ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464

210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, FAX: 210 - 8826172

 

   ΑΘΗΝΑ, Τετάρτη 18/10/2017

Αρ. Πρωτ. 80

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς: Στους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους - Μέλη της ΟΔΥΕ και τα φυσικά μέλη της ΟΔΥΕ

 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,

 

Αντιπροσωπεία του Προεδρείου του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ αποτελούμενη από τους Γ. Παπαναστασίου (Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΟΔΥΕ) και Γ. Διαμάντη (Γεν. Γραμματέα Δ.Σ. ΟΔΥΕ) επισκέφθηκε χθες, Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017, τον ΑΣΕΠ. Κατά τις συναντήσεις με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΑΣΕΠ έγινε λεπτομερής ενημέρωση για την εξέλιξη των διαδικασιών πλήρωσης τακτικών θέσεων για τα Δικαστήρια και τις Δικαστικές υπηρεσίες της χώρας.

 

Ειδικότερα:

 

1) Για τη διαδικασία πλήρωσης 186 θέσεων μόνιμου προσωπικού των κλάδων ΤΕ και ΔΕ Γραμματέων και ΥΕ Επιμελητών Δικαστηρίων, στο πλαίσιο της προκήρυξης 8Κ/2017 (η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής έληξε την 9η Αυγούστου) έχει αρχίσει η μηχανογραφική επεξεργασία των αιτήσεων. Έχουν υποβληθεί 36.286 συνολικά αιτήσεις (4.500 αιτήσεις για τις 42 θέσεις ΤΕ, 27.000 αιτήσεις για τις 123 θέσεις ΔΕ και 4.500 αιτήσεις για τις 21 θέσεις ΥΕ). Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την πορεία αυτής της διαδικασίας περί τα τέλη Οκτωβρίου.

 

2) Η διαδικασία πλήρωσης 135 θέσεων μόνιμου προσωπικού, ειδικότητας Πληροφορικής - των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ (Προκήρυξη 2Κ/2017) βρίσκεται στο τελικό στάδιο καθότι ολοκληρώνεται η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων που έχουν ασκηθεί μετά την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων τον Ιούλιο.

 

3) Η διαδικασία πλήρωσης 404 θέσεων μόνιμου προσωπικού του κλάδου ΠΕ Γραμματέων (Προκήρυξη 1Κ/2017) ολοκληρώθηκε, καθόσον ελέγχθηκαν τα προσόντα διορισμού των υποψηφίων με βάση τα υποβληθέντα από τους ιδίους δικαιολογητικά, και η υπηρεσία θα είναι σε θέση να αναρτήσει τα προσωρινά αποτελέσματα τις επόμενες ημέρες.

 

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι μετά από συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μας γνωστοποιήθηκε ότι σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 3 του Ν.4210/2013 (κάντε κλικ εδώ για να δείτε το άρθρο 8), μετά την κατάρτιση και δημοσίευση των προσωρινών πινάκων κατάταξης, επιτρέπεται η πρόσληψη υποψηφίων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι του αριθμού των προκηρυχθεισών θέσεων, κατά τη σειρά εγγραφής τους στους προσωρινούς πίνακες για την κάλυψη ιδιαίτερης σημασίας επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών. Επισημαίνεται ότι για τις κατά τα ανωτέρω προσλήψεις, απαιτείται η έκδοση πράξεως του αρμόδιου οργάνου του οικείου φορέα, ύστερα από διάθεση των υποψηφίων απ το ΑΣΕΠ, που γίνεται μετά την υποβολή σε αυτό πλήρως αιτιολογημένου αιτήματος του οικείου φορέα. Εξετάζεται το ενδεχόμενο αυτό και θα σας ενημερώσουμε άμεσα για οποιαδήποτε εξέλιξη.

 

Το Προεδρείο του Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.