ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΥΕ, της διαχειριστικής περιόδου 04/07/2012 - 31/10/2014

 

Αρ.Πρωτ. 127α/23-09-2016 ...... Αριθμός απόφασης 1/23-09-2016

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΟΔΥΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ FACEBOOK)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 5ο χρονικά απόσπασμα πρακτικών που δημοσιεύτηκε καταρχάς στην Ομάδα Επικοινωνίας Δικαστικών Υπαλλήλων και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΟΔΥΕ.

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ απόφασης με αριθμό 01/23-09- 2016.
Από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής που έγινε στις 23/09/2016.
Χρονική διάρκεια συνεδρίασης: 11:00 έως 17:15.
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ απόφασης
### Διαδικαστικά ζητήματα για την τήρηση και δημοσίευση αναλυτικών αποσπασμάτων πρακτικών ###.

 

Στην Αθήνα και στο γραφείο της ΟΔΥΕ, κτ. 13, γραφείο 201 του Πρωτοδικείου Αθηνών, στην πρώην Σχολή Ευελπίδων, σήμερα Παρασκευή 23/09/2016 και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ για τον έλεγχο του Ταμείου της ΟΔΥΕ της διαχειριστικής περιόδου 04/07/2012 έως 31/10/2014, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του ΔΣ της ΟΔΥΕ Γ. Διαμάντη και της αντιπροέδρου Μ. Μισαηλίδου προς όλα τα μέλη του Δ.Σ., του Προεδρείου και της Επιτροπής που μένουν στην Αττική.
 

Η ημερομηνία της 1ης συνεδρίασης είχε οριστεί μετά από σύσκεψη του Προεδρείου στις 19/09/2016.
 

Στις 11:30, δηλαδή μετά την παρέλευση εύλογου χρόνου αναμονής από την ορισμένη ώρα 11:00, διαπιστώνεται ο αριθμός των παρόντων, με αλφαβητική σειρά, ως εξής:
 

Παρόντα μέλη του Δ.Σ., του Προεδρείου και της Επιτροπής (με αλφαβητική σειρά), στο θέμα αυτό της ημερήσιας διάταξης: 
Γ. Διαμάντης, Πρόεδρος ΔΣ ΟΔΥΕ και Τακτικό Μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής, εκ μέρους της παράταξης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, 
Χρ. Καϋμενάκης, Μέλος ΔΣ ΟΔΥΕ και Τακτικό Μέλος της Επιτροπής, εκ μέρους του συνδυασμού ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, 
Δ. Λιάτσος, Μέλος ΔΣ ΟΔΥΕ και Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής, εκ μέρους της παράταξης ΔΑΚΕ, 
Χρ. Λυμπερόπουλος, Οργανωτικός Γραμματέας ΔΣ ΟΔΥΕ και Τακτικό Μέλος της Επιτροπής, εκ μέρους της παράταξης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, 
Μ. Μισαηλίδου, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΟΔΥΕ και Τακτικό Μέλος της Επιτροπής, εκ μέρους της παράταξης ΔΑΚΕ, 
Α. Πάσχος, Αναπληρωτής Γεν.Γραμματέα ΔΣ ΟΔΥΕ, εκ μέρους της παράταξης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, 
Λ. Χανδρινός, Γεν.Γραμματέας ΔΣ ΟΔΥΕ, εκ μέρους της παράταξης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ.
 

Επίσης είχαν κληθεί, δεν προσήλθαν και καταχωρίζονται ως απόντες, οι (με αλφαβητική σειρά): 
Μ. Βεντούρης, μέλος ΔΣ ΟΔΥΕ και Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής, εκ μέρους της παράταξης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, 
Λ. Μπεζμέρτης, Ταμίας ΔΣ ΟΔΥΕ και Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής, εκ μέρους της παράταξης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, 
Γ. Παρασκευάς, Ταμίας ΔΣ ΣΔΥΑ και Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής, εκ μέρους της παράταξης ΑΣΚ.
Δεν κλήθηκαν και βέβαια δεν προσήλθαν (με αλφαβητική σειρά): 
Ι. Βαρελάς, Υπεύθυνος Τύπου & Δημ.Σχέσεων ΔΣ ΟΔΥΕ και Τακτικό Μέλος της Επιτροπής, εκ μέρους της παράταξης ΑΣΚ, 
Κ. Παρασκευόπουλος, Μέλος ΔΣ ΟΔΥΕ, εκ μέρους της παράταξης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ.
 

