ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΥΕ, της διαχειριστικής περιόδου 04/07/2012 - 31/10/2014

 

Αρ.Πρωτ. 138/11-10-2016 ...... Αριθμός απόφασης 17/13-10-2016

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΟΔΥΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ FACEBOOK)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 13ο χρονικά απόσπασμα πρακτικών που δημοσιεύτηκε καταρχάς στην Ομάδα Επικοινωνίας Δικαστικών Υπαλλήλων και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΟΔΥΕ.

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ απόφασης με αριθμό 17/13-10- 2016.
Από το πρακτικό της
 6ης συνεδρίασης της Επιτροπής που έγινε στις 11/10/2016.
Χρονική διάρκεια ολόκληρης της 
6ης συνεδρίασης επί του συνόλου των θεμάτων ημερήσιας διάταξης και αποφάσεων: 15:00 έως 17:15.
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ απόφασης
### Ημέρες και ώρες εργασίας και απασχόλησης, καθώς και αμοιβής του προσωπικού που θα (συν)εργαστεί για το έργο της Επιτροπής και καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών της. Σε συνέχεια και της Συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ που έγινε την προηγουμένη (Δευτέρα, 10/10/2016) και των σχετικών ομόφωνων αποφάσεων του Δ.Σ.. ###.

 

 

Στην Αθήνα και στο γραφείο της ΟΔΥΕ, κτ. 13, γραφείο 201 του Πρωτοδικείου Αθηνών, στην πρώην Σχολή Ευελπίδων, σήμερα Τρίτη 11/10/2016 και ώρα 15:00, συνήλθε εκτάκτως σε συνεδρίαση η Επιτροπή του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ για τον έλεγχο του Ταμείου της ΟΔΥΕ της διαχειριστικής περιόδου 04/07/2012 έως 31/10/2014, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ και της Επιτροπής Γ. Διαμάντη προς τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, που μένουν στην Αττική.
 

Στις 15:00 διαπιστώνεται ο αριθμός των παρόντων, ως εξής:
 

Παρόντα μέλη της Επιτροπής (με θεσμική σειρά στην Επιτροπή) στο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αναγράφεται παρακάτω: 
Γ. Διαμάντης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΔΥΕ, και Πρόεδρος και Τακτικό Μέλος της Επιτροπής, Χρ. Καϋμενάκης, Μέλος Δ.Σ. ΟΔΥΕ, και Γραμματέας και Τακτικό Μέλος της Επιτροπής, Μ. Μισαηλίδου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΟΔΥΕ, και Αντιπρόεδρος και Τακτικό Μέλος της Επιτροπής, Χρ. Λυμπερόπουλος, Οργανωτικός Γραμματέας Δ.Σ. ΟΔΥΕ και Τακτικό Μέλος της Επιτροπής,
 

Ενημερώθηκε τηλεφωνικά, αλλά δεν κλήθηκε και φυσικά δεν προσήλθε, λόγω του εκτάκτου της Συνεδρίασης και της απόστασης (ευρισκόμενος στο Νομό Ηλείας, που εργάζεται και κατοικεί), ο Ι. Βαρελάς, Υπεύθυνος Τύπου & Δημ.Σχέσεων Δ.Σ. ΟΔΥΕ και Τακτικό Μέλος της Επιτροπής
 

Δεν κλήθηκαν, και βέβαια δεν προσήλθαν, τα υπόλοιπα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής καθώς και τα υπόλοιπα μέλη του Προεδρείου και του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, τα οποία διαμένουν/εργάζονται στην Αττική.

 

Στη συζήτηση επί του θέματος αυτού προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Γιώργος Διαμάντης.
Υπεύθυνος για την τήρηση πρακτικών ορίστηκε ο Γραμματέας της Επιτροπής, Χρήστος Καϋμενάκης.
Αμέσως διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 5 τακτικών βρέθηκαν παρόντα 4 τακτικά μέλη.
 

Η Επιτροπή εισέρχεται σε συζήτηση με ανοιχτή ημερήσια διάταξη, σε συνέχεια της Συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ που έγινε την προηγουμένη (Δευτέρα, 10/10/2016) και των σχετικών αποφάσεων για την αμοιβή του προσωπικού, που θα (συν)εργαστεί για το έργο της Επιτροπής και καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών της, καθώς επίσης και για τον τρόπο οργάνωσης του Αρχείου, το οποίο κατά την κρίση της θα λάβει υπόψη για την ενημέρωση του Δ.Σ. και το «δια ταύτα» της έκθεσης-πρότασης.

 

Μετά από διαλογική συζήτηση ορίστηκε ως δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης: " Ημέρες και ώρες εργασίας και απασχόλησης, καθώς και αμοιβής του προσωπικού που θα (συν)εργαστεί για το έργο της Επιτροπής και καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών της. Σε συνέχεια και της Συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ που έγινε την προηγουμένη (Δευτέρα, 10/10/2016) και των σχετικών ομόφωνων αποφάσεων του Δ.Σ.."

