ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

ΑΘΗΝΑ, 05/10/2015

Αρ.Πρωτ. 44/2015

 

Η ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

στην οποία περιλαμβάνονται και οι εισηγήσεις, η ενημέρωση και οι διευκρινίσεις κατά θέμα

 

Προς: Τα μέλη του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

 

Κοινοποίηση.: Στα μέλη της ΟΔΥΕ:

(α) Τους Συλλόγους της Χώρας, (δηλαδή) τα νομικά πρόσωπα μέλη της ΟΔΥΕ.

(β) Τους Δικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, (δηλαδή) τα φυσικά μέλη της ΟΔΥΕ.

 

Συνάδελφοι,

 

η αναβληθείσα με τη σύμφωνη γνώμη όλων των εκπροσώπων των συνδυασμών συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, η οποία είχε προγραμματιστεί για την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2015, θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015, ώρα 10:00πμ, στα γραφεία της ΟΔΥΕ.

 

Με θέματα:

 

1) Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος της υποχρεωτικής εγγραφής δικαστικών υπαλλήλων στο ΜΤΠΥ, που παράτυπα, παράνομα και άδικα αποφάσισε το Δ.Σ. του ΜΤΠΥ. Ήδη έχουμε επεξεργασθεί και δημοσιεύσαμε την με αριθμό πρωτ. 40/30-09-2015 ολοκληρωμένη μελέτη και προτάσεις για την επίλυση αυτού του σοβαρού προβλήματος, η οποία δημοσιεύτηκε και στην ομάδα επικοινωνίας δικαστικών υπαλλήλων στο Facebook από την Κυριακή 27/09/2015. (Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε τη μελέτη)

Σχετικές: οι με αριθμό πρωτ. 37/17-9-2015 και 38/23-9-2015

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

 

Υπάρχει δημοσιευμένη και θα κατατεθεί η ως άνω με αριθμό πρωτ. 40/30-09-2015 γραπτή εισήγηση στη συνεδρίαση του Δ.Σ., και θα αναπτυχθεί από εισηγητή που έχει οριστεί από το Προεδρείο της ΟΔΥΕ.

 

 

2) Σύγκληση εκτάκτου συνεδρίου ΟΔΥΕ. Επιβεβαίωση της απόφασης, καθορισμός θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ορισμός τόπου και χρόνου, διεξαγωγής του και άλλες σχετικές οργανωτικές και ουσιαστικές λεπτομέρειες και παράμετροι.

 

Παραθέτουμε τις με αριθμό 2 και 5 αποφάσεις από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ στις 9/9/2015 - βλέπε ανακοίνωση με αριθμό πρωτ. 36/17-09-2015:

 

2.Αναβάλλεται η σύγκληση του Έκτακτου Συνεδρίου για μετά τη συγκρότηση της νέας Κυβέρνησης. Η δε ημερομηνία θα καθορισθεί σε επόμενο Δ.Σ.. Με την καταγραφή της άποψης του αντιπροέδρου Χρ. Καϋμενάκη, ο οποίος τόνισε την ανάγκη σύγκλησης Συνεδρίου άμεσα, τον Οκτώβριο ή Νοέμβριο και πάντως πριν τον Δεκέμβριο, και σε κάθε περίπτωση έναν τουλάχιστον μήνα μετά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. που θα αποφασιστεί η σύγκλησή του.

5. Να συγκληθεί νέο Δ.Σ. στο διάστημα από 28/9 έως 2/10/2015.

 

Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής γραπτή εισήγηση για τις λεπτομέρειες του εκτάκτου συνεδρίου.

 

 

3) Επαναλειτουργία του ειδικού λογαριασμού του Ταμείου Αρωγής υπαλλήλων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, που συστάθηκε με το Ν.1816/1988, με έσοδα από τις αμοιβές των Γραμματέων διαιτησιών. Ήδη έχουμε επεξεργαστεί και δημοσιεύουμε το με αριθμό πρωτ. 43/05-10-2015 σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης, το οποίο θα καταθέσουμε ως εισήγηση στη συνεδρίαση του Δ.Σ. (Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την εισήγηση του Προεδρείου για το σχέδιο της ΚΥΑ)

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

 

Υπάρχει δημοσιευμένη και θα κατατεθεί η ως άνω με αριθμό πρωτ. 43/05-10-2015 γραπτή εισήγηση στη συνεδρίαση του Δ.Σ., και θα αναπτυχθεί από εισηγητή που έχει οριστεί από το Προεδρείο της ΟΔΥΕ.