Δεν κλήθηκαν, επίσης, και βέβαια δεν προσήλθαν, τα υπόλοιπα έξι μέλη του ΔΣ της ΟΔΥΕ, τα οποία διαμένουν/εργάζονται εκτός Αττικής και (πλην Ιωάννη Βαρελά που είναι μέλος του Προεδρείου, και διαμένει/εργάζεται κι εκείνος εκτός Αττικής) δεν είναι μέλη ούτε του Προεδρείου ούτε της Επιτροπής. Στη συζήτηση επί του θέματος αυτού προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Γιώργος Διαμάντης.
Υπεύθυνος για την τήρηση πρακτικών ορίστηκε ο Αναπληρωτής Γραμματέας του ΔΣ ΟΔΥΕ, Ανδρέας Πάσχος. Αμέσως διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 5 τακτικών και 4 αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα 4 τακτικά μέλη και 1 αναπληρωματικό μέλος, και επιπλέον 2 ακόμα μέλη του Προεδρείου της ΟΔΥΕ (Λ.Χανδρινός και Α.Πάσχος), οι οποίοι δεν είναι μέλη της Επιτροπής. 

Η Επιτροπή εισέρχεται σε συζήτηση με ανοιχτή ημερήσια διάταξη, σε συνέχεια της σύσκεψης του Προεδρείου της ΟΔΥΕ που έγινε στις 19/09/2016 και προηγούμενης προγραμματισμένης συνεδρίασης της Επιτροπής η οποία είχε ματαιωθεί.

 

Μετά από διαλογική συζήτηση ορίστηκε ως θέμα ημερήσιας διάταξης: "Διαδικαστικά ζητήματα για την τήρηση και δημοσίευση αναλυτικών αποσπασμάτων πρακτικών". 

- Στο σημείο αυτό και περί ώρα 11:45 ο Χρήστος Καϋμενάκης ζήτησε τον λόγο και του εδόθη από τον Πρόεδρο της Επιτροπής για να καταθέσει και να αναπτύξει την παρακάτω δήλωση στην οποία περιλαμβάνονται και προτάσεις επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης.

 

Ακολουθεί η πρόταση – δήλωση του Χρήστου Καϋμενάκη:
 

Αθήνα, 23/09/2016
 

ΠΡΟΤΑΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ


- Του Χρήστου Καϋμενάκη, μέλους του Δ.Σ. (και όχι του Προεδρείου) της ΟΔΥΕ ΚΑΙ ΌΧΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΊΟΥ, εκπροσώπου του συνδυασμού ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ η οποία έχει εκλέξει μόνο ένα (1) μέλος στο 17μελές ΔΣ της ΟΔΥΕ. (Παρά)κλήθηκα από τον Πρόεδρο της ΟΔΥΕ να προσέλθω στη σημερινή σύσκεψη/συνεδρίαση της διαχειριστικής επιτροπής της ΟΔΥΕ για τον έλεγχο του Ταμείου από 4/7/2012, δηλαδή της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου της ΟΔΥΕ 2012 – 2014. Την ίδια στάση και «πίεση» εδώ και καιρό τηρούν και ασκούν απέναντί μου και άλλα μέλη του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ (Λ.Χανδρινός, Χρ.Λυμπερόπουλος, Μ.Βεντούρης, Μ.Μισαηλίδου και άλλοι συνδικαλιστές της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, του ΑΝΑΓΚΙ και της ΕΑΚ) με δημοσιεύσεις τους στο διαδίκτυο αλλά και προφορικά, απευθυνόμενοι σε μένα είτε έμμεσα είτε άμεσα.
Ενώ είναι γνωστό σε όλους, το έχω ανακοινώσει εγγράφως και ηλεκτρονικά αλλά το 'χω πει κατ’ επανάληψη και σε όλες τις συνεδριάσεις του ΔΣ της ΟΔΥΕ που έγιναν μετά τον Νοέμβριο του 2015, ότι προϋπόθεση γα να συμμετέχω σε οποιαδήποτε σύσκεψη ή συνεδρίαση οργάνου ή επιτροπής και (επειδή κατά καιρούς έχουν υπάρξει έντονες αμφισβητήσεις για αρκετά ζητήματα που συμβαίνουν, συζητούνται, προτείνονται και ψηφίζονται, πριν και μέσα στη συνεδρίαση του ΔΣ, του Προεδρείου και των Επιτροπών της ΟΔΥΕ) είναι η διαφάνεια και η δημοσιότητα σε όλα, με την τήρηση τυποποιημένων πρακτικών στα οποία θα καταγράφονται: 
 

