ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

  ΑΘΗΝΑ, 30/08/2019

Αρ.Πρωτ. 59

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  -  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

ΠΡΟΣ: Τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους (μέλη της Ο.Δ.Υ.Ε.) και τα φυσικά μέλη (Δικαστικούς Υπαλλήλους)

 

ΘΕΜΑ: Πληρωμή εκλογικών συνεργείων

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

 

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους Δικαστικούς Υπαλλήλους σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας πληρωμής των εκλογικών συνεργείων:

 

Α) Για τα Εκλογικά Συνεργεία των διπλών Εκλογών της 26/5/2019 και 2/6/2019:

Συνεχίζεται η διαδικασία πληρωμής. Αναμένεται η μεταφορά ποσού 2.500.000 από Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ποσό που ήδη έχει εγκριθεί, προκειμένου να εξοφληθεί το σύνολο των Δικαστικών Υπαλλήλων που απασχολήθηκαν στα συνεργεία.

 

Β) Για τα Εκλογικά Συνεργεία των Βουλευτικών Εκλογών της 7/7/2019:

Από τα μέσα Σεπτεμβρίου 2019 θα αρχίσει η διαδικασία πληρωμής, αφού ήδη υπάρχει διαθέσιμη μεταφορά ποσού. Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι και για το β΄ εκλογικό απαιτείται(προκειμένου να πληρωθεί το σύνολο των Δικαστικών Υπαλλήλων που απασχολήθηκε) η μεταφορά συμπληρωματικής πίστωσης 1.000.000, ποσό που επίσης έχει εγκριθεί.

 

Επισημαίνουμε ότι, παρά την αρχική άτυπη συμφωνία Ο.Δ.Υ.Ε. και Υπουργείου Δικαιοσύνης, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής του α΄ εκλογικού, προκειμένου να αρχίσει η αντίστοιχη διαδικασία για το β΄εκλογικό, κρίθηκε σκόπιμο αυτή η συμφωνία να μην ισχύσει για να μην υπάρχει περαιτέρω καθυστέρηση στην πληρωμή, δεδομένου ότι ήδη υπάρχει διαθέσιμο ποσό για το β΄ εκλογικό.

 

Επίσης, τονίζουμε για ακόμα μία φορά ότι στην πληρωμή τόσο του α΄ εκλογικού, όσο και του β΄ εκλογικού τηρήθηκε η σειρά χρονικής προτεραιότητας υποβολής των δικαιολογητικών, όπως μας διαβεβαίωσε η αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τηρουμένων πάντως γι' αυτό των κριτηρίων της ορθότητας σύνταξης των Καταστάσεων και της προσκόμισης των απαιτούμενων για την έκδοση των ενταλμάτων δικαιολογητικών, από τις κατά τόπο Δικαστικές Υπηρεσίες.

 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι με την αλλαγή του τρόπου πληρωμής του εκλογικού επιδόματος (πληρωμή από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του Υπουργείου, αντί των Υ.Δ.Ε.), είναι η πρώτη φορά που καταβάλλεται άμεσα το εκλογικό επίδομα (στους 2 μήνες το α΄εκλογικό για την πλειονότητα των Δικαστικών Υπαλλήλων) και είναι σημαντική σ΄αυτό η συμβολή των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

 

Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

 

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Διαμάντης Μαριάνθη Μισαηλίδου