ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, 6/07/2016

Αριθμ.Πρωτ.: 105

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΕΓ/2016 (ΘΕΣΕΙΣ Π.Ε. & Τ.Ε.)

 

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν τα αποτελέσματα της Προκήρυξης 1ΕΓ/2016 του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 3/10-5-2016  και διορθ. ΦΕΚ 4/19-5-2016, Τεύχη Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/τ.Α’/27-2-2016),επτακοσίων είκοσι (720) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και τριακοσίων εξήντα οκτώ (368) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημόσιου Τομέα.

 

Οι πίνακες διοριστέων θα αποσταλούν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με τον αριθμό δελτίου ταυτότητας.

 

Τα αποτελέσματα της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) της ίδιας Προκήρυξης θα εκδοθούν μετά την ολοκλήρωση της σχετικής ελεγκτικής διαδικασίας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

ΠΗΓΗ: ASEP.GR

 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

…………………………………………

 

Στατιστικά στοιχεία για τις θέσεις των Δικαστικών Υπηρεσιών:  

1) Οι θέσεις ΠΕ για τα Δικαστήρια ήταν 300. Καλύπτονται με τους πίνακες διοριστέων οι 205. (πίνακας κατανομής - κλικ εδώ)

 

2) Οι θέσεις ΤΕ για τα Δικαστήρια ήταν 50. Καλύπτονται με τους πίνακες διοριστέων και οι 50. (πίνακας κατανομής - κλικ εδώ)

 

Δηλαδή σύνολο 205+50= 255 νέοι συνάδελφοι, πιθανότατα διορίζονται άμεσα.

 

3) Εκκρεμεί η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την κατηγορία ΔΕ που θα γίνει τις προσεχείς ημέρες. Εδώ οι προς κάλυψη θέσεις για τα Δικαστήρια είναι 49. Λόγω του ότι εδώ έχουν γίνει περισσότερες αιτήσεις από τις προς κάλυψη θέσεις, αναμένεται λογικά να καλυφθούν και οι 49. Άρα φτάνουμε στον αριθμό 304, για τους συνολικά διοριζόμενους από αυτήν την προκήρυξη.

 

Γενικά Στατιστικά στοιχεία:

Για το σύνολο των θέσεων της προκήρυξης 1ΕΓ/2016:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

ΠΕ

480

38

442

434

ΤΕ

333

63

270

243

 

Το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