1) Ο τρόπος με τον οποίο κλήθηκαν – ενημερώθηκαν, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης – σύσκεψης, και βέβαια τα θέματα και ο λόγος της πραγματοποίησης (π.χ. ποιος/ποιοι και γιατί ζήτησαν τη σύγκλησή της, αν υπήρχε ή όχι απόφαση προηγούμενη για τη σύγκληση, κ.ά.) 2) Οι παρόντες και απόντες καθώς και οι τυχόν παρευρισκόμενοι.
3) Οι θέσεις και οι προτάσεις που τυχόν θα καταθέσουν και θα αναπτύξουν οι μετέχοντες στη σύσκεψη/συνεδρίαση και κυρίως αυτές (οι προτάσεις και οι θέσεις τους) που έχουν σχέση με το θέμα, και επιμένουν να καταγραφούν στα πρακτικά.Θα καταχωρίζονται, επίσης, στα πρακτικά και οι προτάσεις που τυχόν και ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ έχουν στείλει άλλοι συνάδελφοι, μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης ή διατυπώνουν άλλοι παρευρισκόμενοι.
4) Οι προτάσεις που τίθενται σε διαβούλευση και ψηφοφορία εκείνη τη στιγμή, το ονοματεπώνυμο των προτεινόντων και το αποτέλεσμα της διαβούλευσης – ψηφοφορίας, καθώς και το ονοματεπώνυμο και η άποψη των τυχόν μειοψηφούντων. 5) Η χορήγηση φωτοαντίγραφου των πρόχειρων πρακτικών την ίδια μέρα και στιγμή στους παρόντες που θα το ζητήσουν, και η ανάγνωση τους την ίδια στιγμή. 6) Η υπογραφή των πρακτικών από όλους τους παρόντες (και με την υποσημείωση αν και ποιος αποχώρησε και ποια στιγμή…). 7) Η σύνταξη αναλυτικού τυποποιημένου αποσπάσματος από τα πρακτικά της συνεδρίασηςτην ίδια μέρα ή την επόμενη, με τα ως άνω κύρια στοιχεία και η ανάρτησή του στην ιστοσελίδα της ΟΔΥΕ,
8) Ακολούθως, η έκδοση ανακοίνωσης περιληπτικής με τις αποφάσεις και η δημοσίευση των εγκεκριμένων, καθαρογεγραμμένων και υπογεγραμμένων πρακτικών στην ιστοσελίδα της ΟΔΥΕ. Τις προτάσεις αυτές τις έχω καταθέσει πολλές φορές. Είχα και έχω την εντύπωση, για να μην πω την πίστη, ότι τα έχετε υιοθετήσει οι περισσότεροι και έχουν γίνει αποφάσεις του Δ.Σ. Όμως, δυστυχώς, δεν την εφαρμόζουν τα μέλη του Προεδρείου που έχουν την πρακτική και τυπική ευθύνη για την τήρηση, τη δημοσίευση και τη διεκπεραίωση όλων αυτών, εδώ και μήνες. 

