ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

ΑΘΗΝΑ, 13/10/2015

Αρ.Πρωτ. 48/2015

 

 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Μ.Τ.Π.Υ.

 

Προς τα μέλη της ΟΔΥΕ:

(α) Τους Συλλόγους της Χώρας, (δηλαδή) τα νομικά πρόσωπα μέλη της ΟΔΥΕ.

(β) Τους Δικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, (δηλαδή) τα φυσικά μέλη της ΟΔΥΕ.

 

Συνάδελφοι,

 

Όπως σας γνωστοποιήσαμε με τις αρ.πρωτ. 45/7-10-2015 και 47/12-10-2015 ανακοινώσεις του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015, εν ολίγοις, έγιναν ομόφωνα δεκτές η μελέτη, η τακτική, η στρατηγική και οι επιμέρους προτάσεις, έτσι όπως τις επεξεργαστήκαμε και τις δημοσιεύσαμε ως προεδρείο από τις 27 Σεπτεμβρίου 2015, και ειδικότερα αποφασίσαμε:

(α) Να προσφύγουμε στο ΔΣ του ΜΤΠΥ με αίτηση αναθεώρησης της απόφασής του.

(β) Να προσφύγουμε, επίσης, στο Συμβούλιο της Επικρατείας με αίτηση ακύρωσης της απόφασης του ΔΣ του ΜΤΠΥ και αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασής του.

 

Αναλυτικότερα δε, εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ και έγιναν δεκτές, όπως ακριβώς εισήχθησαν, η με αριθμό πρωτ. 40/30.09.2015 (πατήστε πάνω στον αριθμό πρωτ. για να την ανοίξετε) μελέτη, (στην οποία επισυνάφθηκε η από 2-5/10/2015 "νέα ολοκληρωμένη παρουσίαση" που επεξεργαστήκαμε εκ μέρους του προεδρείου), καθώς και η τακτική, η στρατηγική και οι επιμέρους προτάσεις έτσι όπως τις επεξεργάστηκε και τις δημοσίευσε το Προεδρείο της ΟΔΥΕ από τις 27/09/2015 και μετά.

 

Χθες, ημέρα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, επικυρώθηκε και οριστικοποιήθηκε η συνεργασία και η συμφωνία μας, ως προς όλες τις λεπτομέρειες της (δικονομικές και διαδικαστικές, ομόφωνα, αλλά και οικονομικές, με επιφύλαξη του εκπροσώπου της Αγωνιστικής Συσπείρωσης Λάμπρου Χανδρινού ως προς το ύψος του ποσού της δικηγορικής αμοιβής), με τη νομική μας σύμβουλο κ. Δέσποινα Μεταξά, σύμφωνα με τα παραπάνω.

 

Στο ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ του κειμένου με τίτλο ΝΕΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Μ.Τ.Π.Υ. με ημερομηνία 2-5/10/2015, η οποία επισυνάφθηκε στην εισήγηση-αρχική μελέτη με αριθμό πρωτ. 40/30.09.2015, και εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση της 7ης Οκτωβρίου, εξειδικεύσαμε τις προτάσεις για την ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ, όπως παρακάτω (παραθέτοντας αυτούσια αποσπάσματα από την ως άνω "νέα παρουσίαση"...)
 

1η ΠΡΟΤΑΣΗ: ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣτΕ.


