ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΥΕ, της διαχειριστικής περιόδου 04/07/2012 - 31/10/2014

 

Αρ.Πρωτ. 137/11-10-2016 ...... Αριθμός απόφασης 16/13-10-2016

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΟΔΥΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ FACEBOOK)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 12ο χρονικά απόσπασμα πρακτικών που δημοσιεύτηκε καταρχάς στην Ομάδα Επικοινωνίας Δικαστικών Υπαλλήλων και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΟΔΥΕ.

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ απόφασης με αριθμό 16/13-10- 2016.
Από το πρακτικό της
 6ης συνεδρίασης της Επιτροπής που έγινε στις 11/10/2016.
Χρονική διάρκεια ολόκληρης της 
6ης συνεδρίασης: 15:00 έως 17:15.
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ απόφασης
### Δημιουργία ειδικής στήλης στην ιστοσελίδα της ΟΔΥΕ, στην οποία θα συγκεντρωθούν και θα δημοσιεύονται τα Αρχεία Επιτροπής Ελέγχου Ταμείου ΟΔΥΕ της διαχειριστικής περιόδου από 22/5/2015 έως 31/10/2014 - 29 μηνών (Αναλυτικά αποσπάσματα από τα Πρακτικά της Επιτροπής, Ανακοινώσεις Δ.Σ. ΟΔΥΕ, Παρατάξεων, φυσικών μελών, Αποφάσεων Δ.Σ. ΟΔΥΕ, και λοιπά έγγραφα).###.

 

 

Στην Αθήνα και στο γραφείο της ΟΔΥΕ, κτ. 13, γραφείο 201 του Πρωτοδικείου Αθηνών, στην πρώην Σχολή Ευελπίδων, σήμερα Τρίτη 11/10/2016 και ώρα 15:00, συνήλθε εκτάκτως σε συνεδρίαση η Επιτροπή του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ για τον έλεγχο του Ταμείου της ΟΔΥΕ της διαχειριστικής περιόδου 04/07/2012 έως 31/10/2014, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ και της Επιτροπής Γ. Διαμάντη προς τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, που μένουν στην Αττική.
 

Στις 15:00 διαπιστώνεται ο αριθμός των παρόντων, ως εξής:
 

Παρόντα μέλη της Επιτροπής (με θεσμική σειρά στην Επιτροπή) στο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αναγράφεται παρακάτω: 
Γ. Διαμάντης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΔΥΕ, και Πρόεδρος και Τακτικό Μέλος της Επιτροπής, Χρ. Καϋμενάκης, Μέλος Δ.Σ. ΟΔΥΕ, και Γραμματέας και Τακτικό Μέλος της Επιτροπής, Μ. Μισαηλίδου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΟΔΥΕ, και Αντιπρόεδρος και Τακτικό Μέλος της Επιτροπής, Χρ. Λυμπερόπουλος, Οργανωτικός Γραμματέας Δ.Σ. ΟΔΥΕ και Τακτικό Μέλος της Επιτροπής,
 

Ενημερώθηκε τηλεφωνικά, αλλά δεν κλήθηκε και φυσικά δεν προσήλθε, λόγω του εκτάκτου της Συνεδρίασης και της απόστασης (ευρισκόμενος στο Νομό Ηλείας, που εργάζεται και κατοικεί), ο Ι. Βαρελάς, Υπεύθυνος Τύπου & Δημ.Σχέσεων Δ.Σ. ΟΔΥΕ και Τακτικό Μέλος της Επιτροπής
 

Δεν κλήθηκαν, και βέβαια δεν προσήλθαν, τα υπόλοιπα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής καθώς και τα υπόλοιπα μέλη του Προεδρείου και του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, τα οποία διαμένουν/εργάζονται στην Αττική.

 

Στη συζήτηση επί του θέματος αυτού προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Γιώργος Διαμάντης.
Υπεύθυνος για την τήρηση πρακτικών ορίστηκε ο Γραμματέας της Επιτροπής, Χρήστος Καϋμενάκης.
Αμέσως διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 5 τακτικών βρέθηκαν παρόντα 4 τακτικά μέλη.
 

Η Επιτροπή εισέρχεται σε συζήτηση με ανοιχτή ημερήσια διάταξη, σε συνέχεια της Συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ που έγινε την προηγουμένη (Δευτέρα, 10/10/2016) και των σχετικών ομόφωνων αποφάσεων του Δ.Σ. για την αμοιβή του προσωπικού, που θα (συν)εργαστεί για το έργο της Επιτροπής και καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών της, καθώς επίσης και για τον τρόπο οργάνωσης του Αρχείου, το οποίο κατά την κρίση της θα λάβει υπόψη για την ενημέρωση του Δ.Σ. και το «δια ταύτα» της έκθεσης-πρότασης.