Παραβιάζοντας και το καταστατικό και τις αποφάσεις του Δ.Σ. και του Συνεδρίου για ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ, αλλά και την υποχρέωση να ανεβάσουμε την αξιοπιστία και να αναβαθμίσουμε την αναγκαία (αλλά ανύπαρκτη τις περισσότερες φορές) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ των συναδέλφων σε όλη τη Χώρα. Ενημέρωση όχι ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΗ Ή ΜΈΣΩ ΑΤΌΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΆΞΕΩΝ, αλλά ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΔΥΕ ΚΑΙΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΕΠΡΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ. . 
Έχοντας υπόψη μου όλα αυτά, καθώς και τη ΣΥΝΕΧΉ ΚΙ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΗ διάχυση αποσπασματικών και αντικρουόμενων πληροφοριών και διαρροών από ορισμένους του Προεδρείου που ανήκουν στις τρεις μεγάλες παρατάξεις, αλλά και εκτός Προεδρείου, διαρροές με τις οποίες παραποιούν ή ενοχοποιούν τις απόψεις ΟΛΩΝ αλλά και τις δικές μου, προτείνω να τηρήσουμε πρακτικά στη σημερινή σύσκεψη αλλά και σε όσες ακολουθήσουν, σε όλες τις επιτροπές (ΚΑΙ ΣΤΙς ΣΥΝΕΔΡΙΆΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΣ, εννοείται) και ΝΑ ΓΊΝΕΙ- ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ η δημοσίευσή τους. Η ασυνέπεια και η αναξιοπιστία, λοιπόν, ορισμένων από το Προεδρείο, με αναγκάζουν να μην συμμετέχω στις συνεδριάσεις επιτροπών στις οποίες δεν θα τητούνται και δεν θα υλοποιούνται τα ανωτέρω. Δεν θα συμμετάσχω δε ούτε και στη σημερινή, εάν και εφόσον δεν τηρηθούν όλα τα ως άνω αποφασισθέντα και προβλεπόμενα από το καταστατικό καθήκοντα και υποχρεώσεις μελών.
Η ουσία εξυπηρετείται μόνο με τη ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, τη ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ και την ακριβή διατύπωση των προτάσεων, της ψήφου και της στάσης του καθενός. Έχω πικρή εμπειρία, αφού π.χ. δέχθηκα άδικη και συκοφαντική επίθεση από τους συνεργάτες μου της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, εξαιτίας της συνεπούς στάσης μου που είχα συνεχώς από το 2014 έως σήμερα στο ζήτημα αυτό. Όσες δε φορές ανέλαβα και ολοκλήρωσα μια εργασία, είτε την οικειοποιούνται ορισμένοι, είτε με στοχοποιούν για να αποκομίσουν συνδικαλιστικό όφελος μέσω της «μείωσης» της συνδικαλιστικής και γενικής προσωπικότητάς μου. Τα παραδείγματα είναι «άπειρα» και το χειρότερο, δεν υπάρχει ούτε ένας που να έχει το σθένος να αποκαταστήσει δημοσίως την αλήθεια. 

 

Χρήστος Καϋμενάκης, 23 Σεπτεμβρίου 2016.

 

Στο σημείο αυτό και ώρα 12 το μεσημέρι, αποχώρησε ο Δ. Λιάτσος.
 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους παρόντες για ερωτήσεις και τοποθετήσεις.

 

- Λάμπρος Χανδρινός: Εννοείς Χρήστο Καϋμενάκη να δημοσιεύονται τα αποτελέσματα επί του ελέγχου πριν ολοκληρωθεί ο έλεγχος μας επί όλων των αποδείξεων, ξεχωριστά δηλαδή ανά απόδειξη; Εμείς διαφωνούμε σε μια τέτοια ενδεχόμενη πρόταση.

 

- Μαριάνθη Μισαηλίδου: Συμφωνώ με τις προτάσεις και με τη διευκρίνιση ότι κάνω και εγώ την ίδια ερώτηση που έκανε ο Λάμπρος Χανδρινός.