 

 

4) Υπερχρεωμένα νοικοκυριά - Ειρηνοδικεία - Προσλήψεις στα Ειρηνοδικεία και σε όλα τα δικαστήρια της χώρας.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

 

Ήδη έχουμε δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα μας τις υπ. αριθ. 41/30-09-2015 και 42/01-10-2015, οι οποίες και ισχύουν.

 

Στη συνεδρίαση δε του Δ.Σ. είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε αναλυτική ενημέρωση και επί του σχεδίου αιτήματος για την έκδοση εγκριτικής απόφασης της επιτροπής του άρθρου 2 της παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006 για το διορισμό 190 δικαστικών υπαλλήλων κλάδων ΠΕ Γραμματέων, ΤΕ Γραμματέων,  ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Πληροφορικής και ΥΕ Επιμελητών, σύμφωνα με την πρόσφατη μνημονιακή διάταξη για την εκδίκαση των υποθέσεων των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, σε συνέχεια και προηγούμενων εγγράφων του Υπουργείου της Δικαιοσύνης το με αριθμό 82572/27-11-2014 με το οποίο είχε ζητηθεί η έκδοση Π.Υ.Σ. για το διορισμό 500 δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων και 100 δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου Επιμελητών δικαστηρίων και το με αριθμό 21570/19-03-2015 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με το οποίο ζητήθηκε στο πλαίσιο προγραμματισμού προσλήψεων για το 2015 η πλήρωση των ιδίων ως άνω 600 θέσεων, καθώς και η πλήρωση των 100 θέσεων Πληροφορικής για τις οποίες είχε εκδοθεί η με αριθμό ΔΙΠ/Φ.ΕΓΚΡ 9/95/9918/6-6-2014 Π.Υ.Σ. και είχε ζητηθεί με το με αριθμό 66712/27-8-2014 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης από το ΑΣΕΠ η έκδοση της σχετικής προκήρυξης, αλλά με το με αριθμό 1579/13-2-2015 έγγραφο του ΑΣΕΠ είχε ανασταλεί η εν λόγω προκήρυξη.

 

Και τέλος, σε συνέχεια της με αριθμό 51923/26-6-2015 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με το οποίο είχε ζητηθεί έκδοση Π.Υ.Σ. για διορισμό 200 δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων.

 

Ελπίζουμε ότι όλος αυτός ο "χαρτοπόλεμος" κάποτε θα συμμαζευτεί, και θα καταλήξει σε κάποιο συγκεκριμένο αίτημα για τον προγραμματισμό προσλήψεων που είναι αναγκαίες για τα δικαστήρια.

 

Δεδομένου ότι η πλήρωση θέσεων δικαστικών υπαλλήλων μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο αφού προηγουμένως θα έχουν εξασφαλιστεί οι σχετικές πιστώσεις από το Γ.Λ.Κ.

 

ΤΕΛΟΣ, ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΥΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.

 

Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής άλλη γραπτή εισήγηση.

 

 

5) Ηχογράφηση (Μαγνητοφώνηση) και αποηχογράφηση (Απομαγνητοφώνηση) πρακτικών συνεδριάσεων δικαστηρίων.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

 

Η τρέχουσα σύμβαση ηχογράφησης και αποηχογράφησης πρακτικών συνεδριάσεων πολιτικών δικαστηρίων, λήγει τον ερχόμενο Νοέμβριο 2015. Αφορούσε δε και αφορά μέχρι τώρα τα πολιτικά Πρωτοδικεία όλης της χώρας καθώς και τα κεντρικά Ειρηνοδικεία Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης και ειδικότερα τα πολυμελή Πρωτοδικεία, τις τακτικές διαδικασίες αρμοδιότητας μονομελών Πρωτοδικείων Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης και Ειρηνοδικείων Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης.

