Ε Ν Ι Α Ι Ο

ΑΝτιμνημονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνημα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»-«Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση»-Συνεργαζόμενοι Δικαστικοί Υπάλληλοι

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΦΜ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

στα πλαίσια ενημέρωσης επί θεμάτων που άπτονται της σωστής λειτουργίας των συνδικαλιστικών ενώσεων και εξαιτίας της άποψης που διαχέεται από την Διοίκηση στους πολίτες και τα ΜΜΕ περί δήθεν ατασθαλιών και έλλειψης τάξεως θέτουμε υπόψιν σας τις παρακάτω πληροφορίες προκειμένου να διευκολύνουμε το έργο των Πρωτοβαθμίων Συλλόγων αναφορικά με την λειτουργία της οικονομικής τους διαχείρισης.

 

Κάθε Ένωση προσώπων, Σύλλογος ή Σωματείο, είναι Νομικό Πρόσωπο Μη Κερδοσκοπικού Χαραχτήρα. Ως εκ τούτου είναι υποχρεωμένο μετά την σύσταση του να προβεί στις παρακάτω ενέργειες.

 

1.- ΛΗΨΗ ΑΦΜ (αριθμού φορολογικού μητρώου) 

 

Για την λήψη ΑΦΜ από την Δ.Ο.Υ υπαγωγής του προσκομίζονται σ΄αυτήν:

α.- Επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας του Προέδρου (Εάν έχει αλλάξει η ταυτότητά του και δεν έχει δηλωθεί η αλλαγή στην Δ.Ο.Υ θα χρειασθεί η συμπλήρωση του ειδικού εντύπου Μ1 (επισυναπτόμενο 1 υπόδειγμα) το οποίο διατίθεται από την ΔΟΥ ή τα λογιστικά γραφεία ή από την σελίδα του TAXISNET.)

β.- Φωτοαντίγραφο Πρακτικού Εκλογών (επικυρωμένο)

γ.- Πρακτικό Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

δ.- Σχετικά με το ακίνητο που θα έχει ως έδρα ο Σύλλογος απαιτείται μισθωτήριο συμβόλαιο είτε παραχωρητήριο από το πρόσωπο ή φορέα που του επιτρέπει να στεγάζεται είτε υπεύθυνη δήλωση του ιδιώτη που του το παραχωρεί με την προσκόμιση των τίτλων ιδιοκτησίας του ακινήτου.

ε.- Συμπληρωμένα τα ειδικά έντυπα Μ3 και Μ7 (επισυναπτόμενα 2 και 3 υποδείγματα) τα οποία διατίθενται επίσης από την ΔΟΥ ή τα λογιστικά γραφεία ή από την σελίδα του TAXISNET.) Το έντυπό Μ3 αφορά τον Σύλλογο και εμπεριέχει στοιχεία του Συλλόγου (Επωνυμία, Έδρα, πληροφορίες καταστατικού κλπ) και το Έντυπο Μ3 τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου του (δηλ. του Προέδρου) 

 

2.- Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος

 

Όλοι οι Σύλλογοι υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ασχέτως αν τα Έσοδα τους δεν φορολογούνται μιας και προέρχονται από συνδρομές, χορηγίες, δωρεές ή τόκους καταθέσεων. (Εκτός αν έχουν και εισοδήματα από είσπραξη μισθωμάτων κλπ). Βασικά στο έντυπο αυτής της δήλωσης συμπληρώνεται μόνο ο πίνακας Ζ (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ) και φυσικά τα στην πρόσθια όψη του εντύπου τα στοιχεία του Συλλόγου. (Επισυναπτόμενο 4 υπόδειγμα).

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που κάποιος Σύλλογος έχει συσταθεί προ ετών και δεν έχει ΑΦΜ (κατά συνέπεια δεν έχει υποβάλλει φορολογική δήλωση ποτέ) για να λάβει ΑΦΜ υποχρεούνται στην ίδια διαδικασία λήψης του και του ζητείται από την Δ.Ο.Υ. η υποβολή φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία δύο ή πέντε έτη (εξαρτάται από την πρακτική της Δ.Ο.Υ υποβολής). Σ΄αυτήν την περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο εκπρόθεσμης κατάθεσης ΔΦΕ που συνήθως είναι το ελάχιστο και συγκεκριμένα 40 Ευρώ την χρήση.

 

Η λήψη ΑΦΜ είναι απαραίτητη όχι μόνο για την υποβολή φορολογικής δήλωσης αλλά και την λήψη από το Σωματείο των κάθε λογής παραστατικών Εξόδων τα οποία πρέπει να αναγράφουν το ΑΦΜ του και να είναι τιμολόγια όχι αποδείξεις φορολογικής ταμειακής μηχανής και το σπουδαιότερο ο ΑΦΜ απαιτείται για ...

 

3.-  Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού του Συλλόγου

 

Κάθε τράπεζα για ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό σε Σύλλογο ή Σωματείο απαιτεί ....

α.- ΑΦΜ Συλλόγου

β.- Επικυρωμένα αντίγραφα ταυτότητας του Προέδρου και του Ταμία του Συλλόγου.

γ.- Φωτοαντίγραφο Πρακτικού Εκλογών (επικυρωμένο)

δ.- Πρακτικό Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου  

ε.- Καταστατικό του Συλλόγου.

 

Εκτιμούμε πως η παραπάνω πληροφόρηση θα φανεί χρήσιμη σε κάθε συνάδελφο. Σύντομα θα επανέλθουμε με χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν την οικονομική διαχείριση των Συλλόγων με την προσδοκία πως θα διευκολύνουμε το έργο των συναδέλφων.

 

Επισυναπτόμενα αρχεία/υποδείγματα:

Υπόδειγμα 1

Υπόδειγμα 2

Υπόδειγμα 3

Υπόδειγμα 4

 

 

Ε Ν Ι Α Ι Ο

ΑΝτιμνημονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνημα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.» - «Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση» - Συνεργαζόμενοι Δικαστικοί Υπάλληλοι