ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464

210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, FAX: 210 - 8826172

 

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2018

Αρ.Πρωτ. 154

Ημερήσια Διάταξη

 

Προς τα μέλη του ΔΣ της ΟΔΥΕ

 

Συνεδρίαση ΔΣ ΟΔΥΕ. Πέμπτη 27 του Σεπτέμβρη. Ώρα 11:00. Στο γραφείο της ΟΔΥΕ.

 

Ημερήσια Διάταξη:

 

1. Σύντομη και ίσως γραπτή Ενημέρωση για:

 

(α) Ζητήματα που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τις Συνθήκες Εργασίας (Προσλήψεις, Ανακατανομή Οργανικών Θέσεων, Επιμόρφωση, Επίδομα Ειδικών Συνθηκών, Υποδομή, ΟΣΔΥΠΠ β' φάση, Ηχογράφηση - Αποηχογράφηση, Επιλογή Προϊσταμένων, Υπερωρίες).

(β) Έμμισθα και Εμμισθοποιημένα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία - Κτηματολόγιο - Δικαιώματα - Προϊστάμενοι Εμμισθοποιημένων.

(γ) 176 , Επιδόματα Δώρων.

(δ) Λογαριασμός Αλληλεγγύης στο Ταμείο Αρωγής.

(ε) Διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης. Π.χ. στα μισθολογικά κλιμάκια όσων μετατάσσονται σε ανώτερη κατηγορία και άλλες διαπιστωτικές πράξεις.

(στ) Εκλογές για Υπηρεσιακά Συμβούλια και στους τρεις Τομείς

(ζ) Αποφάσεις Υπηρεσιακών Συμβουλίων (π.χ. Ελεγκτικού Συνεδρίου) για προϊσταμένους

(η) Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων

(θ) Κώδικας - Οργανισμός Δικαστικών Λειτουργών και Δικαστηρίων

(ι) Λοιπά σχέδια Νόμων.

(ια) Τροποποίηση του Συντάγματος

(ιβ) Προϋπολογισμός του Κράτους και ειδικά για τους κωδικούς που αφορούν στις ανελαστικές και ελαστικές δαπάνες του ερχόμενου οικονομικού έτους 2019 για τις αποδοχές μας και τις αποδοχές άλλων φορέων και κλάδων του Υπουργείου μας.

Διευκρίνιση: Ισχύει η ενημέρωση που κάναμε με τις πρόσφατες ανακοινώσεις μας για ορισμένα από τα άνω ζητήματα.

 

2. Αποφάσεις που απαιτούνται για ειδικά ζητήματα που έχουν σχέση με:

 

(α) Την επιμόρφωση (ορισμός μελών για την ομάδα εργασίας που θα συσταθεί...).

(β) Την ανακατανομή (επίλυση προβλημάτων που έχει το σχέδιο της αρχικής κατανομής, ώστε να εκδοθεί σύντομα η Υπουργική Απόφαση κατανομής των νέων οργανικών θέσεων ανά κλάδο, δικαστική υπηρεσία και τομέα).

(γ) Την αποστολή ερωτημάτων για επιλογή προϊσταμένων τμημάτων (αντιμετώπιση του ζητήματος κατάταξης στις κατηγορίες και τους βαθμούς δεδομένου ότι οι διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης μας που υπάρχουν σήμερα, αφορούν στο διάστημα έως 31/12/2015).

(δ) Τον Κώδικα μας

 

3. Αιτήματα και Πρόγραμμα δράσης (Αποφάσεις για ιεράρχηση και πρόγραμμα).

 

4. Τόπος και χρόνος τακτικού Συνεδρίου, για Απολογισμούς και Εκλογή Δ.Σ. και Ε.Ε. ΟΔΥΕ και αντιπροσώπων της στο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ.

 

5. Έγκριση γραπτής εισήγησης για σχέδιο - έντυπο ατομικής καταλογιστικής πράξης/απόφασης. Το σχέδιο - έντυπο είναι έτοιμο όπως είναι έτοιμες και αρκετές ατομικές καταλογιστικές πράξεις για την επιστροφή στο Ταμείο της ΟΔΥΕ των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών τη διετία 2012 - 2014, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΔΣ και του Συνεδρίου και τους πίνακες καταλογισμού που έχουν εγκριθεί ομόφωνα από το ΔΣ της ΟΔΥΕ.

 

6. Τρέχοντα και εκτός ημερήσιας διάταξης ζητήματα (Ορκωμοσία (?) ΙΔΟΧ, συνδιάσκεψη ΑΔΕΔΥ στα Ιωάννινα, οικονομική ενίσχυση για συμμετοχή ποδοσφαιρικής ομάδας ΟΔΥΕ στο πρωτάθλημα ΑΔΕΔΥ...)

 

Το προεδρείο του ΔΣ της ΟΔΥΕ