 

Ήδη είναι σε εξέλιξη το νέο έργο Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) για την ηχογράφηση και αποηχογράφηση όλων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, Πρωτοδικείων, Εφετείων και Ειρηνοδικείων της χώρας. Του οποίου η σύμβαση ίσως υπογραφεί εντός του Οκτωβρίου ή Νοεμβρίου 2015 και για να υλοποιηθεί - στηθεί χρειάζονται 8 μήνες από τον Νοέμβριο του 2015 που λήγει η τρέχουσα σύμβαση.

 

Το κενό χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει από τη λήξη της τρέχουσας σύμβασης έως την μετά από 8μήνο εκκίνηση του νέου έργου Σ.Δ.Ι.Τ., θα καλυφθεί με απευθείας ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση με εταιρείες που μπορούν να αναλάβουν προσωρινά αυτό το έργο, υπό την αίρεση ότι θα εγκριθεί από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

 

Σε αυτό το προσωρινό χρονικό διάστημα θα ηχογραφούνται και θα αποηχογραφούνται μόνο οι συνεδριάσεις των πολιτικών δικαστηρίων οι οποίες ηχογραφούνταν και αποηχογραφούνταν μέχρι σήμερα.

 

Δηλαδή, το νέο πενταετές έργο Σ.Δ.Ι.Τ. θα αρχίσει να εφαρμόζεται και θα επεκταθεί σε όλα τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια της χώρας, ουσιαστικά από την έναρξη του νέου δικαστικού έτους τον Σεπτέμβριο του 2016.

 

Δεν υπάρχει άλλη γραπτή ενημέρωση - εισήγηση.

 

 

6) Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.) στα Δικαστήρια του Νομού Αττικής, Θεσσαλονίκης και Ευβοίας, πιλοτικά.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

 

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων, δηλαδή η μηχανογράφηση όλων των διαδικασιών, κανονικά και σύμφωνα με το ΕΣΠΑ θα πρέπει να ολοκληρωθεί, να έχει παραδοθεί και να πληρωθεί έως το Δεκέμβριο 2015 και να αρχίσει να εφαρμόζεται αμέσως.

 

Επειδή, όμως, υπάρχει πιθανότητα να μην ολοκληρωθεί και να μην παραδοθεί 100%, για οποιοδήποτε λόγο, το υπόλοιπο του προγράμματος θα ζητηθεί να μεταφερθεί με πρόγραμμα γέφυρα στο νέο ΕΣΠΑ.

 

Βεβαίως, όπως έχουμε ενημερωθεί από τους αρμόδιους, το μεγαλύτερο μέρος του είναι έτοιμο για να παραδοθεί και θα πρέπει να παραδοθεί και να αρχίσει άμεσα η εφαρμογή του.

 

Δεν υπάρχει άλλη γραπτή ενημέρωση - εισήγηση.

 

 

7) Άλλα προγράμματα απλούστευσης διαδικασιών και εξυπηρέτησης των διαδίκων και των πολιτών.

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

 

Τα προγράμματα αυτά αφορούν π.χ. την τηλεδιάσκεψη και την εξέταση μαρτύρων και θα ενταχθούν στο νέο ΕΣΠΑ.

 

Ήδη από το Σεπτέμβριο του 2013 και με χρηματοδότηση 26.000€ από Ευρωπαϊκά κονδύλια τρέχει το πρόγραμμα ροής τεσσάρων διαδικασιών των Ειρηνοδικείων της χώρας (διαθηκών, εκουσίας, αποποιήσεων κληρονομιάς και προσημειώσεων). Το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζεται από το τμήμα Μεθόδων Μηχανογράφησης και Πληροφορικής του Πρωτοδικείου Αθηνών και συντηρείται από την εταιρεία που το κατασκεύασε. Είναι ένα διαδικτυακό πρόγραμμα (online ιντερνετική εφαρμογή) που αφορά τις ως άνω τέσσερις διαδικασίες. Η βάση δεδομένων του φιλοξενείται στο Πρωτοδικείο Αθηνών στο οποίο στέλνουν και λαμβάνουν δεδομένα, εφόσον ενταχθούν (όλα) τα Ειρηνοδικεία της χώρας. Μέχρι σήμερα, από τα 155 έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα 87 Ειρηνοδικεία, και πάντως τα μεγαλύτερα της χώρας. Απομένουν κυρίως τα μονοπρόσωπα και τα "μικρά" Ειρηνοδικεία.

