απόφασης της 21 Ιανουαρίου 2003

 

ΑΘΗΝΑ, 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

 Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

 

Ο Πρόεδρος

Ο Ταμίας

Ο Γεν. Γραμματέας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΥΜΕΝΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΤΣΟΣ

 

 

 Επικαιροποίηση της ως άνω Εισήγησης – Πρότασης, και Απόφασης της 21 Ιανουαρίου 2003

 

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

 

Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

 

Ο Πρόεδρος

Ο Ταμίας

Ο Γεν. Γραμματέας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΗΣ ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΤΣΟΣ

  

 Επικαιροποίηση της ως άνω Εισήγησης – Πρότασης, και Απόφασης της 21 Ιανουαρίου 2003

 

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ και ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

 

Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

 

Ο Πρόεδρος

Ο Ταμίας

Ο Γεν. Γραμματέας

ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ

ΑΡΗΣ ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΤΣΟΣ

 

 

Επικαιροποίηση της ως άνω Εισήγησης – Πρότασης, και Απόφασης της 21 Ιανουαρίου 2003, η οποία εφαρμόζεται έως και σήμερα

 

ΑΘΗΝΑ, ΑΠΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2014 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 

Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

 

Ο Πρόεδρος

Ο Ταμίας

Ο Γεν. Γραμματέας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ ΜΠΕΖΜΕΡΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ (Από Δεκέμβριο 2014 έως Ιούλιο 2015)

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΧΟΣ (Αναπληρωτής Γ.Γραμματέας εκτελών χρέη Γ.Γραμματέα από Ιούλιο 2015 έως Μάρτιο 2016)

ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ (Από Μάρτιο 2016)

 

 

 

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2016 

 

Για την επεξεργασία και την αναδημοσίευση,

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΥΕ,

της διαχειριστικής περιόδου 04/07/2012 - 31/10/2014

 

Τα παρόντα μέλη της Επιτροπής (με θεσμική σειρά στην Επιτροπή):
1. Ο Πρόεδρος: Γ. Διαμάντης
 
2. Ο Γραμματέας: Χρ. Καϋμενάκης,
3. Η Αντιπρόεδρος: Μ.Μισαηλίδου,

4. Το Τακτικό μέλος: Χρ. Λυμπερόπουλος