ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

 ΑΘΗΝΑ, 10/03/2017

Αρ.Πρωτ. 22

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Προς τα μέλη της ΟΔΥΕ:

(α) Τους Συλλόγους της Χώρας, (δηλαδή) τα νομικά πρόσωπα μέλη της ΟΔΥΕ,

(β) Τους Δικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, (δηλαδή) τα φυσικά μέλη της ΟΔΥΕ.

 

Δημοσιεύθηκε σήμερα 10-3-2017 στο ΣτΕ η απόφαση που αφορά την αίτηση της ΟΔΥΕ, Πρωτοβάθμιων Συλλόγων και φυσικών μελών,

κατά

της αποκεντρωμένης δημόσιας υπηρεσίας με την επωνυμία «Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων» (Μ.Τ.Π.Υ.), ως έχουσας αυτοτελή ικανότητα διαδίκου κατά το άρθρο 12 παρ. 5 Ν. 2443/1996, νόμιμα εκπροσωπούμενης, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λυκούργου αρ. 12.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ

της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων που λήφθηκε στην 24η Συνεδρίαση αυτού, με αριθμό 3.5/29-06-2015 «Εγγραφή των υπαλλήλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ)», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τ.Β΄ 1896/08- 09-2015.

 

Σύμφωνα με το διατακτικό της απόφασης, το Συμβούλιο της Επικρατείας δέχεται την αίτηση, ακυρώνει την απόφαση του ΜΤΠΥ και απορρίπτει την παρέμβαση του αρμόδιου Υπουργείου. Αναμένεται η καθαρογραφή της απόφασης.

 

Το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