ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΥΕ, της διαχειριστικής περιόδου 04/07/2012 - 31/10/2014

 

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2016

 

16ο απόσπασμα πρακτικών της Επιτροπής

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ. ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ 28 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ – ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 900 ΦΑΚΕΛΟΥΣ (ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ Α.Α. ΦΑΚΕΛΩΝ – ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.)

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Υπάρχουν επιπλέον και εντάλματα και φάκελοι αποδείξεων στα οποία υπάρχουν δαπάνες οι οποίες έχουν εγκριθεί με πάγια απόφαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ.

 

ΑΑ6/23-5-2012

60/21-6-2012

70/21-6-2012

81/23-5-2012

86/21-6-2012

112/1-8-2012

114/6-9-2012 (δε λήφθηκε απόφαση, έγινε μόνο αναφορά)

194/24-1-2013

197/24-1-2013

218/24-1-2013

312/4-4-2013

344/30-5-2013

352/30-5-2013 (ίσως)

374/30-5-2013

457/5-9-2013

459/9-10-2013

461/9-10-2013 (έγινε συζήτηση)

545/5-9-2013

598/22-1-2014

732/6-6-2014

733/6-6-2014

66/9-10-2014

72/10-7-2014

79/9-10-2014

80/9-10-2014

82/9-10-2014

106/15-9-2014

107/15-9-2014

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