 

Μετά από διαλογική συζήτηση ορίστηκε ως θέμα ημερήσιας διάταξης: "Δημιουργία ειδικής στήλης στην ιστοσελίδα της ΟΔΥΕ, στην οποία θα συγκεντρωθούν και θα δημοσιεύονται τα Αρχεία Επιτροπής Ελέγχου Ταμείου ΟΔΥΕ της διαχειριστικής περιόδου από 22/5/2015 έως 31/10/2014 - 29 μηνών (Αναλυτικά αποσπάσματα από τα Πρακτικά της Επιτροπής, Ανακοινώσεις Δ.Σ. ΟΔΥΕ, Παρατάξεων, φυσικών μελών, Αποφάσεων Δ.Σ. ΟΔΥΕ και λοιπά έγγραφα)."

 

Στο σημείο αυτό και περί ώρα 15:30 άρχισε η συζήτηση επί του θέματος αυτού.

 

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής:

Χρ. Καϋμενάκης: Από τις αρχές της λειτουργίας της Επιτροπής είχα καταθέσει προτάσεις σχετικές με την οργάνωση του Αρχείου, που θα λάβει υπόψη της η Επιτροπή, καθώς και τον καταμερισμό εργασίας αυτής στα Τακτικά και Αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής και του Προεδρείου της ΟΔΥΕ, που διαμένουν στην Αττική. Λόγω δυσκολίας στην υλοποίηση αυτών των προτάσεων εκ μέρους των ως άνω αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής και των υπολοίπων μελών του Προεδρείου (του Γενικού Γραμματέα και του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του ΔΣ) της ΟΔΥΕ που διαμένουν στην Αττική, εξειδικεύω τις προτάσεις επί του ζητήματος αυτού, ως εξής: Προτείνω σήμερα να δημιουργηθεί ειδική στήλη στην ιστοσελίδα της ΟΔΥΕ, στην οποία θα συγκεντρωθούν και θα ταξινομηθούν όλα τα αρχεία του Ταμείου της ΟΔΥΕ που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με το αντικείμενο εργασιών της Επιτροπής, όπως παρακάτω:

 

Τίτλος στήλης: Αρχεία Επιτροπής Ελέγχου Ταμείου ΟΔΥΕ

της διαχειριστικής περιόδου από 22/5/2012 έως 31/10/2014

 (29 μηνών)

 

Τίτλοι επιμέρους θεμάτων, τα οποία θα ολοκληρωθούν κατά την πορεία των εργασιών της Επιτροπής:

·         Ταυτότητα επιτροπής και αρχείου

·         Καταστατικό και κανονισμός λειτουργίας ταμείου και νομοθετικές διατάξεις

·         Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή οργάνων της ΟΔΥΕ της ως άνω διαχειριστικής περιόδου κ.α.

·         Ονομαστική κατάσταση μελών Δ.Σ. και Ελεγκτικής επιτροπής ΟΔΥΕ της ως άνω διαχειριστικής περιόδου κ.α.

·          Αναλυτικά αποσπάσματα από τα πρακτικά συνεδρίασης της επιτροπής 

·         Απεικόνιση βιβλίου εσόδων - εξόδων και οικονομικοί απολογισμοί και εκθέσεις ελεγκτικής επιτροπής

·         Ανακοινώσεις Δ.Σ. ΟΔΥΕ

·         Ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις και επιστολές παρατάξεων, μελών Δ.Σ. και Ε.Ε. και άλλων φυσικών μελών

·         Πρακτικά συνεδρίασης Δ.Σ. και Ε.Ε. ΟΔΥΕ

·         Ημερομηνίες συνεδρίασης Δ.Σ. και Ε.Ε. ΟΔΥΕ, Προεδρείου και άλλων Επιτροπών ΟΔΥΕ

·         Ημερομηνίες συνεδρίων και περιφερειακών συνδιασκέψεων

·         Ημερομηνίες περιοδειών και επισκέψεων σε συλλόγους

·         Ημερομηνίες παραστάσεων σε φορείς

·         Αποφάσεις, λοιπά έγγραφα και video

·         Λοιπά έγγραφα

Με τη διευκρίνηση ότι οι επιμέρους αυτοί φάκελοι θα τροποποιούνται ή θα συμπληρώνονται κατά τις ανάγκες και τη δημοσίευση των αρχείων

  Η επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις που έχει καταθέσει ο Χρ. Καϋμενάκης από τις αρχές της λειτουργίας της Επιτροπής και εξειδίκευσε σήμερα, και μετά από διαλογική συζήτηση των παρόντων μελών της Επιτροπής Γ.Διαμάντη, Χρ.Καϋμενάκη, Χρ. Λυμπερόπουλου και Μ.Μισαηλίδου
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ και κάνει αποδεκτή την πρόταση, όπως κατατέθηκε και αναγράφεται παραπάνω:
 

Στο σημείο αυτό και περί ώρα 16:15 συνεχίστηκε η σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής με το επόμενο θέμα ημερήσιας διάταξης

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 16/11-.10.-2016

 

Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται:
 

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2016
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τα παρόντα μέλη της Επιτροπής (με θεσμική σειρά στην Επιτροπή):
1. Ο Πρόεδρος: Γ. Διαμάντης 
2. Ο Γραμματέας: Χρ. Καϋμενάκης,
3. Η Αντιπρόεδρος: Μ.Μισαηλίδου,

4. Το Τακτικό μέλος: Χρ. Λυμπερόπουλος