ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Πειραιά παραθέτει σειρά νόμων που επιβεβαιώνουν ιστορικά την διάκριση των Δικαστικών Υπαλλήλων από τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους προς ενημέρωση των συναδέλφων.

 

ΤΑ ΦΕΚ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

                              ΝΟΜΟΙ                    ΤΙΤΛΟΙ  ΝΟΜΩΝ                  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ν.850/1917  ΦΕΚ 189/5-9-1917 Περί συντάξεως δικαστικών υπαλλήλων Διαπιστώνουμε ότι στον όρο <δικαστικοί υπάλληλοι> περιλαμβάνονται και οι δικαστικοί λειτουργοί και οι εισαγγελείς
Ν.5981/1934  ΦΕΚ Α 6/9-1-1934 Περί αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων και του καταστατικού χάρτου αυτών Ο νόμος περιλαμβάνει τους πάντες (και τους δικαστές) και με το άρθρο 10 παραπέμπει σε διάταγμα για την βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη <προς αποκατάστασιν δικαιοσύνης εν τη δικαστική και διοικητική ιεραρχία> με διακριτή αναφορά.
Ν.6094/1934  ΦΕΚ Α 110/20-3-1934 Περί οργανώσεως της Γραματείας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) Στα άρθρα Δ και Ε περιγράφεται ειδικό βαθμολόγιο και μισθολόγιο,όλως διαφορετικό από αυτό της δημόσιας διοίκησης.     Στο άρθρο 43 καθιερώνεται το αμετάθετο.
Α.Ν.128/1936  ΦΕΚ Α 408/23-9-1936   Τροποποιεί άρθρα του Ν.6094/34 διατηρώντας το αμετάθετο,αφού με το άρθρο 9 η μετάθεση επιτρέπεται μόνον εξαιρετικώς σε δικαστική υπηρεσία εντός της ιδίας πόλεως και μόνον για τους κατώτερους βαθμούς της ιεραρχίας.
Α.Ν.1660/1951  ΦΕΚ Α 27/24-1-1951 Περί των αποδοχών,του αριθμού των υπαλλήλων της Γραμματείας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών και περί τροποποιήσεως του Κωδ.Ν.128/36 περί Οργανώσεως της Γραμματείας των Δικαστηρίων. Στο άρθρο 1 επαναλαμβάνεται η βαθμολογική και κατ΄ επέκταση η μισθολογική διάκριση από τους υπαλλήλους του δημοσίου.  Το ίδιο συμβαίνει και με το άρθρο 8.
Ν.1811/1951  ΦΕΚ Α 141/16-5-1951 Περί κώδικος καταστάσεως των Δημοσίων Διοικητικών Υπαλλήλων Στο άρθρο 1 χαρακτηρίζονται οι Δημόσιοι Υπάλληλοι ως <ΕΜΜΕΣΑ,ΕΜΜΙΣΘΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ>. Εξαιρεί το προσωπικό της Γραμματείας των Δικαστηρίων ακόμη και από τις ειδικές διατάξεις των άρθρων 173,174,175,προς το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 195 (Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις) δίνεται η δυνατότητα μερικής επέκτασης ή κατόπιν τροποποιήσεως και μόνον με ειδικό,εκδιδόμενο εφάπαξ,Β.Διάταγμα.
Ν.4290/1963  ΦΕΚ Α 49/26-4-1963 Περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών του Συμβουλίου Επικρατείας,του προσωπικού των Δικαστηρίων και άλλων τινών διατάξεων Στο άρθρο 7 επαναλαμβάνεται η ειδική και κατ΄ αντιστοιχία μισθολογική κατάταξη των Γραμματέων Δικαστηρίων.
Ν.4464/1965  ΦΕΚ Α 72/29-4-1965 Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του Υπαλληλικού Κώδικος Στο άρθρο 3 επαναλαμβάνεται η διάκριση
Ν.Δ.1025/1971  ΦΕΚ Α 228/12-11-1971 Περί Κώδικος καταστάσεως δικαστικών υπαλλήλων Επανέρχεται ο όρος <δικαστικοί υπάλληλοι> για τους υπαλλήλους της Γραμματείας των Δικαστηρίων αλλά το άρθρο 46 μισθολογικά μας παραπέμπει για πρώτη φορά στους δημοσίους υπαλλήλους.
Π.Δ.611/1977  ΦΕΚ Α 198/15-7-1977   Δεν μας αναφέρει πουθενά (ούτε στις εξαιρέσεις).Το ίδιο συμβαίνει με τους Στρατιωτικούς και τους Δικαστικούς Λειτουργούς.
Ν.754/1978  ΦΕΚ Α 17/15-2-1978 Περί ρυθμίσεως των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων Πολιτικών και Στρατιωτικών,των υπαλλήλων των Ν.Π.Δ.Δ.,ως και άλλων τινών διατάξεων Με την παρ.3 του άρθρου 2 τίθενται εν ισχύ ειδικό βαθμολόγιο και ειδικό μισθολόγιο.(Δεν μας θεωρεί τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους).    Διορθώνει εμπράκτως τον 1025/71.
Ν.965/1979  ΦΕΚ Α 210/6-9-1979 Περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών των Δικαστικών Υπαλλήλων Προβλέπει ειδική βαθμολογική μεταχείριση,αλλά και μισθολογική ( άρθρο 13 )
Ν.1586/1986  ΦΕΚ Α 37/1-4-1986 Βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων του Δημοσίου,Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. και άλλες διατάξεις Με το άρθρο 18 (τελικές διατάξεις) εντάσσει τους δικαστικούς υπαλλήλους στο βαθμολόγιο του Δημοσίου χωρίς να καταργεί ταυτόχρονα και το ενιαίο της Γραμματείας.
Ν.1868/1989  ΦΕΚ Α 230/10-10-1989 Τροποποίηση Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών Στην παρ.4 του άρθρου 13 για τον διορισμό παρέδρων υπάρχει ειδική ρύθμιση για τους υπαλλήλους της Γραμματείας.
Ν.3917/2011   Στο άρθρο 19 περιγράφεται ειδική διαδικασία και τίθενται περιορισμοί για την μετακίνηση υπαλλήλων άλλων καθεστώτων προς τα Δικαστήρια. Αυτή η διάταξη πιθανώς να αποδεικνύει την αδυναμία της εφαρμογής της αρχής της κινητικότητας στις Δικαστικές Υπηρεσίες.
Ν.2298/1995  ΦΕΚ Α 62/1995   Με την παρ.19 του άρθρου 16 επεκτάθηκε στους δικαστικούς υπαλλήλους η κατ΄αποκοπή αποζημίωση της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.1153/1981(ΦΕΚ Α 119/5-5-1981) που λάμβαναν οι Δικαστικοί Λειτουργοί <λόγω ειδικών συνθηκών ασκήσεως λειτουργήματος>.