Κατάθεση στο Συ΅βούλιο της Επικρατείας αίτησης ακυρώσεως κατά της απόφασης του ∆Σ του ΜΤΠΥ, την οποία θεωρού΅ε κανονιστική πράξη.
Η απόφαση του ∆Σ του ΜΤΠΥ δη΅οσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β'/1896/8.9.2015, άρα έχου΅ε προθεσ΅ία κατάθεσης της αίτησης ακύρωσης έως τις 9.11.2015.
Στους αιτούντες προτείνου΅ε να συ΅περιλα΅βάνονται:
(α) Το ∆Σ της Ο∆ΥΕ, ΅ε τον νό΅ι΅ο εκπρόσωπό του.
(β) Τα ∆Σ των πρωτοβαθ΅ίων Συλλόγων - ΅ελών της Ο∆ΥΕ
των δικαστικών υπαλλήλων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών που έχουν την έδρα τους στο οικείο εφετείο, ΅ε τον νό΅ι΅ο εκπρόσωπό τους το καθένα από αυτά, και ειδικότερα, των ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ:
01. ΑΘΗΝΑΣ, 
02. ΧΑΛΚΙΔΑΣ,
03. ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΣΥΡΟΥ ΚΑΙ ΝΑΞΟΥ),
04. ΛΕΣΒΟΥ,
05. ΚΟΖΑΝΗΣ,
06. ΡΟΔΟΥ,
07. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
08. ΡΟΔΟΠΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ),
09. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
10. ΚΕΡΚΥΡΑΣ,
11. ΧΑΝΙΩΝ,
12. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,
13. ΛΑΜΙΑΣ,
14. ΛΑΡΙΣΑΣ,
15. ΝΑΥΠΛΙΟΥ,
16. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ,
17. ΠΑΤΡΩΝ,
18. ΑΓΡΙΝΙΟΥ,
19. ΠΕΙΡΑΙΑ
(γ) Τα ∆Σ των πρωτοβαθμίων Συλλόγων ή Ενώσεων:
20. Της Πανελλήνιας Ενωσης Υπαλλήλων της Γρα΅΅ατείας των
∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων (ΠΕΥΓΔΔ),
21. Του Πανελλήνιου Συλλόγου ∆ικαστικών Υπαλλήλων
των Ε΅΅ίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτη΅ατολογικών Γραφείων,
22. Του Συλλόγου ∆ικαστικών Υπαλλήλων της Γρα΅΅ατείας του Συ΅βουλίου της Επικρατείας, και
23 Του Συλλόγου ∆ικαστικών Υπαλλήλων των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων Αθήνας (ΣΔΥΔΔΑ),
το καθένα ΅ε τον νό΅ι΅ο εκπρόσωπο του.
(δ) Από κάθε έναν από τους ως άνω Συλλόγους και Ένωση, ένα (1) δικαστικό υπάλληλο ∆η΅οσίου ∆ικαίου που ασφαλίστηκε πρώτη φορά από 1.1.1993, γράφηκε στο ΤΑΝ και στη συνέχεια διαγράφηκε..., και ένα (1) δικαστικό υπάλληλο Δημοσίου Δικαίου που προσλήφθηκε από 1.1.2011 και υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 70 ΑΤΟΜΩΝ!
Το κόστος της προσφυγής αυτής να βαρύνει το Τα΅είο της Ο∆ΥΕ...
 

ΠΡΟΣΟΧΗ.
Οπως αναφέρεται παρακάτω, στην "2η πρόταση", προτείνου΅ε, ΅αζί ΅ε την αίτηση ακύρωσης, να κατατεθεί και αίτηση ΅ε την οποία να ζητά΅ε την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης του ∆Σ του ΜΤΠΥ, έως την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ επί της αίτησης ακύρωσής ΅ας.
Το ΣτΕ, ΅ε την απόφασή του επί της αίτησης αναστολής εκτέλεσης..., ουσιαστικά θα κρίνει και το τυπικό ζήτη΅α περί του αν η απόφαση του ∆Σ του ΜΤΠΥ είναι και τη θεωρεί κανονιστική πράξη και άρα καλώς την προσβάλλου΅ε ΅ε αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ.
Στην περίπτωση δε που την προσβαλλό΅ενη απόφαση δεν τη θεωρεί κανονιστική πράξη, θα παραπέμψει την υπόθεση στο αρμόδιο δικαστήριο.

ΣΤΗΝ 1η ΠΡΟΤΑΣΗ: ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ...
Ταυτόχρονα ΅ε την κατάθεση αίτησης ακύρωσης που αναφέρεται άνω, κατάθεση στο ίδιο δικαστήριο, το Συ΅βούλιο της Επικρατείας, αίτησης αναστολής εκτέλεσης της απόφασης του ∆Σ του ΜΤΠΥ. Με τους ίδιους αιτούντες που αναφέρονται στην αίτηση ακύρωσης. Η κατάθεση της αίτησης αναστολής εκτέλεσης της απόφασης του ∆Σ του ΜΤΠΥ, και η κοινοποίησή της στην αρ΅όδια Γενική ∆/νση οικονο΅ικού του Υπουργείου της ∆ικαιοσύνης, συνεπάγονται, κατά το εθι΅ικό δίκαιο, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης του ∆Σ του ΜΤΠΥ από την πλευρά της άνω Γενικής ∆/νσης του Υπουργείου της ∆ικαιοσύνης, έως ότου εκδοθεί η απόφαση του Συ΅βουλίου της Επικρατείας επί της αίτησης αναστολής εκτέλεσης...
 

