ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

ΑΘΗΝΑ, 05/10/2015

Αρ.Πρωτ. 43/2015

 

Η ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Προς: Tα μέλη του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ:

 

Κοινοποίηση στα μέλη της ΟΔΥΕ:

 

(α) Τους Συλλόγους της Χώρας, (δηλαδή) τα νομικά πρόσωπα μέλη της ΟΔΥΕ.

(β) Τους Δικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, (δηλαδή) τα φυσικά μέλη της ΟΔΥΕ.

 

Εισήγηση του Προεδρείου του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ,

(την οποία επεξεργαστήκαμε από κοινού με τον συνάδελφο μας δικαστικό υπάλληλο Γεώργιο Πάζιο, απασχολούμενο στο Ε.Τ.Ε.Α.),

στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου 2015

 

Σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης για την επαναλειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού του Ταμείου Αρωγής υπαλλήλων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως ισχύει σήμερα, που συστάθηκε με το άρθρο 6, παρ. 1 του Ν.1816/1988 (ΦΕΚ 251/15.11.1988 τ. Α’), με έσοδα από τις αμοιβές των Γραμματέων Διαιτησιών.

 

Το σχέδιο της απόφασης αυτής, όπως θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, θα υποβληθεί για τα περαιτέρω στους αρμόδιους Υπουργούς.

 

Διευκρινίζουμε ότι ο λογαριασμός αυτός, από το 2010, δηλαδή προ εξαετίας περίπου, είχε παγώσει ως προς τις παροχές στους δικαιούχους, ενώ είχε "κουρευτεί", λόγω PSI, αρκετά σημαντικό ποσό του.

 

Το Προεδρείο της ΟΔΥΕ

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

Κ Ο Ι Ν Η  Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η  Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

(Βλέπε σχετικές διατάξεις στο τέλος της υπουργικής απόφασης)

 

Α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν.1816/1988 (ΦΕΚ 251/15.11.1988 τ. Α’), «Τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για τη διαιτησία και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις 1) της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν.2145/93 (ΦΕΚ 88/28.5.93 τ. Α’) και 2) της παρ. 6α του άρθρου 17 του Ν.2331/95 (ΦΕΚ 173/24.8.1995 τ. Α’),

Β) Τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 2 του Ν.2145/28.5.93 (ΦΕΚ 88/28.5.93 τ. Α’),

Γ) Τις διατάξεις των άρθρων 14 και επομ. του Ν.2676/1999 (ΦΕΚ 1/5.1.1999 τ. Α’),

Δ) Τον Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/01.03.2012 τεύχος Α’), σε συνδυασμό με το άρθρο 12 της Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ άρθρο 256/31.12.2012 τ. Α’),

Ε) Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) αποφασίζουμε:

 

Τις διαδικασίες και προϋποθέσεις για τη χορήγηση των παροχών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 περ. α’ και β’ του Ν.1816/1988, όπως η περίπτωση β’ αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 παρ. 1 του Ν.2145/1993 ως ακολούθως:

 

1) Τα κεφάλαια του Ειδικού Λογαριασμού που συστάθηκε στο Ταμείο Αρωγής υπαλλήλων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως ισχύει σήμερα, με το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν.1816/1988 (ΦΕΚ 251/15.11.1988 τ.Α’), και τα οποία διατίθενται για την παροχή έκτακτης χρηματικής ενίσχυσης σε δικαστικούς υπαλλήλους ή στις οικογένειές τους, σε περίπτωση θανάτου ή για την αντιμετώπιση δαπανών ασθένειας ή ατυχήματος αυτών ή των προστατευόμενων μελών της οικογένειας τους, εφόσον οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από το Δημόσιο ή από οποιονδήποτε φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης, αφορούν τους δικαστικούς υπαλλήλους των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας και των εισαγγελιών τους, και τα μέλη των οικογενειών τους (συζύγους και τέκνα ή άλλα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας τους), τα οποία περιλαμβάνονται και δηλώνονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1, σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία.

2) Οι παροχές που προβλέπονται από τις πιο πάνω διατάξεις ενεργούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) μετά από αίτηση των δικαιούχων ή μελών της οικογενείας τους προς την Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΔΥΕ), η οποία κατατίθεται και κοινοποιείται και στο Δ.Σ. του οικείου Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων του οποίου είναι μέλος ο δικαιούχος, και μετά από εισήγηση της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΔΥΕ) στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.). Η αίτηση του δικαιούχου αποστέλλεται στην ΟΔΥΕ από τον οικείο Σύλλογο με διαβιβαστικό του και με εισήγηση – πρότασή του. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει Δ.Σ. του οικείου Συλλόγου όλες οι διαδικασίες διενεργούνται από τον Προϊστάμενο δικαστικό υπάλληλο (Διεύθυνσης ή Τμήματος) της Γραμματείας της δικαστικής υπηρεσίας που υπηρετεί ο δικαιούχος.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου αποφασίζει εντός δύο (2) μηνών από την κατάθεση της εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΔΥΕ).

4) Οι δικαιούχοι με την αίτησή τους, που καταθέτουν και υποβάλλουν σύμφωνα με τα ανωτέρω στην Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΔΥΕ), συνυποβάλλουν και τα εξής δικαιολογητικά:

 

Α’ Για την περίπτωση θανάτου:

 

α. Ληξιαρχική πράξη θανάτου,

β. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι δε θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από το Δημόσιο ή άλλο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης.