 

-Χρήστος Λυμπερόπουλος: Κατέθεσε εγγράφως πρόταση εκ μέρους της Αγωνιστικής Συσπείρωσης την οποία υπογράφουν οι Χρήστος Λυμπερόπουλος και Λάμπρος Χανδρινός: «Να γίνεται λεπτομερής καταγραφή στα πρακτικά κάθε συνεδρίασης επί όλων των παρατηρήσεων που έχει καταγράψει ο πραγματογνώμονας. Και όσο διαρκεί η επιτροπή και ο έλεγχος, να μην δημοσιοποιούνται τα επιμέρους ευρήματα – παρατηρήσεις. Και όλα θα παραπέμπονται στο Δ.Σ. της ΟΔΥΕ που έχει την αρμοδιότητα. Σε ότι αφορά τις άλλες επιτροπές, για τον κώδικα κ.λπ., συμφωνούμε να γίνεται πλήρης καταγραφή στα πρακτικά και να δημοσιεύονται τυποποιημένα πρακτικά για να βοηθηθεί το έργο των επιτροπών. Επικροτούμε την οργάνωση του αρχείου του ταμείου από τη δεκαετία 1990 μέχρι σήμερα, η οποία ολοκληρώθηκε προσφάτως από Χρ.Καϋμενάκη, Γ.Διαμάντη και Μ. Μισαηλίδου, με επικεφαλής τυπικά, λειτουργικά και πρακτικά τον Χρ.Καϋμενάκη, όπως ξέρω και ειπώθηκε από τους ίδιους.»

 

- Ανδρέας Πάσχος: Συμφωνώ να καταγράφονται, να καταχωρίζονται και να δημοσιεύονται τα πάντα, αλλά στο ζήτημα των αποδείξεων αυτό να γίνει μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

 

- Γιώργος Διαμάντης: Καλύφθηκα από τον Ανδρέα Πάσχο ως άτομο και εκ μέρους της παράταξης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.

Στη συνέχεια, ο λόγος δόθηκε από τον προεδρεύοντα, ξανά στον Χρήστο Καϋμενάκη ο οποίος κατέθεσε εγγράφως την παρακάτω δήλωση ως συμπληρωματική στην πιο πάνω πρόταση – δήλωσή του:
 

Ακολουθεί η συμπληρωματική δήλωση του Χρήστου Καϋμενάκη:
 

«Μετά τις προτάσεις και διευκρινιστικές ερωτήσεις των παρόντων Χ. Λυμπερόπουλο, Μ. Μισαηλίδου, Γ. Διαμάντη και Α. Πάσχου διατυπώνω τα εξής: Ένα παράδειγμα ασυνέπειας, αναξιοπιστίας και αυταρχισμού, είναι η απόφαση του Προεδρείου της ΟΔΥΕ σε σύσκεψη που έγινε τον Μάρτιο του 2016, σύσκεψη στην οποία ήταν παρόντες και συμφώνησαν ΤΕΛΙΚΑ οι εκπρόσωποι της ΔΑΚΕ, της Αγωνιστικής Συσπείρωσης και της Συνεργασίας, για τα κριτήρια ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΔΥΕ στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για τη σύνταξη σχεδίου νέου Κώδικα. Και παρά την προσπάθειά μου και τις προτάσεις μου να συζητηθούν και να επικυρωθούν από το Δ.Σ. έστω και εκ των υστέρων οι αποφάσεις για τα κριτήρια, δεν έγινε ποτέ δυνατό, ούτε υπάρχει ένα έγγραφο για τις θέσεις και την ψήφο του κάθε μέλους του προεδρείου σε αυτό το ζήτημα. Ως αποτέλεσμα αυτής της απόφασης του προεδρείου ήταν ο αποκλεισμός μου από μέλος της Επιτροπής, ενώ και αυτοπροτάθηκα, και Α' ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ του ΔΣ της ΟΔΥΕ, ήμουν, και είμαι ακόμα τυπικά και ουσιαστικά. 

Δεύτερο παράδειγμα: Μετά τη συνεδρίαση της 13/09/2016, εκδόθηκε η αρχική ανακοίνωση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ η οποία έλεγε για «τροποποίηση άρθρων του κώδικα» αντί του ορθού «σύνταξη σχεδίου νέου κώδικα» από τη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, όπως είναι ο τίτλος κι ο σκοπός της σύμφωνα με το νόμο και την υπουργική απόφαση περί συγκρότησης της, τα οποία αποδέχτηκαν εκ των προτέρων και συμμετείχαν αλλά και εκ των υστέρων όλοι οι συμμετέχοντες. 
 