 

Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής γραπτή εισήγηση.

 

 

8) Φορέας και προγράμματα επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

 

Είμαστε σε διαρκή συζήτηση με την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την έκδοση Π.Δ. για τον φορέα και το περιεχόμενο των προγραμμάτων διαρκούς επιμόρφωσης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Ο φορέας επιμόρφωσης είναι δεδομένος (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης - ΙΝΕΠ - ΠΙΝΕΠ), οπότε θα πρέπει να επεξεργαστούμε πρόταση, σύντομα, για τα προγράμματα επιμόρφωσης και τις άλλες λεπτομέρειες, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων.

 

Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής γραπτή εισήγηση.

 

 

9) Ανακατανομή οργανικών θέσεων.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

 

Για το ζήτημα αυτό υπάρχουν ειλημμένες αποφάσεις του Δ.Σ. για την ανακατανομή των οργανικών θέσεων και τη συγκρότηση προς τούτο επιτροπής - ομάδας εργασίας, άμμισθης.

 

 

10) Προγράμματα απασχόλησης στα Δικαστήρια ασκουμένων δικηγόρων (μέσω ΕΣΠΑ), και κοινωφελούς εργασίας (μέσω ΟΑΕΔ).

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

 

Ήδη έχει ζητηθεί αλλά καθυστερεί η ένταξη και στο νέο ΕΣΠΑ προγράμματος απασχόλησης ασκουμένων δικηγόρων και στα δικαστήρια.

 

Ως προς ζήτημα δε των θέσεων απασχόλησης από την κοινωφελή εργασία μέσω ΟΑΕΔ (ΕΣΠΑ μέσω ΟΑΕΔ) αναμένεται συνάντησή μας με τον πρόεδρο του ΟΑΕΔ.

 

 

11) Ενημέρωση και ενέργειες για το ζήτημα των "176€" και τις αγωγές στα Διοικητικά δικαστήρια για το μισθολόγιο.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

 

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για υπόθεση των 176€ που αφορά υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που εργάζονταν και εργάζονται στο Δημόσιο ανάλογα με την έκβαση της απόφασης και το χρόνο δημοσίευσης και καθαρογραφής της απόφασης θα υπάρξει ειδική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας μας.

 

Στην περίπτωση, όμως, που η απόφαση είναι θετική για τους συναδέλφους μας ΙΔΑΧ εργαζομένους που εργάζονται στο Δημόσιο, τότε δίνεται η δυνατότητα να προσφύγουμε στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (Α.Ε.Δ.) για εκ νέου συζήτηση της δικής μας υπόθεσης. Εάν όμως η απόφαση είναι αρνητική για τους συναδέλφους μας ΙΔΑΧ που εργάζονται στο Δημόσιο, τότε θα αναζητήσουμε άλλες λύσεις. Σε αυτήν την τελευταία τυχόν αρνητική εξέλιξη, και αν και εφόσον η αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην οποία έχουν κοινοποιηθεί, για τις δικές της ενέργειες, οι αρνητικές αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ (αν και εφόσον η αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Δικαιοσύνης) προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες, εκτός από τις συνδικαλιστικές και πολιτικές λύσεις που θα επιδιώξουμε, θα προβούμε και σε επιπλέον δικαστικές ενέργειες για την προστασία των συναδέλφων από την απειλή της επιστροφής των καταβληθέντων σε αυτούς ποσών.