γ. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών ή κληρονομητήριο.

δ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

 

Β’ Για την περίπτωση ατυχήματος:

 

α. Απόσπασμα από το βιβλίο συμβάντων της οικείας αστυνομικής αρχής για τις συνθήκες του ατυχήματος.

β. Πιστοποιητικό νοσοκομείου ή κλινικής για τυχόν νοσηλεία και τη διάρκεια της.

γ. Αποδείξεις των δαπανών νοσηλείας καθώς και φαρμακευτικής και φυσιοθεραπευτικής αγωγής.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, ότι δεν θεμελιώνεται δικαίωμα κάλυψης των δαπανών από το Δημόσιο ή άλλο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης ή ότι η κάλυψη είναι μερική.

ε. Αντίγραφο του Ε1 της φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου και εκκαθαριστικό της φορολογίας εισοδήματος.

στ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του δικαιούχου.

ζ. Προκειμένου για προστατευόμενο μέλος οικογένειας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό σπουδών, πιστοποιητικό υγείας και τα ως άνω με στοιχεία ε. και στ. φορολογικά έντυπα.

 

Γ’ Για την περίπτωση ασθένειας:

 

Τα δικαιολογητικά της προηγούμενης περίπτωσης Β’ εκτός του δικαιολογητικού υπό στοιχ. α.

 

5) Σε ειδικές συνθήκες, ιδίως επί αιφνιδίου θανάτου, ατυχήματος ή βαρείας ασθενείας του δικαιούχου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου μπορεί να αποφασίζει και αυταπάγγελτα και χωρίς δικαιολογητικά, μετά από εισήγηση – πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΔΥΕ), ύστερα από αίτηση μελών της οικογενείας του δικαιούχου ή του Δ.Σ. του οικείου Συλλόγου σύμφωνα και με τη διαδικασία της ως άνω παραγράφου 2.

6) Η μη τήρηση των ως άνω διαδικασιών και η μη προσκόμιση των απαραιτήτων δικαιολογητικών συνεπάγεται την ακυρότητα και την απόρριψη του αιτήματος σε όλα τα στάδια των διαδικασιών και από όλους τους φορείς.

7) Για τη χρηματοδότηση ίδρυσης και λειτουργίας εντευκτηρίων, κατασκηνώσεων και παιδικών σταθμών των δικαιούχων (άρθρο 35 παρ. 1β του Ν.2145/1993), το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου αποφασίζει μετά από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση – πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΔΥΕ). Η εισήγηση πρέπει να αιτιολογεί ειδικότερα την ανάγκη ίδρυσης του εντευκτηρίου και το ύψος της ετήσιας δαπάνης.

8) Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΔΥΕ) συνοδεύεται από τα νόμιμα παραστατικά έγγραφα και μελέτες (προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, κ.λπ.). Διευκρινίζεται ότι από τον παρόντα ειδικό λογαριασμό θα καλύπτεται μέρος των πιο πάνω δαπανών και ειδικότερα θα καλύπτονται δαπάνες λειτουργίας του, το ύψος των οποίων θα προϋπολογίζεται κάθε χρόνο, ανάλογα με τα έσοδα που θα προκύπτουν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.).

9) Η καταβολή των χρηματικών ενισχύσεων, δαπανών και χρηματοδοτήσεων ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), γίνεται από την οικονομική διεύθυνση του Ταμείου στα πλαίσια διαχείρισης του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 6 του Ν.1816/1988. Προκειμένου για χρηματοδότηση λειτουργίας παιδικών σταθμών και κατασκηνώσεων, η επιταγή εκδίδεται σε διαταγή δικαιούχου ή δικαιούχων μελών της νομίμως συσταθείσης επιτροπής λειτουργίας τους.

10) Ο έλεγχος της είσπραξης των εσόδων και των παροχών προς τους δικαιούχους του ως άνω ειδικού λογαριασμού καθώς και κάθε άλλης λεπτομέρειας και διαδικασίας που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, διενεργείται και είναι στην αρμοδιότητα των δικαστικών υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στο Ε.Τ.Ε.Α..

11) Σε κάθε περίπτωση, την εισήγηση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ στο Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α. τόσο επί των αιτήσεων των δικαιούχων όσο και για την ίδρυση και λειτουργία εντευκτηρίων, κατασκηνώσεων και παιδικών σταθμών, καλείται να αναπτύξει ενώπιον του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α. εκπρόσωπος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ ο οποίος ορίζεται σε κάθε περίπτωση χωριστά με την ίδια απόφαση - εισήγησή του.

12) Αντίγραφα των αποφάσεων του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α. κοινοποιούνται υποχρεωτικά στο Δ.Σ. της ΟΔΥΕ.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ακολουθούν οι σχετικές διατάξεις:

 

α.) Απόσπασμα από το ΦΕΚ της διάταξης του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν.1816/1988 (ΦΕΚ 251/15.11.1988 τ. Α’)

β.) Απόσπασμα από το ΦΕΚ των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 35 του Ν.2145/93 (ΦΕΚ 88/28.5.93 τ. Α’), και

γ.) Απόσπασμα από το ΦΕΚ της διάταξης της παρ. 6α του άρθρου 17 του Ν.2331/95 (ΦΕΚ 173/24.8.1995 τ. Α’)