ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΥΕ, της διαχειριστικής περιόδου 04/07/2012 - 31/10/2014

 

Αρ.Πρωτ. 127β/23-09-2016 ...... Αριθμός απόφασης 02/23-09-2016

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΟΔΥΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ FACEBOOK)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 6ο χρονικά απόσπασμα πρακτικών που δημοσιεύτηκε καταρχάς στην Ομάδα Επικοινωνίας Δικαστικών Υπαλλήλων και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΟΔΥΕ.

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ απόφασης με αριθμό 02/23-09- 2016.
Από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής που έγινε στις 23/09/2016.
Χρονική διάρκεια ολόκληρης της 1ης συνεδρίασης: 11:00 έως 17:15.
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ απόφασης
### Πλήρης σύνθεση της Επιτροπής (ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ) καθώς και τα μέλη του Προεδρείου που δεν είναι μέλη της Επιτροπής τα οποία θα καλούνται και θα συμμετέχουν "ισότιμα" και "υποχρεωτικά" στις διαδικασίες της συνεδρίασης και την χρέωση δουλειάς - καταμερισμό εργασίας ###.

 

 

Στην Αθήνα και στο γραφείο της ΟΔΥΕ, κτ. 13, γραφείο 201 του Πρωτοδικείου Αθηνών, στην πρώην Σχολή Ευελπίδων, σήμερα Παρασκευή 23/09/2016 και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ για τον έλεγχο του Ταμείου της ΟΔΥΕ της διαχειριστικής περιόδου 04/07/2012 έως 31/10/2014, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του ΔΣ της ΟΔΥΕ Γ. Διαμάντη και της αντιπροέδρου Μ. Μισαηλίδου προς όλα τα μέλη του Δ.Σ., του Προεδρείου και της Επιτροπής που μένουν στην Αττική.
 

Η ημερομηνία της 1ης συνεδρίασης είχε οριστεί μετά από σύσκεψη του Προεδρείου στις 19/09/2016.
 

Στις 11:30, δηλαδή μετά την παρέλευση εύλογου χρόνου αναμονής από την ορισμένη ώρα 11:00, διαπιστώνεται ο αριθμός των παρόντων, με αλφαβητική σειρά, ως εξής:
 

Παρόντα μέλη του Δ.Σ., του Προεδρείου και της Επιτροπής (με αλφαβητική σειρά), στο θέμα αυτό της ημερήσιας διάταξης: 
Γ. Διαμάντης, Πρόεδρος ΔΣ ΟΔΥΕ και Τακτικό Μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής, εκ μέρους της παράταξης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, 
Χρ. Καϋμενάκης, Μέλος ΔΣ ΟΔΥΕ και Τακτικό Μέλος της Επιτροπής, εκ μέρους του συνδυασμού ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, 
Χρ. Λυμπερόπουλος, Οργανωτικός Γραμματέας ΔΣ ΟΔΥΕ και Τακτικό Μέλος της Επιτροπής, εκ μέρους της παράταξης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, 
Μ. Μισαηλίδου, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΟΔΥΕ και Τακτικό Μέλος της Επιτροπής, εκ μέρους της παράταξης ΔΑΚΕ, 
Α. Πάσχος, Αναπληρωτής Γεν.Γραμματέα ΔΣ ΟΔΥΕ, εκ μέρους της παράταξης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, 
Λ. Χανδρινός, Γεν.Γραμματέας ΔΣ ΟΔΥΕ, εκ μέρους της παράταξης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ.
 

Επίσης είχαν κληθεί, δεν προσήλθαν και καταχωρίζονται ως απόντες, οι (με αλφαβητική σειρά): 
Μ. Βεντούρης, μέλος ΔΣ ΟΔΥΕ και Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής, εκ μέρους της παράταξης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ,

Δ. Λιάτσος, Μέλος ΔΣ ΟΔΥΕ και Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής, εκ μέρους της παράταξης ΔΑΚΕ, 
Λ. Μπεζμέρτης, Ταμίας ΔΣ ΟΔΥΕ και Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής, εκ μέρους της παράταξης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, 
Γ. Παρασκευάς, Ταμίας ΔΣ ΣΔΥΑ και Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής, εκ μέρους της παράταξης ΑΣΚ.
 

Δεν κλήθηκαν και βέβαια δεν προσήλθαν (με αλφαβητική σειρά): 
Ι. Βαρελάς, Υπεύθυνος Τύπου & Δημ.Σχέσεων ΔΣ ΟΔΥΕ και Τακτικό Μέλος της Επιτροπής, εκ μέρους της παράταξης ΑΣΚ, 
Κ. Παρασκευόπουλος, Μέλος ΔΣ ΟΔΥΕ, εκ μέρους της παράταξης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ.
 

