ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

  ΑΘΗΝΑ, 24/10/2019

Αρ.Πρωτ. 81

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

 

Σας κοινοποιούμε επιστολή της ΑΔΕΔΥ για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, καθώς και σχετικά υποδείγματα των εγγράφων που θα χρειαστούν.

 

Προς:
1. Ομοσπονδίες μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
2. Νομαρχιακά Τμήματα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
3. Γενικούς Συμβούλους της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Θέμα: Μητρώο πραγματικών δικαιούχων Γνωμοδότηση Νομικής Συμβούλου

Συνάδελφοι,
Με τον Ν4557/18 Πρόληψη και καταστολή Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις, ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η παραπάνω οδηγία για το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.
Σε αυτό, όλα τα νομικά πρόσωπα και όλες οι νομικές οντότητες που έχουν έδρα στη Ελλάδα υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα του Νόμου απαιτούμενα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους.
Υπόχρεοι υποβολής είναι η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., οι δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και τα πρωτοβάθμια Σωματεία.
Τα Νομαρχιακά Τμήματα δεν είναι υπόχρεοι.
Επειδή η προθεσμία υποβολής λήγει την 1η Νοέμβρη 2019, και τα πρόστιμα είναι ιδιαίτερα υψηλά, 10.000, σας καλούμε να ενημερώσετε όλα τα σωματεία σας.
Για διευκόλυνσή σας, σας αποστέλλουμε γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου, καθώς και σχετικά υποδείγματα των εγγράφων που θα χρειαστούν.


Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΑΣ         ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΕΛΗΣ

 

Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

 

 Ο Πρόεδρος                     Η Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Διαμάντης             Μαριάνθη Μισαηλίδου