 

Πάντως, όλες οι αρνητικές αποφάσεις της Ολομελείας του ΣτΕ έχουν μόνο συσσωρευτεί στα γραφεία της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, χωρίς να έχει γίνει μέχρι σήμερα καμία μα καμία ενέργεια από το Υπουργείο της Δικαιοσύνης, ούτε εσωτερικά ούτε προς τους συναδέλφους ούτε προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά και από σχετική παρέμβαση του Προεδρείου της ΟΔΥΕ εδώ και δέκα μήνες.

 

Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής γραπτή εισήγηση.

 

Σημείωση: Για το ζήτημα των αγωγών για το μισθολόγιο στα Διοικητικά δικαστήρια θα γίνει προφορική ενημέρωση στην ως άνω συνεδρίαση.

 

 

12) Προώθηση του κανονικού βαθμολογίου δικαστικών υπαλλήλων του κώδικα μας για και πριν την εκλογή μελών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια και την επιλογή Προϊσταμένων.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

 

Για το ζήτημα αυτό υπάρχουν ειλημμένες αποφάσεις Συνεδρίου και του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ.

 

 

13) Γενική ενημέρωση και αποφάσεις για ζητήματα βαθμολογίου - μισθολογίου και αξιολόγησης.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

 

Για το ζήτημα αυτό υπάρχουν ειλημμένες αποφάσεις Συνεδρίου και του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ. Θα γίνει επιπλέον ενημέρωση από το Προεδρείο.

 

 

14) Συνταξιοδότηση από το Ταμείο Νομικών ταυτόχρονα με το Δημόσιο.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

 

Για το ζήτημα αυτό υπάρχουν ειλημμένες αποφάσεις και επίκειται συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό.

 

 

15) Ζητήματα για τους υποψηφίους δικαστικούς αντιπροσώπους στις Εθνικές εκλογές και τον διορισμό τους.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

 

Θα αναπτυχθούν προφορικά οι προτάσεις και οι εισηγήσεις κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Αναμένεται συνάντηση και με τον αρμόδιο Υπουργό.

 

 

16) Διορισμός δικαστικών υπαλλήλων ως δικαστικών αντιπροσώπων στις αρχαιρεσίες σωματείων.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

 

Για το ζήτημα αυτό υπάρχουν ειλημμένες αποφάσεις και επίκειται συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό.

 

 

17) Ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάταξης / μεταφοράς και των υπολοίπων 52 συναδέλφων μας από την προαιρετική κινητικότητα που είχε δρομολογηθεί από την προηγούμενη Κυβέρνηση, από το 2013, με τον πίνακα/ανακοίνωση 11Κ/2014 του ΑΣΕΠ...

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ:

 

Εκτιμούμε ότι πρέπει και μάλιστα άμεσα να μεταταγούν/μεταφερθούν και οι υπόλοιποι 52 συνάδελφοι από την εθελοντική κινητικότητα του Πίνακα/Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ με αριθμό 11Κ από το έτος 2014.

 

Όπως μας ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας, θα γίνει περαιτέρω διερεύνηση για την ολοκλήρωση της μετάταξης/μεταφοράς και των υπολοίπων 52 συναδέλφων από την κινητικότητα. Ήδη πήρε αριθμό το ΦΕΚ με την απόφαση του Υπουργού της Δικαιοσύνης για τη μετάταξη και μεταφορά των πρώτων 64 συναδέλφων από την κινητικότητα (ΦΕΚ τ.Β'/2114/30-9-2015) (Πατήστε πάνω στο ΦΕΚ για να το διαβάσετε)

 

Διαβάστε και τη σχετική ανακοίνωση με αριθμό πρωτ. 39/24-09-2015.

 

Είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε ότι ήδη έχει αποσταλεί σχετικό ερώτημα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με το οποίο ζητούνται περαιτέρω οδηγίες και προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων μετάταξης και μεταφοράς στα δικαστήρια των συναδέλφων μας από την κινητικότητα και τον πίνακα/ανακοίνωση 11Κ/2014 του ΑΣΕΠ, οι οποίοι είτε δεν έχουν απολυτήριο γυμνασίου (δεδομένου ότι γεννήθηκαν πριν το 1968 και απέκτησαν τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης δημοτικού πριν το 1981 - έτος κατά το οποίο έγινε υποχρεωτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το γυμνάσιο), καθώς και άλλων συναδέλφων που δεν έχουν εγκριθεί οι πίνακες μεταφοράς/μετάταξης αυτών για διάφορους λόγους.

