ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

ΑΘΗΝΑ, 24/08/2016

Αρ.Πρωτ. 115

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Προς τα μέλη της ΟΔΥΕ:

(α) Τους Συλλόγους της Χώρας, (δηλαδή) τα νομικά πρόσωπα μέλη της ΟΔΥΕ.

(β) Τους Δικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, (δηλαδή) τα φυσικά μέλη της ΟΔΥΕ.

 

ΘΕΜΑ: Aναγνώριση προϋπηρεσίας που έχει διανυθεί στον ιδιωτικό τομέα.

 

Όπως είναι ήδη γνωστό, με το Π.Δ.69/2016(ΦΕΚ127Α΄/13-7-2016), δίνεται η δυνατότητα στους δημοσίους υπαλλήλους να αναγνωρίσουν προϋπηρεσία έως και 7 ετών, που διανύθηκε στον ιδιωτικό τομέα, πριν από τον διορισμό τους στο δημόσιο.

 

Στο πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω Π.Δ. είναι ξεκάθαρο ότι δεν περιλαμβάνονται οι Δικαστικοί Υπάλληλοι, αφού υπάρχει ρητή αναφορά (άρθρο 1 του Π.Δ): «Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται: 

α) οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3528/2007 (Α' 26), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ως άνω Κώδικα,

β) οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις για τη βαθμολογική εξέλιξη του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν. 4369/2016 (Α' 33),
γ) οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3584/2007 (Α' 143), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ως άνω Κώδικα».

Επομένως, οι όποιες προθεσμίες ορίζονται με την σχετική εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ για τους Δικαστικούς Υπαλλήλους και άρα τα αιτήματα που διαβιβάζονται μέσω της Γραμματείας των Δικαστικών Υπηρεσιών προς το Υπουργείο(δυστυχώς και με την παραίνεση μελών του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ παρά το ότι αυτά τα μέλη γνωρίζουν ότι οι προθεσμίες δεν μας αφορούν), ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ.

 

Την Παρασκευή 19/8/2016, σε έκτακτη συνάντηση του Προέδρου της ΟΔΥΕ Γιώργου Διαμάντη με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Παρασκευόπουλο, παρουσία και των Νομικών Συμβούλων του Υπουργού, διατυπώθηκε εκ μέρους του Προέδρου της ΟΔΥΕ, το αίτημα για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής  του Π.Δ. 69/2016 και για τους Δικαστικούς Υπαλλήλους.

 

Το αίτημα αυτό έγινε δεκτό από τον Υπουργό και το αμέσως προσεχές διάστημα θα ακολουθήσει σχετική νομοθετική ρύθμιση, που θα λύνει οριστικά το θέμα.

 

Το Δ.Σ. Της ΟΔΥΕ