- . 13 201 T.K. 11362, : 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 210-8625522 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:infoodye.gr

 

, 25 2015

. . 28/2015

 

 

 

EKTAKTH ENHMEPH (A AKOOYHEI H POKHH IA YNEPIAH TOY ):
PO TA MEH TOY TH OYE
KOINOOIHH TA TN YON - MEN OYE KAI TOY IKATIKOY YAHOY - YIKA MEH TH OYE
 

YNAEOI,
 

(1) HMEPA, EMTH 25 IOYNIOY, PA 17:30, A PAMATOOIHEI YNANTHH TOY TH OYE ME TON YOYPO ETEPIKN KAI IOIKHTIKH ANAYKPOTHH, K. . KATPOYKAO.
IA OA TA EMATA TOY KAOY.
TO (O MEXPI TPA EXOYME EAPMOEI NEO POEPEIO - NEO ) A EKPOHEI ME IAAPATAIAKH YNEH KAI TO POEPEIO.
 

(2) THN EPXOMENH EBOMAA A YKHEI OYE.
TO OOIO A INEI THN IIA MEPA H THN EOMENH TH YNANTHH OY A EIIOYME NA PAMATOOIHEI ME THN OITIKH HEIA TOY YOYPEIOY IKAIOYNH, THN OOIA (O MEXPI TPA EXOYME EAPMOEI NEO POEPEIO KAI NEO ) A KHOYN NA YMMETAXOYN OA TA MEH TOY TH OYE
A AKOOYHEI EKAIPA POKHH KAI HMEPHIA IATAH AO TON POEPO TOY TH OYE. 

 

..