 

Τέλος, θεωρούμε ότι π.χ. το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ναυπλίου μπορεί να συνεδριάσει με τη συμμετοχή στη συνεδρίαση του και του μέλους αυτού που είχε εκλεγεί ενώ δεν ήταν προϊστάμενος διεύθυνσης άρα δεν είχε κώλυμα εκλογιμότητας πριν την υποψηφιότητά του και την εκλογή του. Θεωρούμε ότι το κώλυμα αυτό αφορά στην υποψηφιότητα και το δικαίωμα του εκλέγεσθε και όχι στην ιδιότητα του μέλους του Υ.Σ. την οποία, κατά τη γνώμη μας, και διατηρεί ανεξαρτήτως του αν εν τω μεταξύ, επιλεγεί ως προϊστάμενος διεύθυνσης και αποκτήσει εκ των υστέρων αυτήν την ιδιότητα του προϊσταμένου, η οποία (κατά την υπουργική απόφαση που καθορίζει τις λεπτομέρειες για την εκλογή εκπροσώπων μας στα Υ.Σ.), είναι κώλυμα εκλογιμότητος στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και για τη συγκεκριμένη διαδικασία της υποψηφιότητας και της εκλογής. Άρα, ο Πρόεδρος του οικείου Υ.Σ. και όλων των συμβουλίων που αντιμετωπίζουν παρόμοιες περιπτώσεις, οφείλουν να καλούν για να συμμετέχουν στη συνεδρίαση των Υ.Σ. τα αντίστοιχα μέλη τους.

 

Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής γραπτή εισήγηση.

 

 

18) Τακτοποίηση και ολοκλήρωση οικονομικών και άλλων εκκρεμοτήτων που έχουν 7 μέλη του προηγούμενου Δ.Σ. και του προηγούμενου Προεδρείου της ΟΔΥΕ, με το Ταμείο της ΟΔΥΕ και με τα πρακτικά του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, για την θητεία 2012-2014 και ειδικότερα για την περίοδο 4/7/2014 έως 30/10/2014. Επικαιροποίηση του κανονισμού λειτουργίας του Ταμείου της ΟΔΥΕ.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

 

Θα παρουσιαστεί και θα αναπτυχθεί σχετική προφορική και γραπτή εισήγηση και προτάσεις από τον ταμία της ΟΔΥΕ.

 

 

19) Συμπλήρωση του Προεδρείου της ΟΔΥΕ και άλλα ζητήματα που έχουν σχέση με τη συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ.

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

 

Θα γίνει συζήτηση και τοποθέτηση από τα μέλη του Δ.Σ. και τους εκπροσώπους των συνδυασμών. Θα γίνει επίσης συζήτηση για τα συστήματα επικοινωνίας και ενημέρωσης της ΟΔΥΕ με τα μέλη της (Σύλλογοι και φυσικά μέλη), π.χ. θα χρειαστεί να εξειδικεύσουμε με ποιο τρόπο και ποιοι είναι αρμόδιοι για να δώσουν την εντολή δημοσίευσης κειμένων στην ιστοσελίδα της ΟΔΥΕ (δηλαδή, στην κεντρική στήλη, στις στήλες Συλλόγων και φυσικών μελών κ.λπ.)

 

 

20) Προγραμματισμός συναντήσεων και επαφών με τους αρμόδιους πολιτικούς, υπηρεσιακούς και λοιπούς παράγοντες· και ιδιαίτερα με τους αρμόδιους Υπουργούς αλλά και με τους αρχηγούς και εκπροσώπους των κομμάτων.

