ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, 08/07/2016

Αριθμ.Πρωτ.: 106

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΕΓ/2016 (ΘΕΣΕΙΣ Δ.Ε.)

 

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν τα αποτελέσματα της Προκήρυξης 1ΕΓ/2016 του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 3/10-5-2016  και διορθ. ΦΕΚ 4/19-5-2016, Τεύχη Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/τ.Α’/27-2-2016),χιλίων σαράντα τριών (1043) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημόσιου Τομέα.

Οι πίνακες διοριστέων θα αποσταλούν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με τον αριθμό δελτίου ταυτότητας.

ΠΗΓΗ: ASEP.GR

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

…………………………………………

 

Στατιστικά στοιχεία για τις θέσεις των Δικαστικών Υπηρεσιών:  

 

1) Οι θέσεις ΔΕ για τα Δικαστήρια ήταν 50. Καλύπτονται με τους πίνακες διοριστέων οι 50. (πίνακας κατανομής - κλικ εδώ)

 

Γενικά Στατιστικά στοιχεία:

Για το σύνολο των θέσεων της προκήρυξης 1ΕΓ/2016:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

ΔΕ

1.436

92

1.344

1.043

 

Το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