 

Στο σημείο αυτό και περί ώρα 16:15 άρχισε η συζήτηση επί του δεύτερου αυτού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

 

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής:

Χρ. Καϋμενάκης: Έχοντας υπόψη μου:

-        Το διάλογο που είχαμε στη χθεσινή Συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ καθώς και την ομόφωνη απόφασή του.

-        Τη διαβούλευση μεταξύ των Τακτικών μελών της Επιτροπής και του προσωπικού, που εργαζόταν από τις 23/9/2016 για λογαριασμό της Επιτροπής και συνεχίζει να εργάζεται μέχρι το πέρας των εργασιών της.

-        Τη σημερινή συζήτηση με το προσωπικό και την Εταιρεία, που έχουν αναλάβει και θα ολοκληρώσουν τις εργασίες αυτές, κατά την οποία εξειδικεύτηκαν όλες οι λεπτομέρειες.

-        Το γεγονός ότι θα απαιτηθεί σημαντικός χρόνος σε ώρες και ημέρες διαθεσιμότητας και εργασίας της Επιτροπής και, βεβαίως, του ως άνω προσωπικού.

-        Την ανάγκη να καταβληθούν έντονες προσπάθειες τόσο από την πλευρά της Επιτροπής και γενικά της ΟΔΥΕ (σύμφωνα και με τις αποφάσεις, «εντολές» και επιθυμίες όλων των μελών και των παρατάξεων του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ και όχι μόνο) όσο και από την πλευρά του προσωπικού και της Εταιρείας που αναφέρονται παραπάνω

 Προτείνω,

-        Οι ημέρες και ώρες εργασίας και απασχόλησης, καθώς και αμοιβής του προσωπικού που θα (συν)εργαστεί για το έργο της Επιτροπής και καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών της, σε συνέχεια και της Συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ που έγινε την προηγουμένη (Δευτέρα, 10/10/2016) και των σχετικών ομόφωνων αποφάσεων του Δ.Σ., να είναι σύμφωνες τόσο με τις ανάγκες και υποχρεώσεις της Επιτροπής, όσο και με τις αντίστοιχες ανάγκες και υποχρεώσεις του προσωπικού και της Εταιρείας με τους οποίους η ΟΔΥΕ συνεργάζεται επί 15ετία.

 Για το σκοπό αυτό θα συνταχθεί ειδικό έντυπο συμφωνητικό στα πλαίσια των μέχρι τώρα συζητήσεων, για τον προκαθορισμό εργασίας την επόμενη ημέρα, την καθημερινή επιβεβαίωση ως προς τις ώρες και τα άτομα κάθε πλευράς και την έγκαιρη τροποποίηση του προγράμματος εργασιών, με τις ανάλογες συνέπειες προς κάθε πλευρά σε περίπτωση μη τήρησης των καθημερινά συμφωνηθέντων και επιβεβαιωμένων.

 

Γ. Διαμάντης: Για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες είναι ανάγκη να απασχοληθούν έμπειροι συνεργάτες της ΟΔΥΕ, με γνώση του αντικειμένου και συμφωνώ με την εισήγηση του Γραμματέα της Επιτροπής.

 

Χρ. Λυμπερόπουλος δήλωσε: Η ανάγκη για να γίνουν όλα όσα πρότειναν ο Γραμματέας και ο Πρόεδρος είναι τόσο επιβεβλημένη, που δε μπορεί να υπάρξει η διαφωνία

 

Μ. Μισαηλίδου: Συμφωνώ με τις προτάσεις, τις οποίες και εφαρμόζουμε ανελλιπώς από τις αρχές λειτουργίας της Επιτροπής.  Εξάλλου ύστερα από συνεννόηση με τον Γραμματέα και τον Πρόεδρο, έχω χρεωθεί τον συντονισμό των εργασιών της Επιτροπής και του συνεργαζόμενου προσωπικού σύμφωνα με τις παραπάνω προτάσεις.

  Η επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις που ο Γραμματέας της Επιτροπής έχει καταθέσει από τις αρχές της λειτουργίας της Επιτροπής και εξειδίκευσε σήμερα, και μετά από διαλογική συζήτηση των παρόντων μελών της Επιτροπής Γ.Διαμάντη, Χρ.Καϋμενάκη, Χρ. Λυμπερόπουλου και Μ.Μισαηλίδου
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ και κάνει αποδεκτή την πρόταση του Γραμματέα της Επιτροπής, όπως κατατέθηκε και αναγράφεται παραπάνω:
 

Στο σημείο αυτό και περί ώρα 17:15 έληξε η σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής.

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 17/11-.10.-2016

 

Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται:
 

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2016
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τα παρόντα μέλη της Επιτροπής (με θεσμική σειρά στην Επιτροπή):
1. Ο Πρόεδρος: Γ. Διαμάντης 
2. Ο Γραμματέας: Χρ. Καϋμενάκης,
3. Η Αντιπρόεδρος: Μ.Μισαηλίδου,

4. Το Τακτικό μέλος: Χρ. Λυμπερόπουλος