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ που έχουν ήδη προγραμματιστεί:

 

1. Συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Τάσο Πετρόπουλο, η οποία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, ώρα 14:00μμ, για τα θέματα του Μετοχικού Ταμείου, του Ταμείου Νομικών και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλεγγύης που τηρείται στο Ε.Τ.Ε.Α. για την ενίσχυση δικαστικών υπαλλήλων σε περιπτώσεις υγείας, ο οποίος έχει έσοδα από την αμοιβή των Γραμματέων διαιτησιών

2. Έχει ζητηθεί και αναμένεται η ημερομηνία συνάντησης με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Υπουργό και Γενικό Γραμματέα), για όλα τα κλαδικά θέματα (κανονικό βαθμολόγιο του Κώδικα μας και στη συνέχεια εκλογή μελών υπηρεσιακών συμβουλίων, επιλογές προϊσταμένων, λοιπά θεσμικά ζητήματα (π.χ. εξαίρεση από την αξιολόγηση και την κινητικότητα που τυχόν ισχύσουν για τους Δημοσίους υπαλλήλους κ.α.), μισθολογικά, προσλήψεις και συνθήκες εργασίας.

3. Έχει ζητηθεί και αναμένεται η ημερομηνία συνάντησης με τον Υ.Δ.Μ.Η.Δ., κ. Χριστόφορο Βερναδάκη και το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, κ. Δημήτρη Τσουκαλα, για θέματα θεσμικά (εξαίρεση από την αξιολόγηση κ.α.), προσλήψεων, μονιμοποίησης των ΙΔΑΧ κ.α.

4. Θα ζητηθεί συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας, κ. Γιώργο Κατρούγκαλο για τα ζητήματα που θα συζητηθούν με τον αναπληρωτή Υπουργό κ. Τάσο Πετρόπουλο καθώς επίσης, και για το ζήτημα του διορισμού των δικαστικών αντιπροσώπων στις αρχαιρεσίες σωματείων.

5. Θα ζητηθεί συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών για το ζήτημα της επέκτασης του δικαιώματος διορισμού ως δικαστικών αντιπροσώπων και άλλων δικαστικών υπαλλήλων πέραν αυτών που έχουν τουλάχιστον το Δ' βαθμό.

6. Προγραμματισμός συναντήσεων με τους αρχηγούς των κομμάτων για τα κύρια ζητήματα του κλάδου μας.

 

 

21) Ανασυγκρότηση ανενεργών Πρωτοβαθμίων Συλλόγων.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

 

Δεν έχουμε πλήρη καταγραφή των δεδομένων. Σύντομα όμως αυτό θα γίνει και θα εισηγηθούμε πρόγραμμα επισκέψεων στους οικείους Συλλόγους, μετά από απόφαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ.

 

 

22) Συζήτηση για την επιστολή-καταγγελία του Δ.Σ. του ΣΔΥΑ προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης για θέματα διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους φορείς της Δικαιοσύνης, και εκ των υστέρων, μετά από επισήμανσή μας, κοινοποιήθηκε και στην Ο.Δ.Υ.Ε.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

 

Θα αναγνωσθεί η επιστολή-καταγγελία του Σ.Δ.Υ.Α και θα ακολουθήσουν συζήτηση και προτάσεις.

 

 

23) Πρόγραμμα δραστηριοτήτων και δράσης: Θα γίνει ελεύθερη συζήτηση στο Δ.Σ. για το πρόγραμμα δράσης, δηλαδή ιεράρχηση στόχων, αιτημάτων και κινητοποιήσεων εντός του νέου δικαστικού έτους, λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι θα συγκληθεί και έκτακτο συνέδριο.

 

24) Η ημερήσια διάταξη είναι ανοιχτή και μπορεί το κάθε μέλος να προτείνει την συμπλήρωσή της ή τον περιορισμό της. Σε κάθε περίπτωση η σειρά των θεμάτων και ο αριθμός των θεμάτων που θα συζητηθούν θα αποτελέσει αντικείμενο σύσκεψης του Προεδρείου της ΟΔΥΕ με εκπροσώπους των συνδυασμών η οποία θα γίνει την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου από 09:00 έως 10:00πμ.

 

Διευκρινίζουμε ότι η ενημέρωση για τα ζητήματα του κλάδου θα γίνεται για το κάθε επιμέρους ζήτημα και θέμα ξεχωριστά.

 

Το Προεδρείο της ΟΔΥΕ