Δεν κλήθηκαν, επίσης, και βέβαια δεν προσήλθαν, τα υπόλοιπα έξι μέλη του ΔΣ της ΟΔΥΕ, τα οποία διαμένουν/εργάζονται εκτός Αττικής και (πλην Ιωάννη Βαρελά που είναι μέλος του Προεδρείου, και διαμένει/εργάζεται κι εκείνος εκτός Αττικής) δεν είναι μέλη ούτε του Προεδρείου ούτε της Επιτροπής.
Στη συζήτηση επί του θέματος αυτού προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Γιώργος Διαμάντης.
Υπεύθυνος για την τήρηση πρακτικών ορίστηκε ο Αναπληρωτής Γραμματέας του ΔΣ ΟΔΥΕ, Ανδρέας Πάσχος.
Αμέσως διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 5 τακτικών και 4 αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα 4 τακτικά μέλη και κανένα αναπληρωματικό μέλος, και επιπλέον βρέθηκαν παρόντα 2 ακόμα μέλη του Προεδρείου της ΟΔΥΕ (Λ.Χανδρινός και Α.Πάσχος), οι οποίοι δεν είναι μέλη της Επιτροπής.
 

Η Επιτροπή εισέρχεται σε συζήτηση με ανοιχτή ημερήσια διάταξη, σε συνέχεια της σύσκεψης του Προεδρείου της ΟΔΥΕ που έγινε στις 19/09/2016 και προηγούμενης προγραμματισμένης συνεδρίασης της Επιτροπής η οποία είχε ματαιωθεί.

 

Μετά από διαλογική συζήτηση ορίστηκε ως θέμα ημερήσιας διάταξης: "Πλήρης σύνθεση της Επιτροπής (ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ) καθώς και τα μέλη του Προεδρείου που δεν είναι μέλη της Επιτροπής τα οποία θα καλούνται και θα συμμετέχουν "ισότιμα" και "υποχρεωτικά" στις διαδικασίες της συνεδρίασης και την χρέωση δουλειάς - καταμερισμό εργασίας".

 

- Στο σημείο αυτό και περί ώρα 12:30 εδόθη από τον Πρόεδρο ο λόγος στον Χρήστο Καϋμενάκη ο οποίος είπε τα εξής:
Σύμφωνα με την από 21/07/2016 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, και στα πλαίσια της απόφασης αυτής, μέλη της Επιτροπής, όπως μέχρι σήμερα με το παρόν πρακτικό εξειδικεύεται και συμπληρώνεται, είναι:
1) Γιώργος Διαμάντης, ο οποίος είχε προταθεί εκ μέρους της παράταξης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, υπεύθυνος – πρόεδρος της Επιτροπής, με αναπληρωτή του τον Λαυρέντη Μπεζμέρτη, Ταμία του ΔΣ ΟΔΥΕ.
2) Χρήστος Λυμπερόπουλος, ο οποίος είχε προταθεί εκ μέρους της ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ, Οργανωτικός Γραμματέας του ΔΣ ΟΔΥΕ, με αναπληρωτή του τον Μιλτιάδη Βεντούρη, Μέλος του ΔΣ ΟΔΥΕ.
3) Μαριάνθη Μισαηλίδου, η οποία είχε προταθεί εκ μέρους της ΔΑΚΕ, Αντιπρόεδρος του ΔΣ ΟΔΥΕ, με αναπληρωτή της τον Δημήτριο Λιάτσο, Μέλος του ΔΣ ΟΔΥΕ.
4) Γιάννης Βαρελάς, ο οποίος είχε προταθεί εκ μέρους του ΑΣΚ, Υπεύθυνος Δημ.Σχέσεων του ΔΣ ΟΔΥΕ, με αναπληρωτή του τον Γιώργο Παρασκευά, Ταμία του ΔΣ ΣΔΥΑ.
5) Χρήστος Καϋμενάκης, εκ μέρους της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, Μέλος του ΔΣ ΟΔΥΕ (δεν υπάρχει αναπληρωτής του).

- Με τη διευκρίνιση ότι τα μέλη του Προεδρείου που δεν είναι μέλη της Επιτροπής (Λ. Χανδρινός και Α.Πάσχος) θα καλούνται και θα συμμετέχουν "ισότιμα" και "υποχρεωτικά" στις διαδικασίες της συνεδρίασης και την χρέωση δουλειάς - καταμερισμό εργασίας.

 

Προτείνω να εγκριθεί και να ολοκληρωθεί η απόφαση για την συγκρότηση της Επιτροπής και να επικυρωθεί στην ερχόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή,
αφού άκουσε τον πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις που κατατέθηκαν σήμερα, και μετά από διαλογική συζήτηση των παρόντων μελών της Επιτροπής και του προεδρείου της ΟΔΥΕ,
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ και εγκρίνει την πρόταση του Χρήστου Καϋμενάκη για την πλήρη σύνθεση της Επιτροπής (ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ) καθώς και τα μέλη του Προεδρείου που δεν είναι μέλη της Επιτροπής τα οποία θα καλούνται και θα συμμετέχουν "ισότιμα" και "υποχρεωτικά" στις διαδικασίες της συνεδρίασης και την χρέωση δουλειάς - καταμερισμό εργασίας, όπως αναγράφεται πιο πάνω, όπως ισχύει γενικά και για όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 2/23-.09.-2016

 

Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται:
 

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2016
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Ο Πρόεδρος και Υπεύθυνος: Γ. Διαμάντης
Τα παρόντα μέλη της Επιτροπής και του προεδρείου της ΟΔΥΕ (με αλφαβητική σειρά): 
2. Χρ. Καϋμενάκης,
3. Χρ. Λυμπερόπουλος, 
4. Μ.Μισαηλίδου, 
5. Α. Πάσχος, 
6. Λ. Χανδρινός