ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, 08/03/2017

Αρ.Πρωτ. 20

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Προς τα μέλη της ΟΔΥΕ:

(α) Τους Συλλόγους της Χώρας, (δηλαδή) τα νομικά πρόσωπα μέλη της ΟΔΥΕ,

(β) Τους Δικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, (δηλαδή) τα φυσικά μέλη της ΟΔΥΕ.

 

ΘΕΜΑ: Σχετικά με το ηλεκτρονικό παράβολο (e-παράβολο)

 

Στη συνάντηση μεταξύ της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης συμφωνήθηκαν τα παρακάτω:

 

Προώθηση νομοθετικής ρύθμισης με την έκδοση Υπουργικής Απόφασης από το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε με την έκδοση και πληρωμή του ηλεκτρονικού παράβολου για δικαστική χρήση αυτόματα να δεσμεύεται. Στην περίπτωση αυτή δεν θα απαιτείται η δέσμευση από τον γραμματέα του ηλεκτρονικού παράβολου αλλά μόνο η αποδέσμευσή του στην περίπτωση που δεν έγινε χρήση του παράβολου (πχ απόρριψη του αιτήματος αναβολής, ματαίωση της συζήτησης για την οποία πληρώθηκε το e-παράβολο – αγωγόσημο), ώστε να επιστραφούν τα χρήματα στον δικαιούχο.

 

Με την συγκεκριμένη ρύθμιση ελαχιστοποιούνται οι περιπτώσεις που θα χρειάζεται ο γραμματέας να ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη διαδικασία. Επισημαίνεται ότι ήδη οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών έχουν υποβάλει το συγκεκριμένο αίτημα και εκ μέρους του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα επιδιωχθεί η υπογραφή το συντομότερο δυνατό της συγκεκριμένης Υπουργικής Απόφασης.

 

Άμεσα και ανεξάρτητα από την παραπάνω Υπουργική Απόφαση και σε συνεννόηση με την Γενική Γραμματεία Εσόδων θα απαιτείται σε κάθε περίπτωση η συμπλήρωση πρόσθετων στοιχείων, όσον αφορά την συγκεκριμένη δικαστική υπόθεση για την οποία γίνεται χρήση και εκδίδεται το ηλεκτρονικό παράβολο.

 

Για παράδειγμα, όταν πρόκειται για αναβολή, να συμπληρώνεται στην επιλογή «πρόσθετα στοιχεία» απαραίτητα η ημερομηνία που έχει προσδιοριστεί η υπόθεση καθώς και ο χαρακτηρισμός και ο αριθμός του πινακίου. Αν πρόκειται για παράβολο άσκησης έφεσης, ο αριθμός της απόφασης που εφεσιβάλλεται και το δικαστήριο που την εξέδωσε.

 

Αν πρόκειται για δικαστικό ένσημο (αγωγόσημο) ο αριθμός της αγωγής και το είδος του δικαστηρίου που κατατέθηκε η αγωγή. Με τον τρόπο αυτό προσδιορίζεται απόλυτα, συγκεκριμένα και με σαφήνεια ο λόγος για τον οποίο εκδίδεται το ηλεκτρονικό παράβολο και αποκλείεται κάθε απόπειρα επαναχρησιμοποίησης του παράβολου.

 

Όμως για να γίνει ο υπάλληλος δεκτός στην λειτουργία του συστήματος απαιτείται η χρήση των προσωπικών κωδικών με τους οποίους υποβάλλεται η φορολογική δήλωση των φυσικών προσώπων.

 

Τα στοιχεία αυτά εφόσον δεν χορηγούνται από την Υπηρεσία είναι προσωπικά δεδομένα του χρήστη και υπάγονται στην προστασία του Ν.2472/97 σε συνδυασμό με την ευρωπαϊκή οδηγία 95/46/ΕΚ και δίδονται μόνον με συγκατάθεση του υποκείμενου των παραπάνω δεδομένων και αφού υπάρχει πλήρης ενημέρωση για την χρήση τους. Οποιαδήποτε ζητούμενη λίστα αρμοδίων υπαλλήλων για την εναρμόνιση στην παραπάνω λειτουργία θα πρέπει να τυγχάνει και της αποδοχής αυτών ως προς την χρήση των προσωπικών τους δεδομένων.

 

Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.

 

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας 

ΜΙΛΤΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