Ήδη έχου΅ε ζητήσει από την ως άνω Γενική ∆/νση του Υπουργείου της ∆ικαιοσύνης, να ΅ην εκτελέσει την απόφαση του ∆Σ του ΜΤΠΥ, να ΅ην δώσει εντολή κράτησης εισφοράς υπέρ ΜΤΠΥ, πριν εξετάσει τη νο΅ι΅ότητα της απόφασης του ∆Σ του ΜΤΠΥ, και πάντως να ΅ην προβεί σε ά΅εσες ενέργειες, ούτε να ΅ας αιφνιδιάσει ή να ενεργήσει ερή΅ην ΅ας. Ετσι και θα γίνουν, όπως τα ζητήσα΅ε από την ως άνω Γενική ∆/νση.
 

2η ΠΡΟΤΑΣΗ, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:
Πρώτα - πρώτα ή μάλλον ταυτόχρονα, κατάθεση στο ∆Σ του ΜΤΠΥ αίτησης ΅ε την οποία θα ζητά΅ε να αναθεωρήσει την απόφασή του ως αυθαίρετη, παράτυπη, παράνο΅η και άδικη αλλά και ως αναρ΅όδιο για τη λήψη αυτής της απόφασης. Ήδη έχου΅ε συναντηθεί ΅ε ΅έλος του ∆Σ του ΜΤΠΥ. Αιτούντες και σε αυτή την αίτηση αναθεώρησης να είναι οι ίδιοι 70 αιτούντες που αναφέρονται στην "1η πρόταση" - στην αίτηση ακύρωσης που θα καταθέσου΅ε στο ΣτΕ.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΕΠΕΙΓΟΝ

 

Στα πλαίσια των ως άνω αποφάσεων του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ παρακαλούμε και καλούμε τα Διοικητικά Συμβούλια των ως άνω λεγόμενων Εφετειακών και άλλων Συλλόγων και Ένωσης, να μας γνωστοποιήσουν αμέσως

(α) την πλήρη επωνυμία του οικείου Συλλόγου, τη διεύθυνσή του και την έδρα του, όπως αυτά αναφέρονται στο καταστατικό τους.

(β) το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του νομίμου εκπροσώπου του οικείου Συλλόγου, δηλαδή του Προέδρου, όπως τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από το καταστατικό και το πρακτικό εκλογής και συγκρότησης του ΔΣ, τη διεύθυνσή του (πόλη, οδός, αριθμός, δικαστήριο που υπηρετεί) και σταθερό και κινητό τηλέφωνά του.

(γ) το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ενός μέλους του οικείου Συλλόγου, που είχε εγγραφεί και διεγράφη από το Ταμείο Νομικών, τη διεύθυνσή του (πόλη, οδός, αριθμός, δικαστήριο που υπηρετεί), σταθερό και κινητό τηλέφωνά του, και τον κλάδο, το βαθμό και την κατηγορία στην οποία ανήκει.

(δ) το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ενός μέλους του οικείου Συλλόγου, που έχει προσληφθεί από 1-1-2011 και υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τη διεύθυνσή του (πόλη, οδός, αριθμός, δικαστήριο που υπηρετεί), σταθερό και κινητό τηλέφωνά του, και τον κλάδο, το βαθμό και την κατηγορία στην οποία ανήκει.

 

Συνάδελφοι των Δ.Σ. των ως άνω Συλλόγων,

παρακαλούμε όπως τα ως άνω στοιχεία μας τα κοινοποιήσετε εγγράφως με φαξ στο 2108826172, ή με email στο info@madlink.gr, σύντομα, δεδομένου ότι από χθες Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, η νομική μας σύμβουλος για το ζήτημα αυτό του ΜΤΠΥ, κ. Δέσποινα Μεταξά άρχισε να ετοιμάζει τον φάκελο για το ζήτημα αυτό και να επεξεργάζεται τις ως άνω αιτήσεις - δικόγραφα.

 

Τέλος, με την ευκαιρία της επικοινωνίας μας αυτής, σας ενημερώνουμε ότι:

Αύριο το μεσημέρι θα γίνει σύσκεψη - συνεδρίαση της διαπαραταξιακής οργανωτικής επιτροπής για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των συνεδρίων, η οποία αποτελείται από τους Γ. Διαμάντη (Συνεργασία), Λ.Χανδρινού (Αγωνιστική Συσπείρωση), Μ.Μισαηλίδου (ΔΑΚΕ), Γ.Βαρελά (ΑΣΚ) και Χρ.Καϋμενάκη (Αλληλεγγύη), με την παρουσία και τη συμμετοχή του Ταμία του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, Λ.Μπεζμέρτη και του Αναπληρωτή Γεν.Γραμματέα, Α.Πάσχου.

 

Η ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ

 

Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.

 

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας 

Γιώργος Διαμάντης

Ανδρέας Πάσχος