Τρίτο παράδειγμα, πρόσφατο κι αυτό: Δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί αναλυτικό απόσπασμα πρακτικών και αποφάσεων της προηγούμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. που έγινε 13/09/2016!!! Έχοντας υπόψη μου τον διάλογο που ακολούθησε την ώρα αυτή, διευκρινίζω και αποδέχομαι κι εγώ ότι το επιμέρους, ειδικό ή γενικό ελεγκτικό έργο επί της κάθε απόδειξης και εγγραφής στο Ταμείο, ναι μεν θα καταγράφεται αναλυτικά στα πρακτικά, αλλά δεν θα δημοσιοποιείται πριν αποφασίσει γι αυτό το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, ενώ όλα τα άλλα, θα καταγράφονται και θα δημοσιοποιούνται αναλυτικά, κατ’ άτομο.»

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή, αφού άκουσε τον πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις που κατατέθηκαν σήμερα, και μετά από διαλογική συζήτηση των παρόντων μελών της Επιτροπής και του προεδρείου της ΟΔΥΕ,

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ την έγκριση των προτάσεων του Χρήστου Καϋμενάκη όπως αναγράφονται πιο πάνω, και ειδικότερα:

 

α) Να καταχωρίζονται στα πρακτικά και να δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΟΔΥΕ σε αναλυτικό απόσπασμα οι θέσεις και οι προτάσεις που τυχόν θα καταθέσουν και θα αναπτύξουν οι μετέχοντες στη σύσκεψη/συνεδρίαση και κυρίως αυτές (οι προτάσεις και οι θέσεις τους) που έχουν σχέση με το θέμα, και επιμένουν να καταγραφούν στα πρακτικά.

β) Να καταχωρίζονται, επίσης, στα πρακτικά και οι προτάσεις που τυχόν διατυπώνουν παρευρισκόμενοι συνάδελφοι μη μέλη της επιτροπής, καθώς και προτάσεις που ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ έχουν στείλει άλλοι συνάδελφοι, μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης.
γ) Να χορηγείται φωτοαντίγραφο των πρόχειρων πρακτικών την ίδια μέρα και στιγμή στους παρόντες που θα το ζητήσουν, και να γίνεται ανάγνωσή τους την ίδια στιγμή. δ) Να υπογράφονται τα πρόχειρα πρακτικά από όλους τους παρόντες πριν αποχωρήσουν ή πριν λήξει η συνεδρίαση. ε) Να συντάσσονται αναλυτικά τυποποιημένα αποσπάσματα να μνημονεύονται όλα τα συστατικά στοιχεία των πρακτικών (τοποθετήσεις, προτάσεις, αποτελέσματα ψηφοφοριών, και όλα αυτά ονομαστικά, συμπεριλαμβανομένης και της γνώμης των μειοψηφούντων ονομαστικά). Και με την υποσημείωση αν και ποιος αποχώρησε και ποια στιγμή.

Με τη διευκρίνιση ότι το επιμέρους, ειδικό ή γενικό ελεγκτικό έργο επί της κάθε απόδειξης και εγγραφής στο Ταμείο, ναι μεν θα καταγράφεται αναλυτικά στα πρόχειρα και επίσημα γενικά πρακτικά, αλλά δεν θα δημοσιοποιείται πριν αποφασίσει γι αυτό το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, σε αντίθεση δηλαδή με όλα τα άλλα τα οποία, όπως αναγράφεται πιο πάνω, θα δημοσιοποιούνται αναλυτικά, κατ’ άτομο κ.λπ.
στ) Ακολούθως, να εκδίδεται περιληπτική ανακοίνωση με τις αποφάσεις και να δημοσιεύεται και αυτή στην ιστοσελίδα της ΟΔΥΕ.

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 1/23-.09.-2016

 

Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται:
 

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2016
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Ο Πρόεδρος και Υπεύθυνος: Γ. Διαμάντης
Τα παρόντα μέλη της Επιτροπής και του προεδρείου της ΟΔΥΕ (με αλφαβητική σειρά): 
2. Χρ. Καϋμενάκης,
3. Δ. Λιάτσος (μέχρι του σημείου που αποχώρησε), 
4. Χρ. Λυμπερόπουλος, 
5. Μ.Μισαηλίδου, 
6. Α. Πάσχος, 
7. Λ. Χανδρινός